پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد گروه میکروب شناسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/05/25-11:56
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورود موضوع تاریخ تصویب در گروه تاریخ دفاع استاد راهنما
نفیسه ملکی 92 بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و تعیین توزیع فراوانی blaCTX-M و blaTEM در ایزوله های کلبسیلا پنومونیه جدا شده از نمونه های ادراری بیماران مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا(س) شهر اصفهان    95 دکتر جمشید فقری
سیدابوالفضل حسینی 92 بررسی مولکولی ژنهای  کوئوروم سنسینگ ( lasR و  (pqsRدر سویه های مقاوم و حساس  سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از نمونه های کلینیکی بیماران سوختگی بیمارستان امام موسی کاظم(ع)   95 دکتر حاجیه قاسمیان صفایی
زهرا طاها نسب 92 بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و تعیین توزیع فراوانی ژن های bla CTX-M و bla TEM در ایزوله های کلبسیلا پنومونیه جدا شده از نمونه های بالینی بیماران بستری در بیمارستان الزهرا (س) شهر اصفهان در سال 94-93     95 دکتر جمشید فقری
سمیرا محمدی 92 مقایسه و تعیین مناسبترین روش جدا سازی DNA مایکوباکتریوم های غیر توبرکلوزیس با استفاده از تکنیک Multiplex Real Time PCR ژن ITS   95 دکتر بهرام نصر اصفهانی
محمدحسین رضائیان 92 بررسی تعیین ژنوتایپ گونه های مایکوباکتریوم غیر توبرکلوزیس موجود در نمونه های شیر دامهای اصفهان به روش PCR-RFLPژنhsp65و تعیین توالی ژن16 S rRNA   94 دکتر بهرام نصر اصفهانی
راضیه دهبانی 92 بررسی موتاسیون در ژنهای gyrA و parC اشریشیاکلی های مقاوم به فلوروکینولون ها در نمونه ادرار بیماران مبتلا به عفونت های مجاری ادراری بیمارستان الزهراء(س) اصفهان در سال 92-93   94 دکتر جمشید فقری
میثم روزبهانی 92 بررسی ویژگی های ژنتیکی ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس مولد توکسین پنتون والنتین جداشده از بیماران بیمارستان های منتخب شهر اصفهان در تابستان1392»     94 دکتر سیداصغر هوایی
حسینعلی راهدار 92 شناسایی و بررسی فیلوژنتیک نوکاریاهای موجود در منابع محیطی بیمارستانهای استان اصفهان براساس متدولوژی Moltilocous sequencing analysis   94 دکتر حسن شجاعی
زینب بابایی 91 شناسایی گونه های جداسازی شده کلی فرم در فیلترهای شنی تصفیه خانه آب اصفهان به روش فنوتیپیک و PCR-Sequensing ژنهای lacZ  و lamB   93

دکتر بهرام نصراصفهانی

دکتر حسین فاضلی

مریم احمدپور 91 بررسی فراوانی ایزوفرم های ژن لکوسیدین پنتون - ولنتین (pvl)و ارتباط آن ها با ژن mecA و تایپ های SCCmec در سویه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از بیماران در بیمارستان الزهرا اصفهان   93

دکتر سیداصغرهوایی

دکتر فرخنده پورسینا

راضیه کمالی 91 بررسی خصوصیات فنوتایپی و ردیابی ملکولی ژن های blaVEB و blaPER و blaSHV در ایزوله های کلبسیلا پنمونیه واجد ESBL در بیمارستان الزهراء (س) شهر اصفهان در سال 93-92»   93

دکتر حسین فاضلی

دکتر بهرام نصر اصفهانی

آزاده ترقیان 91 بررسی خصوصیات فنوتایپی و ردیابی ملکولی ژن های blaSHV و blaVEB در جدایه های بالینی آسینتوباکتربومانی تولید کننده ESBL در بیمارستان الزهراء (س) شهر اصفهان در سال 93-92   93

دکتر حسین فاضلی

دکتر فرخنده پورسینا

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir