پایان نامه کارورزان بیهوشی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1395/11/07-5:58
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام کارورز موضوع تاریخ تصویب استاد راهنما
دکتر آنسه صالح نیا بررسی تأثیر سولفات منیزیوم بر درد ، تهوع و  استفراغ، میزان مصرف مخدر و داروی هوشبر مورد نیاز در اعمال جراحی پیوند قرنیه و ترمیم جداشدگی شبکیه 95/5/25 دکتر رحیمی
دکتر سیمین منصوریان بررسی تأثیر پروفیلاکتیک انفوزیون سولفات منیزیم و ترکیب میدازولام- کتامین بر روی لرز حین بیحسی اسپاینال و مقایسه آن با گروه شاهد 95/5/11 دکتر هنرمند- دکتر صفوی
دکتر سیدمسعود سادات بررسی تأثیر تجویز وریدی پاراستامول، آمینوفیلین یا ترکیب پاراستامول- آمینوفیلین بر پیشگیری از سر درد پس از بیحسی اسپاینال در جراحی سزارین در مقایسه با گروه شاهد 95/5/11 دکتر جبل عاملی
دکتر عبدالرحیم صادقی بررسی تأثیر تجویز پیشگیرانه دو دوز متفاوت کتامین بر لرز پس از بیحسی اسپاینال در جراحی سزارین در مقایسه با گروه شاهد 95/5/11 دکتر جبل عاملی
دکتر حسن امیرمیجانی بررسی روشهای مختلف مایع درمانی در بیماران ضربه مغزی و ارتباط آن با پی آمد بیماران در مراکز دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 95/5/11 دکتر عطاری- دکتر خلیلی
دکتر نسیم امامی بررسي الگوی مقاومت آنتي بيوتيکی باکتری های عامل پنوموني وابسته به ونتيلاتور در بخش های مراقبت ویژه بيمارستان الزهرا(س) اصفهان 95/4/14 دکتر کیایی- دکتر آقاداودی
دکتر محسن ابویی ارزیابی تأثیر فیلتر هوایی بر روی ETCO2 در طول جراحی های زیر شکم در نوزادان و نیاز به تغییرات ظرفیت هوایی بر تعداد تنفس برای پیشگیری از افزایش ETCO2 95/3/17 دکتر ساجدی
دکتر نیلوفر کیایی بررسی تأثیر تجویز دوزهای متفاوت لابتالول وریدی قبل از القاء بیهوشی بر پاسخ قلبی عروقی بعد از لارنگوسکوپی و لوله گذاری تراشه و مقایسه آن با گروه شاهد 95/3/17 دکتر صفوی- دکتر هنرمند
دکتر علی صادقی بررسی مقایسه ای تغییرات همودینامیک درمان الکتریکی تشنجی بیماران بعد از مصرف سیس آتراکوریوم و سوکسینیل کولین 95/3/17 دکتر ناظم رعایا
دکتر ناهید زارعیان بررسی مقایسه ای پیش بینی لارنگوسکوپی مشکل از طریق معیار جدید آناتومی قفسه صدری AASI   با معیارهای متداول در اعمال جراحی سزارین  تحت بیهوشی عمومی 95/3/10 دکتر صفوی- دکتر هنرمند

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir