پایان نامه های دکترای تخصصی گروه ایمنی شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/01/19-7:19
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی سال ورود عنوان پایان نامه استاد راهنما تاریخ تصویب در گروه
1 رضا حسینی 1396

بررسی اثرات مهار تولید/ ترشح  اگزوزوم های سرطانی بر کارایی واکسن بر پایه سلول های دندریتیک (DC-based Vaccine) در القاء پاسخ های ضد توموری در مدل موشی سرطان پستان

دکتر اسکندری 98/10/21
2 زیور زنگنه 1396

بررسی اثر انتقال MARCH-1 در سلول ماکروفاژ جهت القا پلاستیسیتی و سنجش عملکرد در آزمایشگاه

دکتر عندلیب 98/10/17
3 فاطمه رضایت 1396

بررسی اثرات ایمونومدولاتوری سلول های اپی‌تلیال آمنیوتیک انسانی (hAECs) بر سلول‌های کشنده ذاتی (NK) جدا شده از خون محیطی بانوان دارای سابقه از دست رفتن مکرر بارداری (RPL) در مقایسه با بانوان سالم

دکتر اسمعیل 98/10/4
4 محمد موچانی 1394   دکتر اسکندری  
5 فرشید فتحی 1394

مطالعه جداسازی، کشت و تزریق سلول های بنیادی جدا شده از بافت چربی
) (Adipose Derived MSC پیش از انجام Partial Hepatectomy به منظور بررسی سنتز سایتوکاین های IL-6 , IL-1 , TNFa , IL-10 و TGF-β و اثر کمک کنندگی آنها به بازسازی کبد

دکتر رضایی 96/10/16
6 نوشین لطفی 1394 بررسی اثرات سرکوب سایتوکاین GM- CSF بر روی فنوتایپ و عملکرد مونوسیتهای انسانی دکتر اسمعیل 96/8/3
7 مرتضی جعفری نیا 1394

بررسی اثرات درمانی اگزوزوم های سلول های بنیادی مزانشیمی برگرفته از بافت چربی انسان بر روی مدل موشی EAE

دکتر صاحب فصول  97/2/25
8 عسل کاتبی 1394

ساخت و ارزیابی تاثیر واکسن درمانی حاوی آنتی ژنهای محلول لیشمانیا ماژور (SLA) به همراه آگونیست های TLR2,7/8 به صورت نانوپارتیکل بر بیماری لیشمانیازیس در مدل موشی Balb/c

دکتر حاکمی 96/10/17
9 محمد حسین شمس 1392

شناسایی، تولید و طراحی مدل سه بعدی آلرژن اصلی درخت صنوبر و پیش بینی اپی توپهای شاخص واکنش دهنده با لنفوسیت های B با استفاده از نرم افزار ایمونوانفورماتیک

دکتر مسجدی 96/8/14
10 محمد صادق حسامیان 1392   دکتر اسکندری  
11 راضیه علیپور 1392

بررسی اثر میکروپارتیکل های سرمی خون و تله های خارج سلولی نوتروفیلی به دست آمده از بیماران لوپوس اریتماتوز منتشر و افراد سالم بر شاخص های التهابی و ضد التهابی نوتروفیل ها

دکتر پورآذر  
12 لیلا کریمی 1391   دکتر اسکندری  
13 وجیهه استادی 1390   دکتر حاکمی  

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir