پایان نامه های کارورزان گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/05/12-8:00
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

تاریخ تصویب در گروه

استاد راهنما

عنوان پایان نامه

نام و نام خانوادگی

ردیف

97/10/11

دکتر مرتضی آبدار

بررسی مقایسه ای فراوانی فعالیت فیزیکی در بیماران OVERWEIGHT با تشخیص بالینی ACS در دو گروه آنژیو مثبت و آنژیو منفی

آقای ابوالحسن تنهایی

1

97/10/11

 

دکتر سید محمد کرمانی-دکتر اعظم سلیمانی

بررسی توزیع آناتومیکال و شدت درگیری عروق کرونر در بیماران ST SLEVATION MI  بر اساس عوامل خطر

آقای فواد قبادی

2

97/10/11

 

دکتر معصومه صادقی

بررسی و مقایسه ی میزان بروز حوادث قلبی و مغزی در بیماران مبتلا به فشار خون بالا برحسب تعداد سایر ریسک فاکتور های قلبی عروقی در مطالعه ی 15 ساله کوهورت

آقای شکرانی

3

97/10/11

 

دکتر معصومه صادقی

بررسی ارتباط بین سطح استرس روانی و تغییرات آن با دیگر عوامل خطر بیماری های قلبی و عروقی در مطالعه کوهورت اصفهان در سال های 2007-2013  

آقای رضا کریمی

4

97/10/11

 

دکتر افشین امیرپور

بررسی کمبود ویتامین دی بر سطح سرمی CRP بعد از سندرم کرونری حاد در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان چمران در سال 1397

 

خانم فاطمه سادات میر سعیدی

5

97/10/11

 

دکتر رامین حیدری

بررسی تاثیر درمان کمبود ویتامین دی بر لیپید پروفایل در بیماران ایسکیمیک قلبی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان چمران در سال 1397 

آقای علی مومنی

6

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir