پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/06/04-6:28
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

ردیف 

نام و نام خانوادگی

سال ورود

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

رشته تحصیلی

تاریخ تصویب در گروه
57 مائده خصروی 96 با مقاومت دارویی بیماران مبتال به ABCB1 ژن C3435T وC1236T ,A/G2677T "بررسی ارتباط ژنوتیپ ها و هاپلوتایپ های حاصل از واریانت های
لوسمی میلوئیدی مزمن تحت درمان با داروی ایماتینیب در بیمارستان سیدالشهدا شهر اصفهان"
دکتر منصور صالحی ژنتیک انسانی 97/9/17
56 مرضیه حسین زاده 95

مطالعه ی پیوستگی ژنتیکی، توالی یابی DNA و بررسی بیوانفورماتیکی جهش های ژن CYP11B1 در بیماران مبتلا به هایپرپلازی مادرزادی آدرنال (CAH) مراجعه کننده به مراکز درمانی اصفهان

دکتر محمد امین طباطبایی فر ژنتیک انسانی 96/10/16
55 پانیذ میار 95

عنوان پایان نامه: بررسی حساسیت و ویژگی نشانگرهای تک نوکلئوتیدی BAT25، ACVR2 و TGFBR2 جهت تشخیص ناپایداری ریزماهواره ای در مقایسه با کیت استاندارد پرومگا در تومورهای مبتلایان به سرطان کولورکتال ارثی غیرپولیپی

دکتر مهرداد زینلیان ژنتیک انسانی 96/9/18
54 زینب عبداللهی 95 ررسی میزان حساسیت و ویژگی نشانگرهای تکنوکلئوتیدی BAT34C4 و BAT26 جهت تشخیص ناپایداری ریزماهواره ای در DNA توموری بیماران مشکوک به سندروم لینچ در شهر اصفهان در مقایسه با کیت استاندارد پرومگا دکتر مهرداد زینلیان زیست فناوری 96/9/18
53 پریسا باقری 95

بررسی اثر مهار LncRNA MIR100HG  در القای آپوپتوز و جلوگیری از تکثیر سلولهای لوسمیک  مگاکاریوبلاستیک حاد انسانی با استفاده از Antisense LNA GapmeRs

دکتر محمدرضا شریفی زیست فناوری 95/7/3
52 آوا قدیری 95 بررسی میزان بیان LncRNA PVT1 و اثر مهار آن بر تکثیر و القای آپوپتوز در لوسمی حاد میلوبلاستیک نوع M0 انسانی دکتر محمد رضا شریفی زیست فناوری 96/9/11
51 مهسا رحیمی 95 باکتریال کاست بیانی آنزیم محدودکننده‌ی HphI در دکتر حسین خان احمد زیست فناوری  96/10/9
50

مهدیه سرمدی

94

ساخت کاندید واکسن بروسلا آبورتوس سوش RB51 نوترکیب بیان کننده BAX-SMAC-LLO در رده سلولی J774A1

دکتر حسین خان احمد

کارشناسی ارشد زیست فناوری

95/11/2

49

آمنه اسکندری

93

بررسی پیوستگی ژنتیکی در ژن های HNF4A(MODY1) در بیماران مشکوک به دیابت جوانی(MODY) در شهر اصفهان 

دکتر محمد امین طباطبایی فر

ژنتیک انسانی

97/11/23

48

روشنک سید سجادی

94

بررسی بیان IncRNA های LINC00641 , JPX در نمونه ی تازه فریز شده ی بافت پروستات بیماران مبتلا به سرطان در مقایسه با بافت مجاور غیر توموری آن

دکتر محمد امین طباطبایی فر

کارشناسی ارشد ژنتیک

95/11/16

47

مائده گنجی 

94

بررسی mRNA ها و RNA های غیر کد کننده درگیر در بیماری اوتیسم با رویکرد سیستم بیولوژی و مطالعه آزمایشگاهی یک  incRNA در بافت مغز مدل موشی اوتیسم ( تیمار شده با والپروئیک اسید)

دکتر پروانه نیک پور - دکتر مریم ملک

کارشناسی ارشد ژنتیک

95/11/16

46

سیده نوشین زاهدی 

94

بیان و تخلیص C Reactive Protein نوترکیب انسانی در باکتری E.coli سویه BL21(DE3) و بررسی اثر تزریق پوستی این پروتئین در محل ضایعه جلدی بر روی اندازه ضایعه در موش آلوده به انگل لیشمانیا ماژور

دکتر حسین خان احمد 

کارشناسی ارشد زیست فناوری

95/11/9

45

ژاله اسدی فخر

94

بررسی کارآیی خون محیطی در مقایسه با مغز استخوان در روش های سیتوژنتیکی کاریوتایپ و FISG در تشخیص بیماران مبتلا به AML/MDS به صورت آزمایشی در بیمارستان امید اصفهان در سال های 95 و 96

دکتر متصور صالحی

کارشناسی ارشد ژنتیک

95/4/12 

44

آزاده رحیمی 

93

بررسی بیوانفورماتیک و تائید آزمایشگاهی یک miRNA جدید در ناحیه ژنی CDH4 در رده های سلولی توموری MCF-7 و متاستازی MDA-MB-231 سرطان پستان

دکتر پروانه نیک پور

 

94/4/10

43

حمیدرضا میانه ساز

93

بررسی امکان شناسایی Hepatitis B surface Antigen به روش Enzyme Linked Oligonucleotide Sorbent Assay و مقایسه آن با روش Enzyme Linked Immunosorbent Assay 

دکتر حسین خان احمد

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی

94/11/24

42

محمدرضا پوررضا

93

مطالعه پیوستگی ژنتیکی جایگاه های ژنتیکی ناشنوایی (WFS2 , WFS1, DFNB101, DFNB93, DFNB63,DNFB59,DNFB42,DFNB15)  در 20 خانواده از استان خوزستان مبتلا به ناشنوایی ارثی

دکتر محمد امین طباطبائی فر

کارشناسی ارشد 

بیوتکنولوژی

94/11/24

41

علی عسگر محمدی

93

بررسی پبوستگی ژن HNFIA در مبتلایان به دیابت با بروز در سن جوانی MODY ساکن اصفهان

دکتر محمد امین طباطبایی فر

 

94/11/21

40

مهرناز جهانی

93

بررسی اثر والپروئیک اسید بر روی تغییر اپیتلیال به مزانشیمال (EMT) از طریق اندازه گیری شاخص های میزان مهاجرت و میزان بیان ژن های CDH1 ، CDH2 و VIM در رده سلولی AGS سرطان معده.

دکتر نیک پور

دکتر تخصصی پزشکی مولکولی

94/9/13

39

سارا قاسمی

93

بررسی بیان RNA های حلقوی hsa-circ-HIPK3 و hsa-cir-ITCH در نمونه های بافتی سرطان معده.

دکتر نیک پور

کارشناسی ارشد

94/9/5

38

سیده مهسا صالحی

94

بررسی اثربخشی مهار انکوژن LncRNA PVT1 با استفاده از Antisense LNA GpmeRs در القای آپوپتوز و جلوگیری از تکثیر سلول های اریترولوسمی حاد انسانی.

دکتر شریفی

کارشناسید ارشد

95/6/26

37

سارا آنجفی

92

بررسی پتانسیل رگزایی تجمعات سلولی مشتق از مغز استخوان در داربست های نانوساختار الکتروریسی شده (PLLA) Poly L-Lactic Acid در مقایسه با سلولهای بنیادی مزانشیمی تکثیر شده مشتق از مغز استخوان در موش

دکتر قیصری

کارشناسی ار شد زیست فناوری

93/6/25

36

دنیز مرتضوری

93

بررسی افزایش بیان miRNA has-let7c-5p بر تکثیر، آپوپتوز و نکروز در سلولهای اریترولوسمی حاد انسانی

دکتر شریفی

 

94/6/15

35

علی مجلسی

88

بررسی نوع و فراوانی جهش های ژن MT-ND3 کمپلکس I میتوکندری در سرطان مغز

دکتر منصور صالحی

کارشناسی ارشد زیست فناوری

89/5/15

34

امیر نور بخش

94

ررسی مهار miR-92a3p با استفاده از Locked Nucleic Acid (LNA) بر میزان بیان p63 در رده سلولی سرطان کلورکتال انسان (SW48)

دکتر شریفی 

کارشناسی ارشد ژنتیک

95/3/30

33

پردیس محمدزاده 

 

ساخت بیوکنژوگه ی آپتامر- دندری

 

کارشناسی ارشد ژنتیک

 

32

مژده نصرالله زاده خاکیانی

92

بررسی بیان RNA های بلند غیرکدکننده UCA1 و ecCEBPA در نمونه های بافتی سرطان معده

دکتر پروانه نیک پور

کارشناسی ار شد زیست فناوری

93/11/20

31

زهرا هاتفی

92

بررسی توزیع فراوانی آللی دوپلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی در دو ژن APOA5 و LPL واقع در جایگاه اتصال miRNA در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 و جمعیت سالم در افراد مراجعه کننده به مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان به منظور ارزیابی استفاده از آن ها به عنوان بیومارکر تشخیص قبل از بروز علائم بیماری.

دکتر رسول صالحی

کارشناسی ارشد

93/11/18

30

گل جهان سلطانی

92

بررسی فراوانی پلی مورفیسم های rs3792267 در ژن CAPN10 و rs7754840 در ژن CDKAL1 در یک گروه کنترل و دو گروه بیماران دیابتی مقاوم و حساس به متفورمین و سولفونیل اوره آ در بیماران دیابتی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان.    

دکتر رسول صالحی

کارشناسی ارشد ژنتیک

93/7/26

29

راضیه فاتحی

91

بررسی کارآیی مارکرهای microsatellite درون ژنی و مجاور ژنی ژن PKD1 در تشخیص نوع 1 بیماری اتوزومال غالب پلی کیستیک کلیوی

دکتر یوسف قیصری – دکتر مژگان مرتضوی

کارشناسی ار شد زیست فناوری

92/7/3

28

هادی باقری مهرآبادی

92

بررسی کمی متیلاسیون پروموتر ژن های NDRG4 و TEP12 در DNA ژنومیک نمونه های سلول های تک هسته ای خون محیطی (PBMC) بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال اسپورادیک و کنترل سالم در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های الزهرا و سید الشهدای اصفهان

دکتر رسول صالحی

کارشناسی ار شد زیست فناوری

93/6/31

27

مجدالدین رضایی

92

بررسی بیان ژن های Linc-ROR و HOTTIP در نمونه های بافتی سرطان معده

دکتر پروانه نیک پور

کارشناسی ار شد زیست فناوری

93/6/31

26

نعیم احتشام

92

بررسی تغییرات بیان miR-145 در پاسخ به داروی بتا اینترفرون به عنوان یک مارکر پیش بینی کننده در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

دکتر مجید خیراللهی

کارشناسی ار شد زیست فناوری

93/6/31

25

ریحانه ربیعیان

91

بررسي تأثير افزايش بيان ناحيه 3'-UTR ژنZinc finger E-box homeobox-2 (ZEB-2) و [ZEB-1, ZEB1&2] بر بیان ژنCollagen1α2 و [ZEB-1, ZEB-2, E-cadherin, TGF-β1, TIMP3, a-SMA] در سلول¬هاي مشتق از کلیه انسان

دکتر یوسف قیصری

کارشناسی ارشد ژنتیک

92/7/6

24

نسرین حیدری

91

بررسی اثر رقابتی توالی های محل اتصال KLF1 به پروموتر ژن های BCL11A و β گلوبین بر القاء هموگلوبین جنین (HbF) در رده سلولی K562

دکتر حسین خان احمد

کارشناسی ار شد زیست فناوری

92/5/4

23

سمانه احمدی

92

بررسی اثر مهار miR-92a با استفاده از Locked Acid (LNA) در جلوگیری از تکثیر رده ی سلولی SW48 سرطان کلورکتال انسان.

دکتر محمدرضا شریفی

 

93/3/5

22

فاطمه جلالی

92

بررسی اثر کفیر بر مهار تکثیر و القای آپوپتوز در سلولهای اریترولوکمیای حاد انسانی

دکتر محمدرضا شریفی

 

1394/11/20

21

راضیه تقی زاده پیرپشته

91

نمایش آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیت ب (HBsAg) در سطح سلول HEK293T و ارزیابی بیان آن

دکتر حسین خان احمد

کارشناسی ار شد زیست فناوری

92/11/3

20

مریم عابدی

91

ارزیابی بیوانفورماتیکی microRNAهای دخیل در دیابتیک نفروپاتی و بررسی یک microRNA با بالاترین امتیاز بیوانفورماتیکی در مدل موشی دیابتیک نفروپاتی

دکتر یوسف قیصری

کارشناسی ار شد زیست فناوری

92/9/17

19

مهدیه مودی

91

بررسی بیان نسبی miR-148a در درجه های مختلف تومور مغزی مننژیوما

دکتر مجید خیر اللهی

کارشناسی ار شد ژنتیک انسانی

92/9/9

18

فاطمه پورزادگان فیروزآبادی

91

بررسی اثر مداخله ای اینترون بتا گلوبین حاوی پیام (signal) پلی A در جلوگیری از بیان GFP در سلول بسته بندی کننده لنتی ویرال وکتورها

دکترحسین خان احمد

کارشناسی ار شد زیست فناوری

92/8/23

17

نجمه فرهانی

91

بررسی میزان حساسیت و اختصاصیت مارکر تک نوکلئوتیدی MT1XT20در مقایسه با کیت پرومگا برای تشخیص وضعیت

دکتر رسول صالحی – دکتر محمد حسن امامی

کارشناسی ار شد ژنتیک انسانی

92/7/14

16

فائزه سبزه ای

91

ارزیابی عملکرد زینک فینگر نوکلئاز ها در باکتری E.coli بیان کننده پروتئین فلورسنت سبز

دکتر حسین خان احمد

کارشناسی ار شد ژنتیک انسانی

92/6/8

15

منا ناصری  

90

بررسی ساخت و تعیین خصوصیت سلول نوترکیب HEK با بیان بالای TIM3

دکتر حسین خان احمد- دکتر مزدک حاکمی - دکتر منصور صالحی 

کارشناسی ار شد زیست فناوری

91/12/5

14

زهرا محمدی  

90

بررسی شرایط طراحی و ساخت حامل لنتی ویروس بیان کننده ی GFP درسلولهای  ترانسداکت شده بدون بیان در سلولهای Packaging

دکتر حسین خان احمد- دکتر منصور صالحی – دکتر پروانه نیک پور

کارشناسی ار شد ژنتیک انسانی

91/11/28

13

منصوره شهبازی دستجرده 

91

آنالیز بیوانفورماتیکی، طراحی و ساخت Zinc finger nuclease  مهندسی شده جهت حذف هدفمند ژن بتا لاکتاماز و بررسی از بین رفتن مقاومت به آمپی سیلین 

دکتر حسین خان احمد

کارشناسی ار شد ژنتیک انسانی

92/11/28

12

ایلناز رحیم منش 

91

ساخت و تأیید سلول نوترکیب HEK-rabbit MCP-1 و بررسی بیان rabbit MCP-1  در سطح  mRNA

دکتر حسین خان احمد

کارشناسی ار شد ژنتیک انسانی

92/11/27

11

هدی محمد دزاشیبی 

91

ساخت و تأیید سلول نوترکیب HEK و بررسی بیان MCP-1  انسانی  در سطح  RNA

دکتر حسین خان احمد

کارشناسی ار شد زیست فناوری

92/11/27

10

سپیده دشتی 

91

بررسی بیان ژن  TERRA در تومورهای مغزی آستروسیتوما  و مننژیوما . 

دکتر مجید خیراللهی - دکتر رسول صالحی

کارشناسی ار شد زیست فناوری

 92/11/4

9

فاطمه آهنگری

90

 بررسی توزیع فراوانی آللی  دو پلی مورفیسم  تک نوکلئوتیدی در دو ژن COX2 و NOD2 واقع در جایگاه های اتصال miRNA  ، در DNA بیماران مبتلا به سرطان کلورکتال و جمعیت غیر مبتلا در بیماران شهر اصفهان

دکتر رسول صالحی – دکتر منصور صالحی – دکتر حسین خان احمد

کارشناسی ار شد زیست فناوری

91/9/10

8

شمسی نادری

90

 تولید سلول نوترکیب HEK با بیان بالای اینتگرین آلفا - 4

دکترحسین خان احمد – دکتر رسول صالحی-دکتر یوسف قیصری

کارشناسی ار شد زیست فناوری

91/6/12

7

لیلا کولیوند

902

بررسی جهش های شایع اگزون  های 3 ،6 و 8 ژن SLC3A1و اگزون های3، 4 و 10 ژن SLC7A9 در بیماران مبتلا به سیستینوری در بیمارستان الزهرا اصفهان

دکتر مجید خیرالهی - دکتر مهرداد
محمدی

کارشناسی ار شد ژنتیک انسانی

93/4/4

6

رضا قویمی

90

بررسی توزیع فراوانی آللی دو پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی ژنهای IL-6 و IL-7 در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس نوع Relapsing Remitting (RRMS)  و افراد کنترل و مقایسه بین این دو گروه در شهراصفهان

دکتر معراج پورحسین  - دکتر کامران قائدی

کارشناسی ار شد ژنتیک انسانی

93/3/5

5

آرزو کرم زاده

89

بررسی توانایی لنتی وکتورهای ناقص از نظر آنزیم های رونوشت بردار معکوس و اینتگراز در بیان ترانس ژن در رده سلولی293T 

دکتر حسین خان احمد 

کارشناسی ارشد زیست فناوری

92/12/24

4

نسیمه وطن دوست

89

 بررسی الگوی بیان نسبی  rno-miR-143, rno-miR-103  در سلولهای تک هسته ای
خون محیطی  (PBMC) 
  در مدل رت دیابتی در دو فاز دیابت
و پیش دیابت و مقایسه آن با گروه سالم

دکتر رسول صالحی 

کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی

92/12/24

3

محبوبه
مجاور کهنمویی

89

بررسی ارتباط بین SNP های rs1477196 و rs9939609 ژن FTO با ریسک سرطان پستان در زنان اصفهان

دکتر منصور صالحی

کارشناسی ارشد زیست فناوری

92/9/26

2

هادي ميرزاپور دلاور

89

مقايسه تعداد نسخه هاي درج شده ژن IP-10 بااستفاده از
سيستم تك پلاسميدي و دو پلاسميدي بر اساس سيستم ترانسپوزوني Piggybac در ژنوم سلول HEK

دكترحسين خان احمد – دكتر رسول صالحي

کارشناسی ارشد زیست فناوری

92/7/21

1

جهان افروز قنبری

89

بررسی
اثر مداخله ای توالی RΔU3 از توالی LTR ویروس HIV قرار داده شده
در پایین دست پروموتر CMV پلاسمید pEGFP-N1 برروی بیان GFP در سلولهای

دکتر منصور صالحی

کارشناسی ارشد زیست فناوری

92/3/28

 
 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir