پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/04/01-8:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی سال ورود عنوان پایان نامه استاد راهنما تاریخ تصویب در گروه
1 عاطفه مجیری 1396 بررسی بیان ژن های PTEN  و CDK4  و میزان  تزاید سلولی در رده ی سلولی سرطان پستان( T47D ) تحت تاثیر تیمار با  Grape seed extract دکتر سلیمانی 1397/10/17
2 مرضیه توسلی 1396 بررسی تاثیرات Myricetin برروی بیان ژن مهارکننده تومور DACT1 و ژن چرخه سلولی CCND1 و میزان بقای سلولی در رده سلولی  MCF7 دکتر نیکبخت 1397/09/19
3 علیرضا لطفی 1396 بررسی اثرات آستاگزانتین در پیشگیری از تخریب سلول های الیگودندروسیتی و میلین در مدل حیوانی بیماری مولتیپل اسکلروزیس دکتر قاسمی 1397/09/19
4 زهرا آبرودی 1396 بررسی تأثیر myricetin بر روی بیان ژن سرکوبگر توموری  ESR2  و آپوپتوز سلول های سرطانی پستان رده ی ( MCF7 ) دکتر سلیمانی 1397/08/07
5 جمال چناری 1395 بررسی تاثیر پرفلئورواکتانویک اسید بر دمیلینیشن جسم پینه ای مغز موش صحرایی، نوروبلاستوژنز و الیگودندروسیتوژنز سلولهای نورواپیتلیال در جنین ، متعاقب بارداری دکتر قاسمی 1396/11/30
6 آزاده صفایی 1395 بررسی اثرات محافظتی سیاه دانه، کلیسیم و ترکیب آن دو در برابر اثرات مخرب استات سرب بر اسپرم های دم اپی دیدیم و ساختار بافتی بیضه موش صحرایی دکتر گلشن  139/11/30
7 مریم اشکبوسی 1395 بررسی بروز پروتئین سرکوبگر توموری RET در سرطان کولورکتال با روش ایمونوهیستوشیمی دکتر سلیمانی 1396/11/23
8 شعله قائد امینی 1395 بررسی بروز پروتئین سرکوبگر توموری MBD1 در سرطان کولورکتال با روش ایمونوهیستوشیمی دکتر سلیمانی 1396/11/23

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir