پایان نامه های دکترای تخصصی گروه ایمنی شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/07/21-9:51
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی استاد راهنما راهنمای دوم چگونگی پیشرفت کار سال ورود
رضا حسینی دکتر اسکندری   درحال تحصیل 1396
زیور زنگنه دکتر عندلیب   درحال تحصیل 1396
فاطمه رضایت دکتر اسمعیل دکتر رضایی درحال تحصیل 1396
محمد موچانی دکتر اسکندری   در حال انجام کارهای پایان نامه 1394
فرشید فتحی دکتر رضایی   در حال انجام کارهای پایان نامه 1394
نوشین لطفی دکتر اسمعیل   در حال انجام کارهای پایان نامه 1394
مرتضی جعفری نیا دکتر صاحب فصول    در حال انجام کارهای پایان نامه 1394
عسل کاتبی دکتر حاکمی دکتر اژدری در حال انجام کارهای پایان نامه 1394
محمد حسین شمس دکتر مسجدی   در حال انجام کارهای پایان نامه 1392
محمد صادق حسامیان دکتر اسکندری دکتر شایگان نژاد در حال انجام کارهای پایان نامه 1392
راضیه علیپور دکتر صاحب فصول   در حال انجام کارهای پایان نامه 1392
لیلا کریمی دکتر اسکندری   در حال انجام کارهای پایان نامه 1391
زهرا یوسفی دکتر اسکندری   در حال انجام کارهای پایان نامه 1391
راضیه خوشنویسان دکتر رضایی دکتر شرکت در حال انجام کارهای پایان نامه 1391
وجیهه استادی دکتر حاکمی دکتر شرکت در حال انجام کارهای پایان نامه 1390
ریحانه رهنما دکتر رضایی دکتر زرنانی در حال انجام کارهای پایان نامه 1390

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir