پایان نامه های کارورزان گروه طب اورژانس

تاریخ ایجاد شنبه,1396/06/25-14:17
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام دانشجو موضوع استاد راهنما استاد مشاور تاریخ تصویب
اكرم جلالوند بررسي نمره آگاهي پرستاران بخش اورژانس از روش هاي ارزيابي درد در بيماران اورژانس و تاثير برگزاري يك دوره آموزشي برآن  دكتررضا عزيزخاني - 90/3/9
مهرنوش صولتي و مسيح محسن پور بررسي ميزان شيوع ديس فيبرينوژنمي دربيماران مبتلا به خونريزي گوارشي دربيمارستان الزهراء و شهيد صدورقي يزد درسال 1389 دكتر كيهان گلشني دكتر اميد احمدي 90/2/8
مريم نصري فروشاني بررسي بررسي علل اقامت طولاني بيماران در اورژانس مركز آموزشي و درماني الزهراء اصفهان در پاييز 1389 دكتر مهرداد اسماعيليان دكتربابك معصومي 90/2/8
احمد قرباني بررسي فراواني نسبي اعمال خشونت نسبت به پرسنل و پزشكان شاغل دراورژانس بيمارستانهاي دانشگاههي شهر اصفهان از طرف بيمارو يا همراه بيماردرسال89-88 دكتر اميد احمدي دكتر محمد نصر اصفهاني 89/10/16
فاطمه محمودي بررسي علل ترخيص با رضايت شخصي در مراجعين به اورژانس بيمارستان الزهراء در تير و مرداد ماه 1389 دكتر بابك معصومي دكترمحمد نصر اصفهاني- دكتر مهرداد اسماعيليان 89/7/25
مصطفي دستگيري بررسي ميزان رضايتمندي كارورزان رشته پزشكي از كيفيت آموزشي باليني در دوره طب اورژانس در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان دكتر بابك معصومي دكتر محمد اخلاقي- دكتر رضا عزيزخاني 89/10/22
مريم السادات مير عظيمي مائده ابراهيميان بررسي فراواني شيوع علل مختلف ايجاد تروما و پيامد نهايي حاصل از آنها دراورژانس مركز آموزشي و درماني الزهراء ، آيت ا... كاشاني وامين اصفهان درپاييز 1389 دكتر مهرداد اسماعيليان - 89/10/21
منعم بصراوي بررسي توزيع فراواني سندرم فرسودگي (Burn out syndrome)  در بين پرستاران شاغل و عوامل مرتبط با آن در بيمارستان الزهرا (س) اصفهان در سال ١٣٨٩ دكتر اميد احمدي دكتر رضا عزيزخاني 89/7/25
علي نورزاد سيكارودي بررسي ارزشمندي نتايج حاصل از آناليز گازهاي وريدي محيطي در مقايسه با آناليز گازهاي خون شرياني در شرايط افت فشار خون و فشار خون نرمالدر بيماران مراجعه كننده به اورژانس  دكتر رضا عزيزخاني - 89/12/18
امير سجاد براهيمي بررسي توزيع فراواني رعايت استاندارد هاي  ثبت در بخش هاي اورژانس مركز آموزشي و درماني الزهراء در سال 1388   - 89/12/18
زهرا علي خاصي بررسي ميزان تأثير استقرار طب اورژانس در ارتقاء سطح علمي كارورزان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان سال 1387 دكتر بابك معصومي دكترمحمد نصر اصفهاني- دكتر محمد رضا اخلاقي 89/5/12
ندا زرقامي بررسي  مقايسه اي بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان از نظر استانداردهاي بين المللي در طراحي فزيك بخش اورژانس در سال 1389 دكتر بابك معصومي دكترمحمد نصر اصفهاني- دكتر محمد رضا اخلاقي 89/5/12
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir