پل ارتباطی با ما:

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/02/09-10:38
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

7922276 3– 0311

Email : Maaref_med@lib.mui.ac.ir

 

نشانی کتابخانه :

اصفهان : خیابان هزار جریب – دانشگاه علوم پزشکی – دانشکده پزشکی – طبقه سوم ساختمان معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی

ساعات کار کتابخانه

شنبه الی چهارشنبه : 7:30  الی 15

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir