پایان نامه های کارورزان گروه طب اورژانس

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/01-10:25
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام دانشجو موضوع استاد راهنما استاد مشاور تاریخ تصویب
محمد غیور بررسى ارزش تشخيصى تروپونين high sensitive  در بيماران مراجعه كننده به آزمايشگاه بيمارستان الزهرا اصفهان از سال ٩٥ تا ٩٦ دکتر علیرضا ابوطالبی دکتر مجید زمانی 96/11/16
هانیه هلیلی مقایسه ی  تاثیر استعمال سطحی کرم لیدوکایین/پریلوکایین  با تزریق موضعی  لیدوکایین در کاهش درد در هنگام تراکوسنتز و ابدامینوسنتز در بیماران بستری در بیمارستان  های کاشانی و الزهرا (س) شهر اصفهان در سال های 1397 و 1398 دكتررضا عزيزخاني دکتر فرهاد حیدری و دکتر بابک معصومی 96/11/16
اكرم جلالوند بررسي نمره آگاهي پرستاران بخش اورژانس از روش هاي ارزيابي درد در بيماران اورژانس و تاثير برگزاري يك دوره آموزشي برآن  دكتررضا عزيزخاني - 90/3/9
مهرنوش صولتي و مسيح محسن پور بررسي ميزان شيوع ديس فيبرينوژنمي دربيماران مبتلا به خونريزي گوارشي دربيمارستان الزهراء و شهيد صدورقي يزد درسال 1389 دكتر كيهان گلشني دكتر اميد احمدي 90/2/8
مريم نصري فروشاني بررسي بررسي علل اقامت طولاني بيماران در اورژانس مركز آموزشي و درماني الزهراء اصفهان در پاييز 1389 دكتر مهرداد اسماعيليان دكتربابك معصومي 90/2/8
احمد قرباني بررسي فراواني نسبي اعمال خشونت نسبت به پرسنل و پزشكان شاغل دراورژانس بيمارستانهاي دانشگاههي شهر اصفهان از طرف بيمارو يا همراه بيماردرسال89-88 دكتر اميد احمدي دكتر محمد نصر اصفهاني 89/10/16
فاطمه محمودي بررسي علل ترخيص با رضايت شخصي در مراجعين به اورژانس بيمارستان الزهراء در تير و مرداد ماه 1389 دكتر بابك معصومي دكترمحمد نصر اصفهاني- دكتر مهرداد اسماعيليان 89/7/25
مصطفي دستگيري بررسي ميزان رضايتمندي كارورزان رشته پزشكي از كيفيت آموزشي باليني در دوره طب اورژانس در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان دكتر بابك معصومي دكتر محمد اخلاقي- دكتر رضا عزيزخاني 89/10/22
مريم السادات مير عظيمي مائده ابراهيميان بررسي فراواني شيوع علل مختلف ايجاد تروما و پيامد نهايي حاصل از آنها دراورژانس مركز آموزشي و درماني الزهراء ، آيت ا... كاشاني وامين اصفهان درپاييز 1389 دكتر مهرداد اسماعيليان - 89/10/21
منعم بصراوي بررسي توزيع فراواني سندرم فرسودگي (Burn out syndrome)  در بين پرستاران شاغل و عوامل مرتبط با آن در بيمارستان الزهرا (س) اصفهان در سال ١٣٨٩ دكتر اميد احمدي دكتر رضا عزيزخاني 89/7/25
علي نورزاد سيكارودي بررسي ارزشمندي نتايج حاصل از آناليز گازهاي وريدي محيطي در مقايسه با آناليز گازهاي خون شرياني در شرايط افت فشار خون و فشار خون نرمالدر بيماران مراجعه كننده به اورژانس  دكتر رضا عزيزخاني - 89/12/18
امير سجاد براهيمي بررسي توزيع فراواني رعايت استاندارد هاي  ثبت در بخش هاي اورژانس مركز آموزشي و درماني الزهراء در سال 1388   - 89/12/18
زهرا علي خاصي بررسي ميزان تأثير استقرار طب اورژانس در ارتقاء سطح علمي كارورزان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان سال 1387 دكتر بابك معصومي دكترمحمد نصر اصفهاني- دكتر محمد رضا اخلاقي 89/5/12
ندا زرقامي بررسي  مقايسه اي بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان از نظر استانداردهاي بين المللي در طراحي فزيك بخش اورژانس در سال 1389 دكتر بابك معصومي دكترمحمد نصر اصفهاني- دكتر محمد رضا اخلاقي 89/5/12

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir