پایان نامه های کارشناسی ارشد گروه ایمنی شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/05/14-7:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی استاد راهنما راهنمای دوم چگونگی پیشرفت کار سال ورود
گلزار احمدی دکترعندلیب     1395
بشرا افشار دکتر صاحب فصول     1395
لیلا احمدی دکتر صاحب فصول     1395
مریم نقاش زرگریان دکتر صاحب فصول     1395
ندا کثیری دکتر پورآذر     1395
مهشید رحمتی دکتر پورآذر     1395
اسما اسلامی دکتر رضایی     1395
مهنوش اشجع آروان دکتر حاکمی دکتر صالحی   1395
پرنیان نوابی دکتر حاکمی     1395
زهرا خلیفه زاده دکتر صاحب فصول     1395
شیدا یحیی زاده       1397
زهرا مختاری دکتر مرضیه رضایی     1397
پروین خلیلیان       1397
شیرین توانا دکتر مرضیه رضایی     1397
مائده راداندیش دکتر عندلیب دکتر خان احمد   1397
محمد سلطانی       1397
مهدی میرنیام دکتر عندلیب     1397

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir