پایان نامه های کارورزان گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد شنبه,1397/05/13-8:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 استاد راهنما

نام و نام خانوادگی

مقطع تحصیلی

موضوع پایان نامه

دکتر علی پورمقدس و دکتر اعظم سلیمانی

دکتر نازگل آقازاده تبریزی

اینترن

بررسی ارتباط نسبت نوتروفیل به لنفوسیت (NLR) با شدت تنگی عروق کرونر در بیماران تحت آنژیوگرافی عروق کرونر به علت Non ST Elevated Acute Coronary Syndrom (NSTE-ACS) در بیمارستان چمران اصفهان در سال 1395

دکتر مرتضی آبدار

دکتر حسین رفیعی بهابادی

اینترن

مقایسه میزان تراکم معدنی استخوان در بیماران مبتلا و غیر مبتلا به آترو اسکلروز مراجعه کننده به مرکز تخصصی قلب چمران اصفهان در سال 96-95

دکتر داوود شفیعی

دکتر رحیم رحیمی

اینترن

بررسی میزان بستری مجدد و مرگ و میر پس از 6 ماه در بیماران بستری شده با تشخیص نارسائی قلبی در بیمارستان قلب چمران اصفهان و عوامل مرتبط با آن

دکتر داود شفیعی

دکتر اشکان یدالهی فارسانی

اینترن

(بررسی تاثیر تغییرات سطح هموگلوبین بدو ورود و هنگام ترخیص بر پیامد بیماری در بیماران مبتلا به نارسائی قلبی جبران نشده بستری در بیمارستان چمران شهر اصفهان در نیمه ی دوم سال 1396)

دکتر اعظم سلیمانی، دکتر معصومه صادقی

دکتر فاطمه السادات خادمی

اینترن

 (بررسی ارتباط فاکتورهای REPRODUCTIVE با وقوع ACUTE SYEMI در زنان مراجعه کننده به بیمارستان شهید چمران در سال 1394-1395)

دکتر اعظم سلیمانی

خانم مریم سلیمانی

دانشجو

بررسی مقایسه ای نتایج آنژیوگرافیک و بالینی دو دوش درمانی primary percutaneous coronary intervention(PPCI) و  PCI پس از لیتیک تراپی در بیماران (Acute ST Elevation Acute STEMI) Myocardial Infarction مراجعه کننده به بیمارستان شهید چمران در سال 1394 و 1395)

دکتر معصومه صادقی دکتر رضا شکرانی اینترن

بررسی ارتباط بین تغییرات فشار خون در طول زمان و حوادث قلبی عروقی

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir