پیوندهای مفید معاونت امور هیات علمی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/02/05-12:19
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
عنوان سایت آدرس سایت

مدیریت امور هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

www.edu.mui.ac.ir/Faculty
مرکز امور هیات علمی وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
www.aac.behdasht.gov.i
مدیریت امور هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
www.sbmu.ac.ir/?siteid=21​
مدیریت امور هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
www.academic.mums.ac.ir
مدیریت امور هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
www.ostad.sums.ac.ir/fa/index.html
دانشگاه علوم پزشکی تهران معاونت بین الملل
www.gsia.tums.ac.ir/fa​

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir