پیوندهای مفید معاونت امور هیات علمی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/04/01-8:54
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
عنوان سایت آدرس سایت
سامانه تردد (کسرا) www.taradod.mui.ac.ir
سیستم مدیریت امور پژوهشی (پژوهشیار) www.researches.mui.ac.ir
سامانه پایش و ارزشیابی امور هیات علمی www.teacher.mui.ac.ir
دریافت حکم اعضای محترم هیات علمی www.prstime.mui.ac.ir
سامانه مدیریت آموزش سما( ثبت نمرات) www.register.mui.ac.ir
سامانه گسترده اطلاعات هیات علمی(نگاه) www.negah.mui.ac.ir
سامانه مدیریت همایش های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان www.seminar.mui.ac.ir
توانمند سازی اساتید www.edc.mui.ac.ir
واحد ارزشیابی اساتید www.edc.mui.ac.ir
مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان www.elearning.mui.ac.ir
اداره علم سنجی www.sci.mui.ac.ir

مدیریت امور هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

www.edu.mui.ac.ir/Faculty
مرکز امور هیات علمی وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
www.aac.behdasht.gov.i
مدیریت امور هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
www.sbmu.ac.ir/?siteid=21​
مدیریت امور هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
www.academic.mums.ac.ir
مدیریت امور هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
www.ostad.sums.ac.ir/fa/index.html
دانشگاه علوم پزشکی تهران معاونت بین الملل
www.gsia.tums.ac.ir/fa​

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir