پایان نامه های دستیاران فوق تخصص و فلوشیپ روانپزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/12/07-7:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

ردیف

نام دانشجو

سال ورود- مقطع

موضوع

تاریخ تصویب

استاد راهنما

4 دکتر مصطفی حق شناس 1398 مطالعه اثربخشی افزودن توپیرامات بر عوارض متابولیک آریپیپرازول در بیماران دوقطبی زیر ۱۸ سال 1398 دکتر سرور آرمان
3 دکتر فاطمه رجبی 1397- فلوشیپ قایسه ی نتایج آزمون "روانی طراحی" (Design Fluency Test) بین بیماران پارکینسون، دمانس پیشانی-گیجگاهی و گروه کنترل 1398

دکتر مجید برکتین

 

2 دکتر فرناز گل محمدی 139-فوق تخصص3 طراحی برنامه وبررسی اثربخشی مداخلات شناختی –رفتاری در درمان نگهدارنده و پیشگیری از عود نوجوانان  دختر مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی 1395 دکتر سرور آرمان
1 دکتر افسانه کرباسی عامل 1387-فوق تخصص مقایسه درمان شناختی رفتاری حضوری با نیمه حضوری در درمان اختلالات اضطرابی دختران نوجوان 1389 دکتر سرور آرمان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir