پایان نامه های در دست اجراانتشارات

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/08/26-7:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام استاد موضوع پایان نامه مقطع تحصیلی
دكتر اميد احمدي بررسي فراواني نسبي اعمال خشونت نسبت به پرسنل و پزشكان شاغل دراورژانس بيمارستانهاي دانشگاههي شهر اصفهان از طرف بيمارو يا همراه بيماردرسال89-88  
 دكتر بابك معصومي  بررسي علل ترخيص با رضايت شخصي در مراجعين به اورژانس بيمارستان الزهراء در تير و مرداد ماه 1389  
 دكتر بابك معصومي  بررسي ميزان رضايتمندي كارورزان رشته پزشكي از كيفيت آموزشي باليني در دوره طب اورژانس در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  
 دكتر مهرداد اسماعيليان  بررسي فراواني شيوع علل مختلف ايجاد تروما و پيامد نهايي حاصل از آنها دراورژانس مركز آموزشي و درماني الزهراء ، آيت ا... كاشاني وامين اصفهان درپاييز 1389  
 دكتر اميد احمدي  بررسي توزيع فراواني سندرم فرسودگي (Burn out syndrome) در بين پرستاران شاغل و عوامل مرتبط با آن در بيمارستان الزهرا (س) اصفهان در سال ١٣٨٩  
 دكتر بابك معصومي  بررسي ميزان تأثير استقرار طب اورژانس در ارتقاء سطح علمي كارورزان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان سال 1387  
 دكتر بابك معصومي  بررسي مقايسه اي بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان از نظر استانداردهاي بين المللي در طراحي فزيك بخش اورژانس در سال 1389  
 دكتر بابك معصومي  بررسي مقايسه اي بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان از نظر استانداردهاي بين المللي در طراحي فزيك بخش اورژانس در سال 1389  
 دكتر رضا عزيزخاني  بررسي ارزشمندي نتايج حاصل از آناليز گازهاي وريدي محيطي در مقايسه با آناليز گازهاي خون شرياني در شرايط افت فشار خون و فشار خون نرمالدر بيماران مراجعه كننده به اورژانس  
دكتر رضا عزيزخاني بررسي توزيع فراواني رعايت استاندارد هاي ثبت در بخش هاي اورژانس مركز آموزشي و درماني الزهراء در سال 1388  
مهرداد اسماعيليان بررسي بررسي علل اقامت طولاني بيماران در اورژانس مركز آموزشي و درماني الزهراء اصفهان در پاييز 1389  
دكتر كيهان گلشني بررسي ميزان شيوع ديس فيبرينوژنمي دربيماران مبتلا به خونريزي گوارشي دربيمارستان الزهراء و شهيد صدورقي يزد درسال 1389  
دكتررضا بررسي نمره آگاهي پرستاران بخش اورژانس از روش هاي ارزيابي درد در بيماران اورژانس و تاثير برگزاري يك دوره آموزشي برآن  
دكتر رضا عزيزخاني بررسي اثر استامينوفن تزريقي و مقايسه آن با مورفين تزريقي بر درد بيماران رنال كوليك مراجعه كننده به بخش اورژانس بيمارستان الزهراء سال 1389-1390  
دكتر رضا عزيزخاني بررسي مقايسه اي شدت درد بي حسي موضعي ناشي از تزريق ليدوكايين گرم شده ، ليدوكايين+ بيكربنات و ليدوكايين گرم شده + بيكربنات در ترميم زخم بيمار ان ترومايي اورژانس بيمارستان الزهراء سال 1390  
دكتراميد احمدي بررسي اثر دوز پايين كتامين به اضافه ميدازولام داخل وريدي و مقايسه اي آن با مورفين داخل وريدي بر كاهش درد بيماران دجار تروماي اندام ( شكستگي هاي بسته)مراجعه كننده به بخش اورژانس بيمارستان الزهراء درسال 1391- 1390  
دكتربابك معصومي بررسي مقايسه اي وضعيت انتقال هوايي مصدومين به بيمارستان الزهراء (س) با استانداردهاي بين الملي قبل و بعد از تهيه و اجراي پروتكل استاندارد دربيمارستان الزهراء(س) اصفهان  
دكتركيهان گلشني بررسي مقايسه اي ارزش تشخيصي cxr ، اولتراسونوگرافي بر بالين بيمار و سي تي در ارزيابي بيماران داراي علايم و نشانه هاي كلينيكي مطرح كننده پنوموني و آمبولي ريه ، مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان الزهرا (س) از تاريخ 1/7/90 الي 1/7/91  
دكتر اميد احمدي بررسي فراواني نسبي اعمال خشونت نسبت به پرسنل و پزشكان شاغل دراورژانس بيمارستانهاي دانشگاههي شهر اصفهان از طرف بيمارو يا همراه بيماردرسال89-88  
دكتر مهرداد اسماعيليان بررسي شكايات اصلي وخصوصيات اپيدميولوژيك بيماران مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان الزهراي شهر اصفهان از 1/10/1389 تا 30/9/1390  
     

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir