پیوندهای مفید روانپزشکی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/03/09-6:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف

نام پیوند

مسیر

1 مرکز تحقیقات علوم رفتاری bsrc.mui.ac.ir
2 مرکز تحقیقات روان تنی psrc.mui.ac.ir
3 بیمارستان نور nour.mui.ac.ir
4 انجمن روانپزشکان اصفهان www.isf-psychiatrist.com
     

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir