پایان نامه های پیشنهادی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1393/10/29-9:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام استاد موضوع پایان نامه مقطع تحصیلی
 دكتر حسين ابدالي  بررسي بيماران با morbid obesity كه سمت عمل جراحي gastro banally در صورت لاپاراسكوپي قرار گرفتند و مقايسه با روشهاي ديگر  اينترني
 دكتر حسين ابدالي  مقايسه استفاده از پورت خارجي در مقابل پورت داخلي در بيماراني كه tissue expander استفاده مي كنند  اينترني
 دكتر مهرداد معمارزاده  بررسي توزيع فراواني اختللات کروموزومي در کودکان مبتلا به شکاف کام اينترني 
 دكتر مهرداد معمارزاده  بررسي اپيدميولوژي علل مرک در کودکان زير در 15 که در 15 سال گذشته به علت تروما در مرکز پزشگي الزهرا ( س) فوت نموده اند  اينترني
 دكتر مهرداد معمارزاده  بررسي فراواني نسبي سندرمهاي مرتبط و آنومالي هاي همراه با شکاف کام در بيماران پيگري شده در مرکز تحقيقات بيماريهاي مادرزادي  اينترني
 دكتر مهرداد معمارزاده  بررسي فراواني نسبي سندرمهاي مرتبط و آنومالي هاي همراه با شکاف کام در بيماران پيگري شده در مرکز تحقيقات بيماريهاي مادرزادي  اينترني
 دكتر مهرداد معمارزاده  بررسي فراواني نسبي سندرمهاي مرتبط و آنومالي هاي همراه با شکاف کام در بيماران پيگري شده در مرکز تحقيقات بيماريهاي مادرزادي  اينترني
 دكتر مهرداد معمارزاده  بررسي امکانات مورد نياز براي برقراري ارتباط مناسب Telemedicine در استان اصفهان بررسي امکانات مورد استفاده در ساير کشور ها   اينترني
 دكتر مهرداد معمارزاده  بررسي آمادکي اورژانسهاي بيمارستانهاي آموزشي دانشکاه علوم پزشکي اصفهان براي درمان پيامدهاي پزشکي در حوادث پرتوي و ارائه پروتکل هاي اجرائي براي رفع نواقص  اينترني
دكتر مهرداد معمارزاده تدوين برنامه آموزشي براي آموزش پرستاران بعنوان مسئول ترياژ اينترني
دكتر مهرداد معمارزاده تدوين برنامه آموزشي عملي و تئوري جهت کارورزان در بخش طب اورژانس در برنامه دو ماهه با استفاده از تجارب مراکز دانشگاهي داخل و خارج از کشور اينترني
دكتر مهرداد معمارزاده تدوين برنامه اموزشي دانشجويان پزشگي در بحران ها اينترني
دكتر مهرداد معمارزاده بررسي علت بستري بيش از 24 بيماران در بخش اورژانس بيمارستان الزهرا (س) در ماههاي اسفند 86 و فروردين 87 اينترني
دكتر حسين ابدالي مقايسه استفاده از پورت خارجي در مقابل پورت داخلي در بيماراني كه tissue expander استفاده مي كنند اينترني
دكتر فرشته سليمي بررسي شيوع انواع ميكروارگانيسم هاي مسئول عفونت پرم كت در بيماران همودياليزي واجد كاتتر در بيمارستان الزهرا (س) اصفهان اينترني
دكتر حافظ قاهري 1- بررسي سرانجام بيماراني كه تحت عمل جراحي هاي بزرگ عروقي قرار گرفته اند دستياري
دكتر حافظ قاهري 2- بررسي علل بستر مجدد دربيماراني كه تحت عمل جراحي عروق قرار گرفته اند دستياري
دكتر حافظ قاهري 3- بررسي وضعيت عملكرد جنسي قبل و بعد از اعمال جراحي عروق بزرگ دستياري
دكتر حافظ قاهري 4- بررسي وضعيت عملكرد جنسي در بيماران با بيماريهاي مزمن عروقي دستياري
دكتر حافظ قاهري 1- بررسي موارد مرگ بيماران كه تحت عمل جراحي هاي عروقي قرار گرفته اند در طي مدت .......... و بررسي عوامل پيشگوئي كننده مرگ در اين بيماران اينترني
دكتر حافظ قاهري 2- بررسي مواردي كه به علت جراحي عروق در مركز پزشكي الزهرا(س) بستري شده¬اند از نظر علت- سرانجام- طول مدت اقامت- نياز به پذيرش ICU- وضعيت سيستم كليوي و هزينه بيمارستاني اينترني
دكتر حافظ قاهري 3- بررسي علل نياز به بستري در بخش ICU دربيماران كه تحت عمل جراحي عروق قرار گرفته اند اينترني
دكتر مهرداد معمارزاده 4- بررسي سرانجام كودكاني كه دچار بلع باطري شده اند اينترني
دكتر مهرداد معمارزاده 5- پيگيري يكساله شيرخواران با Anal pit اينترني

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir