پژوهشی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/06/27-13:01
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
96/05/16

پروپوزال دستیاران آقای فرهاد رضائی و خانم رویا آزاد مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

پروپوزال دانشجویی خانم ها نوشین بهزادی، طیبه شیروی و دکتر پریناز صانعی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

95/12/05

پروپوزال دستياران خانم ها مرضيه عالي نژاد، زهره محمدزاده و آقای محسن معصومي مورد بررسي و تصويب قرار گرفت.

پروپوزال دانشجوي پزشکی خانم شادي افيوني مورد بررسي و تصويب قرار گرفت.

95/11/3

پروپوزال دانشجوي پزشكي خانم بهاره دليلي مورد بررسي و تصويب قرار گرفت.

پروپوزال دستياران خانم ها رويا آزاد، فريبا عليخاني، پويا اكبري، مرضيه عالي نژاد، زهره محمدزاده، فهيمه جعفري و آقایان محمد مهدي برادران و سيد امير طباطبايي مورد بررسي قرار گرفت.

95/08/03

پروپوزال دانشجويان پزشكي آقای رامين آرشيد و خانم ها كيميا كاظمي و فاطمه نجارزادگان مورد بررسي و تصويب قرار گرفت.

پروپوزال دستياران آقای محمدرضا رضايي و خانم ها مائده خدايي، ليلاهلاكوئي و سعيده شكري مورد بررسي و تصويب قرار گرفت.

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir