پایش عملکرد درمانی اعضاء هیات علمی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/08/25-8:06
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

پایش عملکرد درمانی اعضاء هیات علمی

ارائه گزارش بازدید از مراکز غیر آموزشی توسط کارشناس نظارت و بازرسی دانشکده پزشکی 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir