پایان نامه های کارشناسی ارشد گروه ایمنی شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/07/21-10:00
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی استاد راهنما راهنمای مشاور چگونگی پیشرفت کار سال ورود
شیدا یحیی زاده     در حال تحصیل 1397
زهرا مختاری دکتر مرضیه رضایی   در حال تحصیل 1397
پروین خلیلیان     در حال تحصیل 1397
شیرین توانا دکتر مرضیه رضایی   در حال تحصیل 1397
مائده راداندیش دکتر عندلیب دکتر خان احمد در حال تحصیل 1397
محمد سلطانی دکتر حاکمی دکتر شریفی در حال تحصیل 1397
مهدی میرنیام دکتر عندلیب   در حال تحصیل 1397
گلزار احمدی دکترعندلیب دکتر اسمعیل در حال انجام کارهای پایان نامه 1395
بشرا افشار دکتر صاحب فصول   در حال انجام کارهای پایان نامه 1395
لیلا احمدی دکتر صاحب فصول دکتر اسکندری در حال انجام کارهای پایان نامه 1395
مریم نقاش زرگریان دکتر صاحب فصول دکتر حاکمی در حال انجام کارهای پایان نامه 1395
ندا کثیری دکتر پورآذر دکتر اسکندری در حال انجام کارهای پایان نامه 1395
مهشید رحمتی دکتر پورآذر دکتر اسکندری در حال انجام کارهای پایان نامه 1395
اسما اسلامی دکتر رضایی   در حال انجام کارهای پایان نامه 1395
مهنوش اشجع آروان دکتر حاکمی دکتر صالحی در حال انجام کارهای پایان نامه 1395
پرنیان نوابی دکتر حاکمی دکتر حاکمی در حال انجام کارهای پایان نامه 1395
زهرا خلیفه زاده دکتر صاحب فصول دکتر حاکمی در حال انجام کارهای پایان نامه 1395

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir