پایان نامه های پایان یافته

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/07/07-7:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام استاد موضوع پایان نامه
 خانم دکتر آذر برادران  ارتباط مارکر NGAL با آنمی فقر آهن در کودکان دیالیزی استان اصفهان
خانم دکتر مژگان مختاری بررسی بیان گلیکوپروتئین ECAM در آدنوکارسینوم کلون و ارتباط آن با staging
خانم دکتر آذر برادران بررسی مولکولی ژن های SHV,TEM در باکتریهای اشرشیا کلی و کلبسیلاتولید کننده بتالاکتاماز وسیع الطیف جدا شده از عفونت های ادراری بیمارستانی و غیر بیمارستانی در مراکز درمانی منتخب شهر اصفهان
 خانم دکتر آذر برادران  Evaluation of resistance to carbapenem drugs in Extendedspectrumß-lactamase producting Escherichia coli and klebsiella SPP  isolated from nosocomial urinary tract infections and community urinary tract infections in selected hospital in Isfahan city
خانم دکتر پروین محزونی بررسی شیوع بیان COX2 در مننژیوما و ارتباط آن با درمان و گرید تومور در بیماران مبتلای مراجعه کننده به بیمارستان الزهرای شهر اصفهان
   

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir