پایان نامه های کارورزان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/11/10-9:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام دانشجو سال ورود موضوع تاریخ تصویب استاد راهنما
بهاره دليلي    بررسي وارياسيون هاي آناتوميك استخوان اتموئيد براساس Keros classificalion در مراجعين بيمارستان الزهرا در سال 1395 95/11/03 دكتر مريم مرادي
فاطمه نجارزادگان   بررسي توزيع فراواني نتايج مثبت MRIلومبوساكرال بر اساس رشته تخصصي پزشك درخواست كننده 95/08/13 دكتر آتوسا اديبي و دكتر سميه حاجي احمدي
كيميا كاظمي   بررسي دامنه ي ضخامت Nuchal fold در هفته هاي مختلف حاملگي در طي سونوگرافي آنومالي اسكن در يك مركز سونوگرافي 95/08/13 دكتر آتوسا اديبي
رامين آرشيد   بررسي تنوع آناتوميكي شريان هاي كليوي در CT آنژيوگرافي كليه در بيمارستان الزهرا در سال 95-96 95/08/13 دكتر آتوسا اديبي

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir