پایان نامه های دکترای تخصصی گروه ایمنی شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/05/14-7:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی استاد راهنما راهنمای دوم چگونگی پیشرفت کار سال ورود
رضا حسینی     درحال تحصیل 1396
زیور زنگنه     درحال تحصیل 1396
فاطمه رضایت     درحال تحصیل 1396
محمد موچانی دکتر اسکندری   درحال انجام آزمایش 1394
فرشید فتحی دکتر رضایی   درحال انجام آزمایش 1394
نوشین لطفی دکتر اسمعیل   درحال انجام آزمایش 1394
مرتضی جعفری نیا دکتر صاحب فصول    درحال انجام آزمایش 1394
عسل کاتبی دکتر حاکمی   درحال انجام آزمایش 1394
محمد حسین شمس دکتر مسجدی   در حال تکمیل پایان نامه 1392
محمد صادق حسامیان دکتر اسکندری   در حال تکمیل پایان نامه 1392
راضیه علیپور دکتر پورآذر ندارد در حال تکمیل پایان نامه 1392
لیلا کریمی دکتر اسکندری   در حال تکمیل پایان نامه 1391
زهرا یوسفی دکتر اسکندری   در حال تکمیل پایان نامه 1391
راضیه خوشنویسان دکتر رضایی   در حال تکمیل پایان نامه 1391
وجیهه استادی دکتر حاکمی ندارد در حال تکمیل پایان نامه 1390
ریحانه رهنما دکتر رضایی   در حال تکمیل پایان نامه 1390

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir