پایان نامه های دستیاران فوق تخصص و فلوشیپ روانپزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/07/19-7:51
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

ردیف

نام و نام  خانوادگی

سال ورود

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

رشته تحصیلی

تاریخ تصویب در گروه

6 دکتر  صونا صادق پور رنجبر 1399 در دست اقدام دکتر فاطمه رجبی فلوشیپ روانپزشکی عصبی  
5 دکتر شهرزاد مرتضوی 1398 در دست اقدام دکتر مجید برکتین فلوشیپ نوروسایکیاتری 1399
4 دکتر مصطفی حق شناس 1398 مطالعه اثربخشی افزودن توپیرامات بر عوارض متابولیک آریپیپرازول در بیماران دوقطبی زیر ۱۸ سال دکتر سرور آرمان فوق تخصص روانپزشکی اطفال 1398
3 دکتر فاطمه رجبی 1397 قایسه ی نتایج آزمون "روانی طراحی" (Design Fluency Test) بین بیماران پارکینسون، دمانس پیشانی-گیجگاهی و گروه کنترل دکتر مجید برکتین فلوشیپ نوروسایکیاتری 1398
2 دکتر فرناز گل محمدی 1393 طراحی برنامه وبررسی اثربخشی مداخلات شناختی –رفتاری در درمان نگهدارنده و پیشگیری از عود نوجوانان  دختر مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی دکتر سرور آرمان فوق تخصص روانپزشکی اطفال 1395
1 دکتر افسانه کرباسی عامل 1387 مقایسه درمان شناختی رفتاری حضوری با نیمه حضوری در درمان اختلالات اضطرابی دختران نوجوان دکتر سرور آرمان فوق تخصص روانپزشکی اطفال 1389

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir