پیراپزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/04/02-5:41
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

مقاطع و رشته های تحصیلی دانشکده پیراپزشکی اصفهان

 

مقطع تحصیلی

گروه

رشته تحصیلی

کاردانی

فوریتهای پزشکی

فوریتهای پزشکی

کارشناسی پیوسته

تکنولوژی پرتوشناسی

تکنولوژی پرتوشناسی

علوم آزمایشگاهی

علوم آزمایشگاهی

هوشبری

هوشبری

کارشناسی ناپیوسته

تکنولوژی پرتوشناسی

تکنولوژی پرتوشناسی

علوم آزمایشگاهی

علوم آزمایشگاهی

هوشبری

هوشبری

فوریتهای پزشکی

فوریتهای پزشکی

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir