پیوندهای مفید روانپزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,2017/01/21-12:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نام پیوند

مسیر

مرکز تحقیقات علوم رفتاری bsrc.mui.ac.ir
مرکز تحقیقات روان تنی psrc.mui.ac.ir
بیمارستان نور nour.mui.ac.ir
انجمن روانپزشکان اصفهان www.isf-psychiatrist.com
   

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir