پایان نامه های دکترای تخصصی گروه انگل و قارچ شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/05/06-5:28
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی سال ورود موضوع تاریخ تصویب در گروه تاریخ دفاع استاد راهنما
23 مهشید شکیبا پور  92 بررسی باند 27 کیلو دالتون و تاثیر آن بررشد سرطان سینه در موشهای BaLb/c  1396 1398 دکتر یوسفی 
22 محمدرضا رضایی منش 93 بررسی شیوع Tqxocara  canis وToxocaraدر انسان ،سگ گربه و میزبان انتقالی طیور در استان خراسان رضوی سال 97-96 1396 1398 دکتر حسین حجازی
21 شیما دانش پور 92 بررسی اثر فراکشن های مختلف مایع کیست هیداتیک بر میزان رشد تومور پستان در موش Balb/c و القاء آپوپتوز درسلول های 4T1در محیط کشت سلولی 1395 1397 دکتر حسین یوسفی
20 فاطمه رضایی انزهایی 92 بررسی اثر مهار-5p  miR-20a  با استفاده از فن آوری Lqcked  Nucleic  Acid در روند الفا آپوپتوز در سلول های ماکروفاژ آلوده به Toxqplasma  gondii سویه  1395 1397 دکتر حسین حجازی
19 شهلا رستمی 92 بررسی تاثیر آنتی ژن های کیست هیداتیک (پروتواسکولکس ،مایع کیست و فراکشن 78 کیلو دالتون آن ) بررشد تومور سرطانی ملانوما و کلورکتال و ارزیابی پاسخ های ایمنی در مل حیوانی 1395 1397 دکتر حسین یوسفی
18 شاهرخ ایزدی 92 بررسی فراوانی گونه های کوکسید یاهای نوپدیدروده ای در افراد مبتلا به ضعف سیستم ایمنی با استفاده از PCR-Seqencing در نقاط مرکزی ایران در سالهای 1396-1395 1395 1397 دکتر حسین حجازی
17 فرزانه میرزایی 92 بیان و تخلیص پروتئین لیستریولیزین O نوترکیب و بررسی اثرات سینرژیسم آن با گلوکانتیم علیه پروماستیگوت های leishmania major در شرایط برون تنی 1394 1396 دکتر حسین حجازی
16 رسول جعفری 91 بررسی ایمنوهیستوکمیکال پاسخ ایمنی موضعی لایه فیبروزی کیست هیداتیک انسانی 1395 97 دکتر یوسفی
15 محمد علی محقق 91 شناسایی ژنوتایپ های Echinococcus granulosus در نمونه های انسانی، دامی و سگ در استان خراسان رضوی با استفاده از ژن cox1 و آنالیز HRM در سال 1395-1394 1395 97 دکتر حجازی
14 کوروش چراغی پور 90 بررسی امکان تهیه واکسن بر علیه سوش RH توکسوپلاسماگوندی به وسیله Apoptotic Blebs حاصل از آپوپتوز سلولهای Hela آلوده به این انگل در موش BALB/C 1393 1395 دکتر نادر پسته چیان
13 نوشین هاشمی 90 بررسی دوره بهبود کامل ضایعات پوستی در بیماران مبتلا به لیشمانیوز جلدی تحت درمان با گولوکانتیم و رابطه با آن گونه عامل بیماری 1393 1395 دکتر حسین حجازی
12 امید مردانشاه 89 بررسی تنوع ژنتیکی Cryptosporidium های انسانی در افراد مبتلا به ضعف سیستم ایمنی و ارتباط آنها با ایزوله های دامی با استفاده از RFLP-PCR و تعیین توالی مارکرهای ژنتیکی 18srRNA و GP60 در استان اصفهان 1394 1396 دکتر حسین حجازی
11 راحله رفیعی 89 بررسی آنتی ژن های کربوهیدراتی کیست هیداتیک و کراسریاکشن سرم بیماران مبتلا به سرطان پستان و افراد سالم با این فراکشن های آنتی ژنی 1393 1395 دکتر حسین یوسفی
10 ناهید مرتضوی 89 طراحی لنتی ویروس نوترکیب بیان کننده ژن های KMP11 و HASPBLeishmaniainfantum و ارزیابی اثر حفاظتی آن در موش BALB/c 1393 1395 دکتر حسین حجازی
9 حامد کلانی 89

بررسی تاثیر فرآورده های دفعی /ترشحی حاصل از کشت سلولی ،غیرسلولی ،عصاره انگل توکسوپلاسما گونویی (سوش RH

1393 1395 دکتر نادر پسته چیان
8 صدیقه صابری 87 بررسی میزان بیان ژن سایتوکاین های غالب درZoonotic Cutaneous Leishmaniasis  مقاوم به گلوکانتیم در محیط آزمایشگاهی و موش Balb/C 1391 1393 دکتر حسین حجازی
7 سیمین دخت سلیمانی فرد 87 بررسی نقش درمانی داروی گلوکانتیم باتوجه به بیان ژن های GSH , AQP1 وPGPA  درایزوله های جداشده ازموارد (Zoonotic cutaneous Leishmaniasis) ZCL مقاوم به درمان 1390 1392 دکتر حسین حجازی
6 رضا ارجمند 87 راحی فرم موضعی گلوکانتیم بار شده در نانو ذرات کیتوزان و بررسی نقش درمانی آن بر Zoonotic Cutaneous Leishmaniasis مقاوم به درمان 1390 1392 دکتر حجازی
5 شروین غفاری 85 مقایسه میزان حضور عوامل تنظیم کننده ایمنی در ضایعات لیشمانیوز جلدی مزمن و غیر مزمن 1388 1390 دکتر حجازی
4 سپیده طلوعی 85 بررسی نقش ایمونولوژیک TIR2وTIR4 سلول های ماکروفاژ افراد مبتلا به لیشمانیوز مزمن و مقایسه با افراد غیر مزمن پس از تحریک با L.major 1388 1390 دکتر حجازی
3 فرزاد پارسا 83 مولکولار اپیدمیولوژی سویه های اکینوکوکوس گرانولوزوس در استان لرستان با استفاده از روش PCR-RFLP 1387 1389 دکتر نادر پسته چیان
2 منصور دبیرزاده    پلی مرفیسم ژنتیکی لیشمانیا ماژور در دو منطقه هایپرآندمیک ایران به روش pcr-ppip وITS-RFLP 1381 1386 دکتر حجازی 
1 گیلدا اسلامی    cloning and Expression of geneencoding of Leishmania major TSA 1381 1386 دکتر حجازی

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir