پایان نامه های دستیاران تخصصی گروه طب اورژانس

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/06/17-4:35
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی تاریخ دفاع عنوان پایان نامه استاد راهنما استاد مشاور
دکتر آزیتا عظیمی 97/12/21 بررسی ارزش پیشگویی POCUS(Point of Care Ultra-Sonography) در تشخیص آسیب حاد منیسک داخلی در بیماران با ترومای زانو مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان آیت الله کاشانی در سال 1398-1399 دکتر امید احمدی

دکتر مهدی مطیفی فرد

دکتر کیهان گلشنی

دکتر شموئیل یروشالمی 97/12/21 بررسی تاثیر طول مدت شیفت بر عملکرد شناختی و کیفیت زندگی  متخصصین طب اورژانس دکتر مهدی نصر اصفهانی دکتر مهرداد اسماعیلیان
دکتر عماد یزدانی 97/12/21 بررسی و مقایسه اثربخشی تزریق  بوپیواکائین از طریق chest tube و بلوکاژ بین دندنه ای بر روی میزان دوز مخدر دریافتی برای کنترل درد ناشی از تعبیه لوله سینه در بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان های الزهرا(س) و آیت اله کاشانی در طول سال های 98-99 دکتر محمد نصر اصفهانی دکتر محسن کلاهدوزان
دکتر مهدیه السادات موسی کاظمی 97/12/21 بررسی تأثیر دوره آموزش مجازی تفسیر سی تی اسکن  بیماری ها و پاتولوژی های  مغزی بر میزان تشخیص صحیح کارورزان  طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 98-97 دکتر رضا عزیزخانی دکتر کیهان گلشنی
دکتر علی دلائلی 97/12/21 بررسی مقایسه ای اثرات انتوباسیون به روش  RSI  ( اتومیدیت ....) و بلوک موضعی عصب ریکارنت لارنژیال و استفاده از فنتانیل بر روی تغییرات همودینامیک بیماران با اختلالات همودینامیک

دکتر کیهان گلشنی

دکتر علیرضا ابوطالبی

دکتر حسین محجوبی پور
دکتر ندا نصری 97/11/30 بررسی تاثیر دوره مجازی CBT بر رضایت و کنترل شناختی هیجانی دستیاران طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 98-97 دکتر محسن فرقانی  
دکتر محمدمهدی کرمانی نژاد 97/9/24 بررسی مقایسه ای میانگین سطح مقطع سونوگرافیک انتر معده در اطفال با و بدون استفراغ تحت سدیشن با کتامین با قد 100 ± 20 سانتی متر دکتر محمد نصر اصفهانی دکتر کیهان گلشنی
دکتر خاطره غزنوی 97/8/22 مقایسه کارکرد نگه دارنده لوله تراشه(tube holder) نمونه ایرانی با نمونه خارجی و روش قدیمی فیکس کردن لوله تراشه با باند وچسب دکتر مهدی نصر اصفهانی دکتر علیرضا ابوطالبی
دکتر علیرضا امیری 97/7/17 بررسي مقايسه اي اثر اضافه کردن کلونیدین خوراکی به درمان های استاندارد بر شدت درد بیماران مبتلا به رنال كوليك حاد دکتر مهرداد اسماعیلیان  
دکتر محمدرضا اسدالهیان 97/7/17 بررسي ارزش تشخیصی سونوگرافی کالر داپلر اپی گاستر و سونو با پروب سطحی سوپرااسترنال ناچ در مقايسه با روش استاندارد کاپنوگرافی در تشخیص محل لوله تراشه پس از انتوباسیون دکتر سعید مجیدی نژاد دکتر فرهاد حیدری
دکترمیثامه شاهنظری 97/7/16 " بررسی اثربخشی تزریق لیدوکائین و پماد زایلاپی در مقایسه با تزریق لیدوکائین با پماد لیدوکائین-دیکلوفناک جهت کاهش درد ناشی از تعبیه کاتتر ورید مرکزی دکتر رضا عزیزخانی  
دکترامیرحسین فامیل چیت گریان 97/7/14 بررسی تأثیر سرد کردن موضعی در کاهش درد ناشی از تزریق لیدوکائین بافر شده با بیکربنات سدیم در زخم­های ناحیه اندام فوقانی در بیماران مراجعه کننده به اورژانس های بیمارستان های الزهرا و کاشانی دکتر سعید مجیدی نژاد دکتر فرهاد حیدری
دکتر الهه نصری 97/6/14 بررسی و مقایسه ی  نتایج و عوارض دوروش  دیجیتال و ویدئو لارنگوسکوپی در گذاشتن NG tube در بیماران اینتوبه شده در اورژانس بیمارستانهای الزهرا و آیت ا... کاشانی اصفهان بین سالهای 97-1396 دکترمهدی نصر اصفهانی -
دکتر کوروش اقدامی 97/5/11 ارزیابی تأثیر زمان سیکل نوبتی ماساژ قلبی بر کیفیت احیای قلبی ریوی دکتر فرهاد حیدری

دکتر کیهان گلشنی

دکتر مجید زمانی

دکتر مرضیه ولی 97/5/11 بررسی مقایسه تأثیر فنتانیل وریدی با دوز پایین کتامین در تسکین درد بیماران معتاد با شکستگی اندام دکتر محسن فرقانی

دکتر محمد نصر اصفهانی

دکتر علیرضا ابوطالبی

دکتر مصطفی فرقانی 9811/5 مقایسه تأثیر روش peyton  و روش مرسوم در یادگیری اینتوبیشن و رضایت اینترن ها در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1397 دکتر محمدنصر اصفهانی

دکتر مجید زمانی

دکتر اطهر امید

دکتر سیروس درخشان 97/2/19 بررسی ارزش تشخیصی اولتراسوند در مقایسه با MRI در شناسایی آسیب های رباط طرفی داخلی زانو در بیماران ترومایی مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان کاشانی اصفهان دکتر امید احمدی -
دکتر مریم متقی 98/11/17 بررسی و مقایسه اثر مورفین وریدی و فنتانیل زیر زبانی در کنترل درد در بیماران با مولتیپل تروماتیک دکتر حامد خواجه باشی دکتر محسن فرقانی
دکتر مریم بهروان 98/10/16 بررسی ارتباط میان حجم محتویات معده با بروز عوارض در بیماران تحت سدیشن دکتر محمد نصراصفهانی -
دکتر کیوان ناصح 96/8/15 مقایسه تأثیر بلوک ناحیه ای وریدی (Modified Bier’s Block) و بی دردی سیستمیک (Systemic Analgesia) در شکستگی های دیستال رادیوس در بخش اورژانس بیمارستان آموزشی درمانی الزهرا(س) اصفهان سال 1397-1395 دکترمهدی نصر اصفهانی دکتر کیهان گلشنی
دکتر زهرا حسینی یزدی 96/8/15 بررسی ارزش تشخیصی (validation) و صحت (accuracy)  اولتراسونوگرافی در تشخیص شکستگی آرنج در کودکان مراجعه کننده به اورژانس بیمارستانهای آیت ا..کاشانی و الزهرا با ترومای آرنج دکتر فرهاد حیدری دکتر رضا عزیزخانی
دکتر خسرو رحیمی 98/2/24 بررسی مقایسه ای تاثیر پرومتازین، دیازپام و اندانسترون در درمان سرگیجه محیطی در بیمارستان الزهرا(س) و کاشانی اصفهان در سال 1396 دکتر محسن فرقانی دکتر حامد خواجه باشی
دکتر علیرضا فقیهی 98/2/31 بررسی دوز مطلوب و اثربخشی تجویز میدازولام زیرمخاطی به منظور ایجاد آرامبخشی، در انجام پروسه های تشخیصی درمانی (سی تی اسکن، انجام سوچور) در کودکان مراجعه کننده به بیماران کاشانی و الزهراء در سال 1396 دکتر سعید مجیدی نژاد -
دکتر علی بیگدلی 98/7/8 بررسی مقایسه ای اثربخشی دو داروی میدازولام و دکسمدتومیدین به روش تزریق داخل بینی در ایجاد آرامبخشی جهت انجام سی تی اسکن در کودکان 1تا6 سال مراجعه کننده به اورژانس بیمارستانهای کاشانی و الزهرا اصفهان در سال 1396 دکتر رضا عزیزخانی -
دکتر آذردخت رحیمی نیک 98/10/16 مقایسه تأثير هماتوم بلاک با تزریق لیدوکائین به تنهایی نسبت به لیدوکائین بهمراه کتامین و لیدوکائین بهمراه دکس مدتومیدین در زمان شروع بي دردي و كاهش درد هنگام جااندازی و پس از آن در بیماران دچار شکستگی دیستال رادیوس دکتر سعید مجیدی نژاد -
دکتر لعبت ادیب 96/8/15 بررسی ارزش تشخیصی (validation) و صحت (accuracy)  اتاوا رول سونوگرافيك و اتاوا رول عادي در تشخیص شکستگی در تروماي پا و مچ پا دکتر فرهاد حیدری دکتر سعید مجیدی نژاد
دکتر محمد گلبان 96/8/15 بررسی تأثیر اسپری پنتورکس به عنوان آنالژریک در درمان دردهای ناشی از شکستگی اندام فوقانی و تحتانی در اورژانس دکتر رضا عزیزخانی دکتر بابک معصومی
دکتر محمد شرف صالح 98/11/30 برآورد ارزش تشخیصی ترانس توراسیک سونوگرافی (TTUS) و سونوگرافی اندام تحتانی در همراهی با بیومارکرها در برابر سی تی آنژیوگرافی ریوی (CTPA) در بیماران مراجعه کننده با علایم آمبولی ریوی به اورژانسهای الزهرا و کاشانی در محدوده زمانی سال 1396-1397 دکتر کیهان گلشنی -
دکتر سیدامیررضا هوشمند 98/7/7 بررسی و مقایسه فراوانی موفقیت پوزیشن نیمه نشسته در مقایسه با پوزشین خوابیده در انتوباسیون اورژانسی در بیمارستان الزهرا و کاشانی اصفهان 1396-1397 دکتر محمد نصراصفهانی -
دکتر فریدون فروتن نائینی 98/2/24 بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی بر بالین بیمار در مقایسه با روش تهاجمی (کاتتر ادراری) در تشخیص افزایش فشار داخل شکمی در بیماران بستری در اورژانس بیمارستان آموزشی الزهرا و کاشانی اصفهان در سال 1397-1396 دکتر کیهان گلشنی دکتر رضا عزیزخانی
دکتر مهدی عطائی 98/8/7 بررسی حساسیت و ویژگی سونوگرافی در تشخیص صدمات ناشی از ترومای مچ پا در مقایسه با تصویر برداری با تشدید مغناطیسی (MRI) دکتر مهرداد اسماعیلیان -
دکتر امید شکوهی 98/8/11 ایمنی و اثربخشی  کتامین نازال با دوز پایین در مقايسه با فنتانیل نازال در کنترل درد بیماران ترومایی حاد بیمارستانی دكتر مهدی نصراصفهانی دکتر کیهان گلشنی
دکتر سعید امیرصدری 99/2/14 بررسی ارزش تشخیصی نسبت محیط گردن به فاصله بین مجرای گوش تا سوپرااسترنال ناچ در مقایسه با معیار کورمک لهان در تشخیص لوله گذاری مشکل در بیماران تحت لارنگوسکوپی دکتر مجید زمانی دکتر مهدی نصراصفهانی
دکتر هما سعادتی 96/8/15 مقایسه اعتبار شاخص ICMED  و  NEDOCS  در تعیین میزان شلوغی اورژانس بیمارستان الزهرا (س) و کاشانی در سال 1396 دکتر کیهان گلشنی دکتر مجید زمانی
دکتر مریم ایلبگی زاده 99/6/10 بررسی مقایسه ای عوارض و میزان موفقیت لوله گذاری داخل تراشه با دو روش ویدئو لارنگوسکوپی و لارنگوسکوپی مستقیم  1396 دکتر محمد نصراصفهانی -
دکتر سهیلا کوهستانی 96/8/15 Comparing Three Methods for Procedural Sedation and Analgesia in Emergency Department, A New Combination:  Ketadex versus Ketofol and Ketamine as One drug, Effectiveness and Adverse Reactions, Alzahra and Ayatollah Kashani hospital, Isfahan,Iran دکتر رضا عزیزخانی -
دکتر شادی حسن 98/7/24 Evaluating the comparison of analgesic effects of ketamine nebulizer with intravenous morphine in limb trauma patients in pre-hospital emergency referred toAlzahra and Kashaniemergency departments in Isfahan دکتر رضا عزیزخانی -
دکتر محمدعلی معمارزاده 97/9/18 بررسی ارزش تشخیصی کوپپتین در بیماران مبتلا به آمبولی ریه مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا در سال 1396 دکتر علیرضا ابوطالبی -
دکتر فؤاد صفدری نژاد 97/11/30 " تهیه و تدوین راهنمای کاربردی بالینی استادارد (CPG) در برخورد جامع با بیماران مبتلا به درد قلبی ناپایدار مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا(س) و ارزیابی آن پس از اجرا در یک پیگیری دو ماهه دکتر مهرداد اسماعیلیان -
دکتر نوشین ادیب 98/2/31 بررسی مقایسه ای ارزش تشخیصی تست‌های دی دایمر و Alveolar-Arterial gradient در تشخیص و تعیین پیش آگهی یک ماهه‌ی بیماران مبتلا به تنگی نفس دکتر کیهان گلشنی -
دکتر حمید شعبانی 98/2/24 مقایسه اثر آرامبخشی میدازولام اینترانازال وکلرال هیدرات خوراکی در کودکان مراجعه کننده با ترومای سر جهت انجام تصویر برداری در اورژانس الزهرا(س) و آیت اله کاشانی در سال 1395 و 1396 دكتر فرهاد حیدری دکتر سعید مجیدی نژاد
دکتر احمد عزیزالهی 97/7/29

مقایسه چهار روش گذاشتن NG tube در بیماران اینتوبه شده در اورژانس بیمارستان های اصفهان در  سال های 97-1395

دکترمهدی نصر اصفهانی -
دکتر امیربهادر برومند 97/7/29 بررسی مقایسه ای تأثیر اینتوباسیون زودهنگام با درمان معمول از نظر عوارض و پیامد در بیماران با آسیب های   قفسه صدری شدید”

دكترمحمد نصر اصفهانی

دکتر محسن کلاهدوزان
دکتر مهدی میرحسینی 97/7/14 بررسی مقايسه اي نتايج حاصل از ماركرهای تروپونین های سنسیتیو تروپونین وکوپپتین در زمان هاي مختلف، در بیماران مراجعه کننده با درد قفسه سینه با ریسک بالا به بیمارستان الزهرا (س) دكتر علیرضا ابوطالبی دکتر امیررضا سجادیه
دکتر اعظم ابراهیمی 98/2/27 مقایسۀ بین تکنیک  ماساژ عضلات اطراف شانه و مانور abduction و external rotation بدون سداسیون (modified cunningham) با تکنیک liedelmeyer  با سداسیون در بیماران بیمارستانهای الزهرا (س) وآیت اله کاشانی اصفهان در سال های 95-96 دكتر مجید زمانی -
دکتر صفورا مظفری 98/11/17 بررسی ارزش تشخیصی مارکرهای LDH و CPK و NSE  در بیماران مراجعه کننده با شرح حال تشنج به بیمارستان الزهرا (س) و کاشانی دكتر بابک معصومی -
دکتر ساناز خلیلیان 97/5/18 مقایسه اثربخشی کرم لیدوکائین- پریلوکائین با کتامین موضعی در کاهش درد موضعی بیماران مراجعه کننده به ورژانس بیمارستان های الزهرا(س) و آیت اله کاشانی در سال های 1395 و 1396 دکتر فرهاد حیدری دکتر کیهان گلشنی و دكتر سعید مجیدی نژاد
دکترمریم جاوید 98/2/27 مقایسه دو روش بلوک سوپراکوندیلار عصب رادیال تحت گاید سونوگرافی با آرام بخشی وریدی برای درمان شکستگی های دیستال رادیوس در بخش اورژانس دکترمهدی نصر اصفهانی -
دکتر مهدی احمدپور 97/7/4 بررسی مقایسه ای تأثیر دوزهای مختلف تزریق داخل بوکال و تزریق وریدی کتامین در آرام بخشی کودکان کاندید پروسیجرهای تشخیصی درمانی بستری در بخش اورژانس بیمارستان آیت اله کاشانی و الزهرا(س) در سال های 1395 و 1396 دكتر سعید مجیدی نژاد دکتر رضا عزیزخانی
دکتر مهدی ابراهیمی 97/7/4 مقایسه تأثیر درمان با مورفین استنشاقی، فنتانیل ترنس درمان و متادون خوراکی بر کاهش میزان درد  در بیماران مبتلا به سرطان مراحل پایانی مراجعه کننده به بیمارستان سیدالشهدا(ع) اصفهان در سال های 97-95 دكتر سعید مجیدی نژاد دکتر محمد شعربافچی و دکتر سیدمسعود مرندی
دکتر مهدی بت شکن 97/7/14 مقایسه اثر ملاتونین خوراکی، میدازولام وریدی و دارو نما در کنترل بی قراری ناشی از کتامین وریدی در اعمال جراحی کوچک در  بیمارستان های  الزهرا(س) و آیت اله کاشانی

دكتر سعید مجیدی نژاد

-
دکتر طیبه چلمقانی 97/8/22 مقایسه مقادیر دی اکسید کربن انتهای بازدمی (ETCO2) با مقدار اشباع اکسیژن (O2) ورید مرکزی (SCVO2) و پاکسازی لاکتات (لاکتات کلیرانس) به منظور دستیابی به اهداف نهایی درمان (EGDT) در بیماران مبتلا به شوک سپتیک

دكتر حامد خواجه باشی

-
دکتر محسن زمانی 96/9/25  بررسی تأثیر اجرای راهنمای کاربردی بالینی استاندارد(CPG) در برخورد جامع با بیماران سکه مغزی مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا(س) در سال 1395 و 1396

دكتر مجید زمانی و دکتر مهرداد اسماعیلیان

-
دکتر حسن امامی  

بررسی تأثیر گچ کوتاه مخصوص شصت در بهبودی شکستگی اسکافوئید در بیماران بیمارستان الزهرا(س) و کاشانی در سال 1395-96

دكترمحمد نصر اصفهانی

دکتر حسین اکبری اقدم
دکتر سعید حقیقی 96/7/15 پیشگیری از تشنج ناشی از تروما در بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس دکتر مهرداد اسماعیلیان -
دکتر داوود محمدی 96/7/15 بررسی مقایسه ای تاثیر تجویز فیبرینوژن وریدی با روش conventional در outcome بیماران دچار شکستگی لگن تحت درمان conservative مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا در سال 96-95 دکتر مهرداد اسماعیلیان دکتر علیرضا ابوطالبی
دکتر الهام اسماعیلی 96/6/28 Evaluation of efficacy and adverse effects of magnesium sulfate versus succinylcholine in rapid sequence intubation دکتر بابک معصومی دکتر محمد نصر اصفهانی
دکتر سپیده خزائی 96/5/10 Comparison of Face-to-Face Training Method and Online Training through Mobile Phone Application Called Telegram Messenger and Their Impact on Practical Skills of Medical Students in ECG interpretation دکتر علیرضا ابوطالبی دکتر محمد میناکاری
دکتر الهام شهبازی 96/5/10 Comparison using of clinical practice guide (pulmicort protocol) with common treatment of acute asthma attack: Randomized Controlled Clinical Trial دکتر بابک معصومی دکتر مهرداد اسماعیلیان
دکتر سالومه حیدری 96/5/10 Comparison of suprascapular nerve block and procedural sedation analgesia with intravenous ketamine and midazolam in shoulder dislocation reduction دکتر بابک معصومی دکتر کیهان گلشنی
دکتر ایمان مقدس 96/5/8 مقايسه روش آموزش مبتني بر كيس و آموزش با نرم افزار تلفن همراه "تلگرام" بر مهارت عملي تفسير نوار قلب دانشجويان پزشكي در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 1394-1395 دکتر مهدی نصر اصفهانی دکتر نیکو یمانی
دکتر حسین کافی کنگ 96/5/8 Determination of clinical signs and symptoms predicting no pelvic fracture in patients with multiple trauma

دكتر سعید مجیدی نژاد

دکتر فرهاد حیدری
دکتر عبدالرحمن پرنا 96/5/8 Onset and effect-duration of intrabuccal space (submucosal)and intramuscularketamine in pediatrics

دكتر سعید مجیدی نژاد

دکتر مجید زمانی
دکتر علیرضا غلامیان 96/12/15 مقایسه داروی کتامین عضلانی و هالوپریدول عضلانی در کنترل بیماران مهاجم و پرخاشگر مراجعه کننده به اورژانس بیمارستانهای آیت اله کاشانی و الزهرا اصفهان 1394-1395 دکتر فرهاد حیدری -
دکتر رضا آذریان 96/7/30 بررسی مقایسه ای اثرات ضددرد مورفین با دوز استاندارد 0.1mg/kg و مورفین با دوز 0.05mg/kg به همراه کتامین با دوز 0.3mg/kg را در بیماران دچار مولتیپل تروما مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا و کاشانی در سال 96-95 دکتر فرهاد حیدری -
دکتر نرگس شاهوردی 96/7/30 مقایسه کیفیت بیهوشی در دو روش تزریق کتامین5/0 mg/kg بصورت بولوس در مقابل تزریق آهسته 2-5/1 mg/kgآن در حین انجام جااندازی شکستگی اندام فوقانی و تحتانی اطفال در اورژانس بیمارستان آموزشی و درمانی الزهرا شهر اصفهان در سال 94-95 دکتر مهدی نصر اصفهانی -
دکتر الهام وریانی 98/1/29 بررسی مقایسه ای سونوگرافی عصب اپتیک در تعیین فشار داخل جمجمه با اندازه گیری فشار داخل جمجمه از طریق کاتتر داخل پارانشیم در بیماران دچار ضربه مغزی متوسط و شدید در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان الزهرا (س) از فروردین ماه تا شهریور 1395 دکتر کیهان گلشنی -
دکتر ابولفضل تشیعی 96/4/28 Comparison of topical tranexamic versus nasal tampon in epistaxis علیرضا ابوطالبی --
دکتر کوروش اخباری 96/4/28 Comparison of pain reduction efficacy of nebulized ketamine with morphine and intravenous morphine in the traumatic patients with long bone fractures admitted in emergency department دکتر رضا عزیزخانی --
دکتر مطهره انوری 95 Prediction of difficult tracheal intubation & difficult larangoscopy with acromio axilo suprasternal notch index (AASI) in critically ill emergency patient دکتر محمد نصر اصفهانی دکتر عظیم هنرمند، دکتر سیدمحمدرضا صفوی
دکتر نازیلا نجفی 95 Comparison of ultrasound with Saline Flush method and CXR for confirmation of above-the-diaphragm central venous catheter placement دکتر مهرداد اساعیلیان دکتر رضا عزیزخانی
دکتر لیلا گودرزی 95 اثر تجویز اندانسترون بر کاهش استفراغ ناشی از کتامین در کودکان مراجعه کننده به بخش اورژانس دکتر سعید مجیدی نژاد دکتر فرهاد حیدری
دکتر راضیه باقری 95 بررسی میزان ارزشی بیومارکر NSE و Sloob در تشخیص سرگیجه محیطی  از سرگیجه مرکزی   دکتر بابک معصومی دکتر فرهاد حیدری- دکتر محمد نصر اصفهانی-  دکتر بهناز انصاری
دکتر ملیحه مظاهری 99/3/25

" Comparison of diagnostic accuracy of bedside ultrasonography and radiography for the  calcaneal fractures in emergency department

دکتر مجید زمانی

دکتر فرهاد حیدری

دکتر بابک معصومی

دکتر غلامرضا سبزی 95 بررسی مقایسه ای درمان های آنتی بیوتیکی رایج با پانسمان های نانوکریستال Agicoat در ترمیم زخمهای غیرعفونی دکتر رضا عزیزخانی -
دکتر سیروس نعمتی 95 بررسی مقایسه ای نتایج حاصل از برآورد وزن کودکان بر اساس دور بازو، قد و شکل بدن با نتایج مطالعه براسلو در کودکان 2 ماه تا 2 سال شهرستان اصفهان دکترمحمد نصر اصفهانی دکتر بابک معصومی
دکتر علی اکبر جنگجو 95 بررسی مقایسه ای تأثیر نوار چسب بستن زخم (wont pape) و سوچور زخم های تروماتیک بر اسکار زخم در بیماران ترومایی دکتر مهرداد اسماعیلیان دکتر رضا عزیزخانی- دکتر مهدی نصر اصفهانی
دکتر شیوا صمصام شریعت 95 کاربرد سونوگرافی در تأیید درمان Pulled elbow دکتر فرهاد حیدری       دکتر بابک معصومی
دکتر سیدعباس موسوی 95 بررسی عوارض و مشکلات ناشی از تعبیه کاتتر ورید مرکزی تحت گاید سونوگرافی در بیماران با اختلال انعقادی در مقایسه با بیماران بدون اختلال انعقادی در بیمارستان الزهرا(س) سال 1393 دکتر محمد نصر اصفهانی دکتر محسن کلاهدوزان
دکتر عیار احمدی 95

بررسی مورتالیتی و موربیدیتی در بیماران ضربه مغزی شدید که تحت  آنتوباسیون توسط EMS قرار گرفتند در مقایسه با انیتوباسیون توسط طب اورژانس در بیمارستان الزهرا (س) و کاشانی اصفهان طی سال های 94

دکتر امید احمدی دکتر محمد نصر اصفهانی
دکتر محمدرضا شریعتی 95

تأثیر منیزیم سولفات به همراه کتامین وریدی در مقایسه با کتامین وریدی برای ارزیابی میزان شل کنندگی در بیماران نیازمند PSA مراجعه کننده به بیمارستانهای الزهرا (س) و آیت اله کاشانی شهر اصفهان از مهر ماه 1393 تا شهریورماه 1394

دکتر رضا عزیزخانی -
دکتر امیر شیروانی 95 مقایسه اثر تجویز نیتروس اکساید و گاز اکسیژن در همراهی با فنتانیل بر روی مدت زمان بستری بیماران کولیک کلیوی در بخش اورژانس دکتر امید احمدی -

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir