پایان نامه های کارورزان گروه سم شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/05/12-16:18
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
 استاد راهنما نام و نام خانوادگی مقطع تحصیلی موضوع پایان نامه
دکتر شافع جعفر ذوفقاری مهبد شیرمحمدی دکترا بررسی مقایسه ای عوارض قلبی عروقی بدنبال مسمومیت حاد با متادون در بیماران با و بدون سابقه ی مصرف درازمدت متادون در مراجعه کنندگان بخش مسمومین بیمارستانهای الزهرا و خورشید اصفهان از تیرماه1399 تا پایان اسفند 1399
دکتر غلامعلی دوروشی خانم جاوید دکترا تعیین اثر دگزامتازون و کلرفنیرامین و رانی تیدین تزذیقی در آمدهای با سرم ضدمار در کاهش تورم اندام در بیماران مارگزیده مراجعه کننده به بخش مسمومین بیمارستان خورشید اصفهان
دکتر غلامعلی دوروشی نگار مولوی دکترا بررسی مقایسه ای اثر داروی پنی سی لامین و سوکسیمر در درمان بیماران مسموم با سرب از سال 92 تا 97 در بخش مسمومین
دکتر غلامعلی دوروشی فرزانه نیری دکترا بررسی شیوع مسمومیت با الکل اتیلیک و فراوانی تغییرات الکتروکاردیوگرام در افراد مسموم با الکل اتیلیک مراجعه کننده به بیمارستان خورشید از مرداد ماه تا اسفند 97
دکتر شافع جعفر ذوفقاری میثم میرزایی دکترا ارزیابی پیامدهای درمانی بیماران مسموم با قرص برنج تحت درمان با دستورالعمل درمانی جدید در بخش مسمومین بیمارستان خورشید اصفهان-ایران در سال های
1396 تا 1398
دکتر شافع جعفر ذوفقاری میترا شیروانی دکترا بررسی خطر خودکشی  و شدت مسمومیت با استفاده ازمعیار SAD PERSONS  و ارتباط آن با ماه تولد در بیماران بستری در بخش مسمومین بیمارستان خورشید اصفهان در سال 2018
دکتر غلامعلی دوروشی فاطمه اکبری دکترا بررسی فراوانی نسبی خودکشی مجدد در بیماران بخش و آی سی یو مسمومین بیمارستان خورشید از سال 1394تا 1397
دکتر شیوا صمصام شریعت آروین برهانی دکترا بررسـی ریسـک فاکتورهـاي مـرتبط باسـوئ مصـرف مـواد
در بخـش مسـمومین بیمارسـتان خورشـید از دي 97تـا دي 98
دکتر نسترن ایزدی پریسا جعفری دکترا بررسی رابطه پیش فاکتورهای مؤثر در ایجاد لوله گذاری داخله تراشه مجدد در بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه مسمومین بیمارستان نور و حضرت علی اصغر
دکتر نسترن ایزدی زهرا حاج محمدی دکترا بررسی شیوع اختلالات اسید-باز در بیماران با مسمومیت حاد بستری در واحد مراقبت های ویژه بیمارستان خورشید
دکتر غلامعلی دوروشی علی اکبر حسنی دکترا بررسی میزان اثربخشی مشاوره روانپزشکی و مشاوره با رویکرد معنوی در فکر خودکشی، در بیماران مسموم بستری در بخش مسمومین بیمارستان خورشید در سال1398

دکتر نسترن ایزدی-دکتر رخساره معمار

رسول حشمت

        دکترا

بررسی مقایسه ای فاکتورهای دموگرافیک، نوع مسمومیت و عاقلبت درمان در بیماران براساس معیار شدت مسمومیت (PSS) در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان خورشید از دی ماه 97 تا دی ماه 98

دکتر نسترن ایزدی الهام حق شناس دکترا بررسی مقایسه ای فاکتورهای مختلف در بیماران مسموم با مواد مخدر
دکتر آرمان اطرشی نیلوفر خادمی دکترا بررسی تأثیر دیالیز بر پیامد درمان بیماران مسموم شده با دارو بستری شده در اورژانس مسمومین بیمارستان خورشید بین سالهای 1393 تا 1398
دکتر فرزاد قشلاقی احسان خضری دکترا بررسی فراوانی نسبی سوء مصرف مواد در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان های شهر اصفهان در سال 1396
دکتر نسترن ایزدی صبا دهقانزاده دکترا تعیین فاکتورهای پیش گویی کننده اسید دوز متابولیک در مسمومیت توأم دارویی
دکتر غلامعلی دوروشی کامران کلانتر مهرجردی دکترا بررسی 5ساله ی مسمومیت های منجر به فوت از نظر فاکتورهای دموگرافیک، نوع مسمومیت و طول مدت بستری در بخش مسمومین بیمارستان خورشید اصفهان از سال1393تا 1397
دکتر فرزاد قشلاقی مژگان کماری دکترا بررسی 5 ساله مسمومیت بدنبال بلع عمدی بسته های دارویی (مواد) از نظر علایم بالینی، اقدامات انجام شده و عاقبت درمانی
دکتر نسترن ایزدی بهنام علیخانی دکترا بررسی یافته های دموگرافیک، بالینی و کالبدشکافی در متوفیان
دکتر نسترن ایزدی محدثه قاسمی دکترا What are the predictive factors for the treatment outcomes in Mixed drug poisoning including antidepressants/antipsychotics Drugs
دکتر نسترن ایزدی ملیحه قندهاری دکترا آیا تزریق نالوکسان ریسک تشنج را در مسمومین ترامادول افزایش می دهد؟
دکتر فرزاد قشلاقی خاطره مرادی دکترا بررسی توزیع فراوانی، یافته های موضعی، اقدامات درمانی انجام شده و سرانجام دچار گزش خشک مار افعی از فروردین سال 1392 تا فروردین سال 1398 در بخش مسمومین
دکتر نسترن ایزدی سمانه مزروعی دکترا بررسی فاکتورهای خطر مرتبط با بروز پنومونی آسپیراسیون در بیماران مراجعه کننده با مسمومیت دارویی
دکتر آرمان اطرشی ساناز مشایخ دکترا بررسی یافته های کالبد گشایی، آسیب شناسی موارد مرگ ناشی از مسمومیت با سموم ارگانوفسفره در اجساد ارجاع شده به سالن تشریح پزشکی قانونی اصفهان از سال 1395 تا سال 1399
دکتر آرمان اطرشی محمد محبی دکترا بررسی توزیع فراوانی یافته های پاتولوژیک در مسمویت ناشی از آلومینیم فسفید و زینک فسفید و سوپروارفارین با توجه به علت فوت، فاکتورهای دموگرافیک و مقدار مصرفی سم، در اجساد ارسالی به مرکز پزشکی قانونی اصفهان طی دوره 5 ساله (از سال 1394 تا سال 1399)
دکتر فرزاد قشلاقی علی اکبرمحمدی پور دکترا بررسی 5 ساله مسمومیت با مواد سوزاننده از نظر نوع ماده، علایم بالینی ، اقدامات انجام شده و عاقبت درمانی
دکتر نسترن ایزدی شیدا نصر اصفهانی دکترا بررسی تأثیر هموپرفیوژن و سایر درمان ها بر کاهش مورتالیتی بیماران مسموم با پاراکوات: سیستماتیک ریویو و متاآنالیز
دکتر نسترن ایزدی مود

آرش نوری

دکترا

مقایسه عوارض قلبی- عروقی در بیماران مسموم با داروهای ضدجنون و ضد افسردگی با یا بدون بنزودیازپین ها

دکتررخساره معمار

مرجان ورزمزیار

دکترا

بررسـی تعیـین ارتبـاط بـین علائـم کلینیکـی بیمـاران
مسموم با سرب و سطح خـونی سـرب در مصـرف کننـدگان تریـاك مراجعـه کننـده بـه بخـش مسـمومین
بیمارستان خورشید از سال 93تـا) 97
دکتر فرزاد قشلاقی- دکتر رخساره معمار سیدهادی هاشمی دکترا بررسی مسمومیت با گیاهان سمی از نظر نوع گیاه ؛علائم بالینی،اقدامات درمانی و عاقبت
درمانی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir