پایان نامه های دکترای تخصصی گروه فیزیولوژی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/03/28-21:59
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورود موضوع تاریخ تصویب در گروه تاریخ دفاع استاد راهنما
حسن خیرخواه بهمن 93                                                                                                دکتر علائی
فاطمه عزیزی بهمن 92       دکتر رئیسی
رضا فرتوت زاده بهمن 92       دکتر رئیسی
جلال حسن شاهی بهمن 92       دکتر نعمت بخش
سید مصطفی احمدیان بهمن 91       دکتر رئیسی
محمد کریم آزاد بخت بهمن 91       دکتر نعمت بخش
سمیه شهیدانی بهمن 91       دکتر رجائی
شهلا سهرابی پور بهمن 91       دکتر شریفی
جهانگیر نوری بهمن 90       دکتر حق جو
مریم ملکی بهمن 90     دی 95 دکتر نعمت بخش
مهرانگیز خانمرادی بهمن 90     مهر 95 دکتر نسیمی
مرضیه کفعمی بهمن 89     دی 94 دکتر نسیمی
اقدس دهقانی بهمن 89       دکتر نعمت بخش
شادان صابری بهمن 89       دکتر نعمت بخش
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir