پل ارتباطی با ما:

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/05/12-4:59
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

37928076– 031

Email : Maaref_med@lib.mui.ac.ir

 

نشانی کتابخانه :

اصفهان : خیابان هزار جریب – دانشگاه علوم پزشکی – دانشکده پزشکی – طبقه دوم ساختمان معاونت تحقیقات و فن آوری دانشکده پزشکی

ساعات کار کتابخانه

شنبه الی چهارشنبه : 7:30  الی 15

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir