پایان نامه های فلوشیب و فوق تخصص داخلی اعصاب

تاریخ ایجاد شنبه,1399/09/29-11:12
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی سال ورود عنوان پایان نامه استاد راهنما رشته تاریخ تصویب در گروه
6 دکتر مانا احمدیان 1398 دفاع از پایان نامه " بررسی نتایج درمانی تشنج در بیماران با صرع غیر قابل کنترل که جراحی صرع انجام داده اند از سال 2015 لغایت 2019 مطرح و تصویب شد . دکتر مهوری - دکتر زارع فلو صرع 99/9/4
5 دکتر حسین کهنوجی 1397 دفاع از پایان نامه بررسی ارتباط بین Spike rate اینترایکتال و یافته MRI در بیماران مبتلا به صرع لب تمپورال مقاوم به درمان دکتر مهوری - دکتر زارع فلو صرع 98/6/12
4 دکتر حسین کهنوجی 1397 مطرح شدن پروپوزال بررسی ارتباط بین Spike rate اینترایکتال و یافته MRI در بیماران مبتلا به صرع لب تمپورال مقاوم به درمان دکتر مهوری - دکتر زارع فلو صرع 97/11/30
3 دکتر سید نوید نقیبی  1396 بررسی فراوانی تشنج های کلاستر و عوامل خطر آن در بیماران مراجعه کننده به بخش صرع کاشانی سال 95-90 دکتر مهوری - دکتر زارع فلو صرع د97/4/10
2 دکتر سید نوید نقیبی 1396 مطرح شدن و رفع ایرادات بررسی فراوانی و عوامل خطر تشنج کلاستر در بیماران مبتلا به صرع مراجعه کننده به بخش صرع بیمارستان کاشانی شهر اصفهان از سال 90-95 دکتر مهوری - دکتر زارع فلو صرع 96/9/14
1 دکتر نسیم تبریزی 1395

بررسی ارزش پروگنوستیک الگوهای الکتروانسفالوگرافیک ایکتال در نتایج جراحی بیماران بزرگسال مبتلا به صرع فوکال مقاوم به درمان در بیمارستان کاشانی در سالهای 1394-1390

دکتر مهوری - دکتر زارع فلو صرع 96/5/10

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir