پایان نامه های کارشناسی ارشد گروه ایمنی شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1395/11/16-11:23
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی استاد راهنما راهنمای دوم چگونگی پیشرفت کار سال ورود
مریم محمدگنجی دکتر حاکمی ندارد در حال انتظار پذیرش مقاله 1392
شیما شاپوری دکتر حاکمی  ندارد اقدامات پیش دفاع 1392
مهسا رضایی پور دکتر حاکمی ندارد اقدامات پیش دفاع 1392
فرزانه پیغمبر زاده دکتر حاکمی دکتر مکاریان در حال انجام آزمایشات 1392
فاطمه تشریفی دکتر پورآذر ندارد در حال انجام آزمایشات 1391
آزاده سید جودکی دکتر صاحب فصول ندارد در حال نگارش پایان نامه 1393
شکوفه رحیم پور دکتر صاحب فصول ندارد در حال نگارش پایان نامه 1393

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir