پژوهشی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/04/10-10:08
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف تاریخ برگزاری شورا                                  موضوع صورتجلسه شورا پژوهشی
27 99/4/9

پروپوزال دستياري خانم ها (دكتر مريم فصولي، دكتر شعله خسروي، دكتر سحر صرامي، دكتر مريم سبحان، دكت فاطمه كريمي) و
آقايان ( دكتر جليل خطايي، دكتر رضا طبيبيان) مطرح و به تصويب رسيد.

موضوعات مطرح شده از سوي اعضاي محترم هيات علمي جهت پروپوزال هاي دستياري مطرح و ورد موافقت قرار گرفت.

26 99/3/27

پروپوزال دستياري خانم ها (دكتر شميم شفيعيون، دكتر شهربانو ذوالفقاري، دكتر مژده اسحاقي، دكتراغظم قادريان، دكتر كيميا كاظمي، دكتر سعيده قزويني، دكتر آزاده احمدي) و پروپوزال دستياري آقايان دكتر (وحيد طالبي، دكتر امير عبا شفيعي) مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

موضوعات پيشنهادي توسط اساتيد محترم گروه مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

25 98/9/21  موضوعات مطرح شده از سوي اعضاي محترم هيات علمي جهت پروپوزال هاي دستياري مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.
24 98/8/13 موضوعات پيشنهادي اعضاء جهت پروپوزال هاي گروه مورد بررسي و بحث قرار گرفت.
23 98/7/18 پروپوزال خانمها: دكتر فهيمه كاردان پور، دكتر نفيسه جعفري، دكتر سميه فدوي، دكتر زهرا اسدالهي مطرح و به تصويب رسيد.
22 98/7/4

پروپوزال خانمها: دكتر مريم لطفي، دكتر غزاله حسن پور، دكتر زينب شفيعيان، دكتر الهام مرادي مورد بررسي و تصويب قرار گرفت.

21 98/5/22 پروپوزال دستياران آقايان: دكتر محسن كريميان، دكترعباسعلي سلامتي زاده،دكتر حسين كوهي،دكتر علي طالبي و
خانمها: دكترمريم طارمي،دكتر آزاده احمدي،دكتر مهساسادات عارفي نژاد مورد بررسي و تصويب قرار گرفت.
20 98/05/01 موضوعات مطرح شده از سوی اعضاء محترم هیات علمی جهت پروپوزال های دستیاری بررسی و تعدادی از آن ها مورد تصویب قرار گرفت.
19 98/03/23

پروپوزال دستیاران آقایان نويد چيت ساز و محسن آستركي و خانم ها مهسا مسجدي و روشنك مشيري مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

موضوعات مطرح شده از سوی سركار خانم دكتر سميه حاجي احمدي جهت پروپوزال های دستیاری بررسی و مورد تصویب قرار گرفت.

18 98/02/23 پروپوزال دستیاری آقای ایمان جنت مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
17 98/02/12 موضوعات مطرح شده از سوی اعضاء محترم هیات علمی جهت طرح های تحقیقاتی و پروپوزال های دستیاری بررسی و تعدادی از آن ها مورد تصویب قرار گرفت.
16 98/01/26 تغییرات در پروپوزال دستیاری خانم مریم لشکربلوک بررسی و مورد موافقت قرار گرفت.
15 97/11/01 درخواست تغییرات پروپوزال دستیاری خانم مهسا مسجدی مورد بررسی و موافقت قرار گرفت.
14 97/08/24

پروپوزال دستیاران آقای علیرضا رضایی، محمد زمانی، امیر محمد قانعی و خانم فلورا فردوسی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

موضوعات تحقیقاتی جناب آقای دکتر کرمی و سرکار خانم دکتر جمالی پور صوفی مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

13 97/05/27 پروپوزال دستیاران آقای مسعود مهدی و خانم آرزو شفیعیون مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
12 97/05/15 پروپوزال دانشجوی پزشكي خانم شیدا شریفی مبارکه مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
11 97/04/28

موضوعات پیشنهادی اعضاء جهت پروپوزال های گروه مورد بررسی و بحث قرار گرفت.

با اضافه شدن دانشجوی پزشكي آقای مرتضی امینی به یکی از پروپوزال های تصویب شده موافقت شد.

10 97/02/26 پروپوزال دستیاران آقای محسن آسترکی و خانم الهام شریفیان مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
9 96/11/09 پروپوزال دانشجوی پزشكي خانم پریناز صانعی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
8 96/10/11

پروپوزال دستیاران آقای پیمان شهریاری فر و خانم مینا صالحی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

7 96/09/02

پروپوزال دستياران خانم ها فاطمه طالب، راحله سادات میرفصیحی، عاطفه اسحاقیان، مهسا عسگری و مریم لشگر بلوک مورد بررسي و تصويب قرار گرفت.

6 96/08/11

پروپوزال دستياران خانم ها شفيقه پارسايي، سمیرا سلیمانی و آقای تقی جلیل مورد بررسي و تصويب قرار گرفت.

پروپوزال دستیاری خانم عاطفه اسحاقیان مورد بررسی قرار گرفت.

پروپوزال دانشجوی پزشكي آقای مهرداد فرخی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

5 96/07/20

پروپوزال دستياران خانم ليلا كمالي، مهسا مسجدي، زهرا ابراهيمي و روشنك مشيري مورد بررسي و تصويب قرار گرفت.

پروپوزال دستیاری خانم شفيقه پارسايي مورد بررسی قرار گرفت.

پروپوزال دانشجوی پزشكي خانم صدف دريايي مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

4 96/05/16

پروپوزال دستیاران آقای فرهاد رضائی و خانم رویا آزاد مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

پروپوزال دانشجویان پزشكي خانم ها نوشین بهزادی، طیبه شیروی و دکتر پریناز صانعی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

3 95/12/05

پروپوزال دستياران خانم ها مرضيه عالي نژاد، زهره محمدی زاده و آقای محسن معصومي مورد بررسي و تصويب قرار گرفت.

پروپوزال دانشجوي پزشکی خانم شادي افيوني مورد بررسي و تصويب قرار گرفت.

2 95/11/3

پروپوزال دانشجوي پزشكي خانم بهاره دليلي مورد بررسي و تصويب قرار گرفت.

پروپوزال دستياران خانم ها رويا آزاد، فريبا عليخاني، مرضيه عالي نژاد، زهره محمد زاده، فهيمه جعفري و آقایان محمد مهدي برادران و  پويا اكبري مورد بررسي قرار گرفت و به شرط اصلاحات تصویب شد.

پروپوزال دستياری آقای سید امیر طباطبایی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

1 95/08/03

پروپوزال دانشجويان پزشكي آقای رامين آرشيد و خانم ها كيميا كاظمي و فاطمه نجارزادگان مورد بررسي و تصويب قرار گرفت.

پروپوزال دستياران آقای محمدرضا رضايي و خانم ها مائده خدايي، ليلاهلاكوئي و سعيده شكري مورد بررسي و تصويب قرار گرفت.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir