پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد گروه باکتری و ویروس شناسی پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/11/06-8:53
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی سال ورود

                      موضوع  

  استاد راهنما تاریخ تصویب در گروه
1 نفیسه جعفری کندری 98 بررسی شیوع ژن های مقاومت بیوسایدی qacA/B, norA/B و smr در جدایه های MRSA و VRE جمع آوری شده از بیمارستان الزهرا و حساسیت این جدایه ها به بنزالکنیوم کلراید، کلرهگزیدین، پرآناسیدام 3 و الپروسپت در سال 1400-1399 آقای دکتر داود منصوری 99/10/23
2 مریم انصاری 98 بررسی فعالیت ممانعت کنندگی عصاره الگلی گیاه سندانی (Anvillea garcinia) بر بیان ژن های sarA spa,icaA و تشکیل بیوفیلم Staphylococcus aureus خانم دکتر وجیهه کرباسی زاده 99/10/23
1 سهیل حاجی علی اکبری 97 جدا سازی و شناسایی فنوتیپیک و مولکولی گونه های کمپیلوباکتر ژژونی و کمپیلوباکتر کولی در مواد غذایی پروتئینی در استان اصفهان در سال 99-98  آقای دکتر شجاعی 98/11/21
2 مجید ترابی 97 تعیین فراوانی سویه های MDR نوپدید انتروکوک حاوی ژن های cfr, optrA, poxtA جدا شده از نمونه های بالینی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و محصولات غذایی با منشاء حیوانی سطح استان اصفهان در سال 1399 خانم دکتر پورسینا 98/11/21
3 زینب فتحی 97 تعیین فراوانی و مقایسه جدایه های مایکوپلاسمای اوروجنیتال در دو گروه زنان بارور و نابارور مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی شهر اصفهان و ردیابی ژنهای mcr-4 و mcr-5 در سواپ واژینال زنان نابارور خانم دکتر کرباسی زاده 98/11/20
4 کبرا تاراجیان 97 تعیین فراوانی جدایه های باکتریایی بیوفیلم زخم های مزمن در شهر اصفهان و بررسی تاثیر دو پروبیوتیک (Lactococcus lactis, Lactococcus garvieae) بر روی بقای شایع ترین عوامل باکتریایی جدا شده در مدل بیوفیلم پلاسمای انسانی خانم دکتر کرباسی زاده 98/11/20
5 خاطره سادات اختراعی 97 اثر آنتی میکروبیال لاکتوباسیلوس پلانتاروم و لاکتوباسیلوس رامنوزوس جدا سازی شده از دوغ کفیر بر روی پورفیروموناس ژینژیوالیس و استرپتوکوکوس موتانس و ممانعت از بیان ژن gtfB و brpA در استرپتوکوکوس موتانس خانم دکتر نریمانی 98/11/16
6 مهسا معروفیان 97 بررسی فراوانی مقاومت به کلیستین و ردیابی ژن mcr-1 در ایزوله های مقاوم اشرشیاکلی، کلبسیلا پنومونیه و پسودوموناس ائروزینوزا جدا شده از عفونت های انسانی و تعیین اثر سینرژیسم کلیستین با رزوراترول در سویه های مقاوم خانم دکتر پورسینا 98/11/16
7 شیما فرزانه 96 بررسی موتاسیون در ژن پمپ افلاکس RV128c در ایزوله های بالینی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس مقاوم به داروهای رده اول ضد سل منطقه 5 ایران با استفاده از روش PCR-Sequncing آقای دکتر نصر 98/4/16
8 طاهره علیپور 96 بررسی فراوانی سویه های انترواگریگتیو اشرشیاکلی (EAEC) و ردیابی سویه های هیبریدی انترواگریگتیو-اروپاتوژنیک (UPEC) و مارکرهای مهم ویرولانس آنها در ایزوله های بالینی انسان در سه بیمارستان شهر اصفهان سال 98-97  خانم دکتر پورسینا 9711/23
9 مریم خلیلی 96 بررسی میزان فراوانی مننگوآنسفالیت های ویروسی ناشی از ویروس هایParechovirus,Echovirus,VZV, HSV با روش Multiplex PCR در کودکان زیر ده سال مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین (ع)در سال 98-97 خانم دکتر مقیم 97/11/15
10 حدیث میسائی 96 جداسازی وشناسایی لیستریا مونوسایتوژنز از غذاهای نیمه آماده و آماده به مصرف در شهر اصفهان در سال 98-1397 آقای دکتر شجاعی 97/11/23
11 امین صادقی 96 بررسی فراوانی ژن های مقاومت کینولونی وابسته به پلاسمید و سروگروپ‌ های آنتی‌ژن O در ایزوله‌های اشرشیاکلی یوروپاتوژنیک جدا شده از بیماران دریافت کننده پیوند کلیه مبتلا به عفونت‌های ادراری در بیمارستان خورشید اصفهان در سال1398 آقای دکتر هوایی 97/11/23
12 امیرحسین فیاض 96 بررسی فراوانی نسبی اینتگرون های کلاس I و II و سیستم افلاکس پمپAcrAB-TolC  در ایزوله های اشرشیا کلی یوروپاتوژنیک به دست آمده از بیماران سرپایی دریافت کننده پیوند کلیه مبتلا به عفونت های ادراری بیمارستان خورشید اصفهان در  سال1398 آقای دکتر هوایی 97/11/23
13 سیده سعیده ابراهیمی 95 بررسی اثر توام باکتریوفاژ و آنتی بیوتیک برروی بیوفیلم Acine tobacter. baumannii مقاوم به دارو خانم دکتر مقیم 96/12/9
14 الهام حقیقی فر 95 بررسی فراوانی نسبی ژن های سیستم توکسین-آنتی توکسین higBA وrelBE  دراسینتوباکتر بومانی مقاوم به چند دارو (MDR) و تشکیل دهنده بیوفیلم جدا شده از عفونت زخم سوختگی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام موسی کاظم  شهراصفهان در سال 1397 آقای دکتر فاضلی 96/10/27
15 بهنام سی سخت پور 94 بررسی خصوصیات مولکولی و کارآیی فاژهای لیتیک اسینتوباکتربومانی مقاوم به چند دارو (MDR) جدا شده از بخش ICU در کشت سلولی خانم دکتر مقیم 95/11/20
16 طیبه شکیبا دستگردی 95 بررسی فراوانی سپسیس در نوزادان با هدف تعیین منشاء عفونت و ردیابی ژن های bla CTX-M15 و bla OXA-48 درسویه های گرم منفی جدا شده از بیمارستان شهید بهشتی اصفهان در سال 97-96» خانم دکتر وجیهه کرباسی زاده 96/8/3
17 صبا جلالی فر 95 «بررسی ژنوتایپ کپسول، پروتئین های سطحی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در استرپتوکوک گروه B جداسازی شده از عفونت مجاری ادراری بیمارستان های آموزشی شهر اصفهان» آقای دکتر بهرام نصر اصفهانی 96/8/3
18 احد محمودی منفرد 95 «بررسی فراوانی ژنهایblaPER-1 و csuE و ارتباط آن با تشکیل بیوفیلم در سویه های آسینتوباکتربومانی جدا شده از نمونه های بالینی بیمارستانهای منتخب آموزشی اصفهان، 1396» آقای دکتر جمشید فقری 95/9/24
19 یلدا استادی 94 بررسی فراوانی انواع افلاکس پمپ به روش فنوتیپی و ژنوتیپی در ایزوله های آسینتوباکتربومانی جدا شده از بیماران بستری در بخش ICU در بیمارستان الزهرا اصفهان در سال 1396 آقای دکتر جمشید فقری 95/8/26
20 فائزه قاضی عسگر 94 بررسی توزیع فراوانی ژنهای ace و agg و بررسی تشکیل بیوفیلم و مقاومت آنتی بیوتیکی در دوگونه انتروکوک (فکالیس و فاسیوم) جدا شده از نمونه های کلینیکی و مدفوع افراد سالم از آزمایشگاه های وابسته به برخی از بیمارستانهای اصفهان خانم دکتر پورسینا 95/10/8
21 مهدی شعبانی 93 بررسی تاثیر miRNAhas-7704mimic  بر تکثیر ویروس هرپس سیمپلکس تیپ 1 در کشت سلولی خانم دکتر مقیم  
22 مهرداد محمدی 95 بررسی فراوانی و تنوع ژنتیکی بوکا ویروس انسانی و عفونت های ویروسی همراه RSV و روتا ویروس در کودکان زیر سه سال مبتلا به عفونتهای گوارشی و تنفسی ویروسی حاد در بیمارستان امام حسین شهر اصفهان در سالهای
 96-95
خانم دکتر مقیم 96/4/21
23 لیلا قیطانی 94 بررسی فراوانی آنزیم کارباپنماز و ژن bla-KPC در ایزوله های کلبسیلا پنومونیه جدا شده از بیمارستانهای منتخب شهر اصفهان و تعیین اثر سینرژیسمی مروپنم و کلیستین در مهار رشد آنها در سال 1396 آقای دکتر فاضلی 95/8/26
24 مسعود کیخا 94 بررسی  تنوع ژنتیکی مربوط به ژن های pncA و rpsA در ایزوله های بالینی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس استان اصفهان آقای دکتر نصراصفهانی 95/10/8
25 نوید سپهر 93 «جداسازی و شناسایی مولکولی اکتینومایست های بیماری زا در مبتلایان به بیماریهای صعب العلاج» آقای دکتر حسن شجاعی 94/11/4
26 دنیا زارع 93 «بررسی خصوصیات ژنوتایپی متالوبتالاکتامازهای bla-IMP ، bla-VIM و bla-SPM در انتروباکتریاسه های دارای مقاومت گسترده (XDR) جدا شده از بیماران مبتلا به سرطان و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آنها در بیمارستان سیدالشهداء شهر اصفهان و بیمارستان امام شهر تهران در سال 1395»   آقای دکتر حسین فاضلی 94/12/12
27 نعمت اله رحیمی 92 تعیین فراوانی ژنهای بیماریزای esp ، gel E و قدرت تشکیل بیوفیلم و مقاومت آنتی بیوتیکی در ایزوله های انتروکوکی جدا شده از ادرار در بیمارستان های الزهراء (س) و غرضی اصفهان دکتر فرخنده پورسینا 95/8/26
28 شیما سپهرپور 92 ردیابی حضور ژن های کد کننده سیستم های توکسین- آنتی توکسین MqsR/MqsA و Ghot/Ghos و تشکیل بیوفیلم در سویه های بالینی مقاوم و حساس اشریشیاکلی جداسازی شده از بیماران مبتلا به عفونت مجاری ادراری مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا اصفهان دکتر فرخنده پورسینا 94/4/24
29 مهدی خورشیدی 93 جداسازی و شناسایی فنوتیپیک و مولکولی عوامل بیماریزای باکتریایی موجود در عفونتهای بیماران دیابتی شهر اصفهان در سال 1395 دکتر حسن شجاعی 94/11/4
30 ملیحه کریمی 92 تایپینگ ژنتیکی سویه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از سواپ بینی پرسنل بخش مختلف بیمارستانهای منتخب شهر اصفهان با روش SCC mec typing دکتر سید اصغر هوایی  
31 صدیقه کریمی 92 بررسی الگوی ژنتیکی مربوط به ژن های rpsl و rrs در ایزوله های بالینی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس استان اصفهان دکتر بهرام نصر اصفهانی 94/3/10
32 پوریا نصیر مقدس 92 بررسی فراوانی موتاسیون ژن های mucA و alg44 در باکتری های سودوموناس آئروجینوزا موکوئیدی و غیر موکوئیدی جدا شده از بیماران سوختگی بیمارستان امام موسی کاظم (ع) دکتر حاجیه قاسمیان صفایی 94/4/24
33 نفیسه ملکی 92 بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و تعیین توزیع فراوانی blaCTX-M و blaTEM در ایزوله های کلبسیلا پنومونیه جدا شده از نمونه های ادراری بیماران مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا(س) شهر اصفهان  دکتر جمشید فقری 94/3/10
34 سیدابوالفضل حسینی 92 بررسی مولکولی ژنهای  کوئوروم سنسینگ ( lasR و  (pqsRدر سویه های مقاوم و حساس  سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از نمونه های کلینیکی بیماران سوختگی بیمارستان امام موسی کاظم(ع) دکتر حاجیه قاسمیان صفایی 94/4/24
35 زهرا طاها نسب 92 بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و تعیین توزیع فراوانی ژن های bla CTX-M و bla TEM در ایزوله های کلبسیلا پنومونیه جدا شده از نمونه های بالینی بیماران بستری در بیمارستان الزهرا (س) شهر اصفهان در سال 94-93   دکتر جمشید فقری 93/10/21
36 سمیرا محمدی 92 مقایسه و تعیین مناسبترین روش جدا سازی DNA مایکوباکتریوم های غیر توبرکلوزیس با استفاده از تکنیک Multiplex Real Time PCR ژن ITS دکتر بهرام نصر اصفهانی 93/10/21
37 محمدحسین رضائیان 92 بررسی تعیین ژنوتایپ گونه های مایکوباکتریوم غیر توبرکلوزیس موجود در نمونه های شیر دامهای اصفهان به روش PCR-RFLPژنhsp65و تعیین توالی ژن16 S rRNA دکتر بهرام نصر اصفهانی 92/10/30
38 راضیه دهبانی 92 بررسی موتاسیون در ژنهای gyrA و parC اشریشیاکلی های مقاوم به فلوروکینولون ها در نمونه ادرار بیماران مبتلا به عفونت های مجاری ادراری بیمارستان الزهراء(س) اصفهان در سال 92-93 دکتر جمشید فقری 92/9/9
39 میثم روزبهانی 92 بررسی ویژگی های ژنتیکی ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس مولد توکسین پنتون والنتین جداشده از بیماران بیمارستان های منتخب شهر اصفهان در تابستان1392»   دکتر سیداصغر هوایی 92/7/20
40 حسینعلی راهدار 92 شناسایی و بررسی فیلوژنتیک نوکاریاهای موجود در منابع محیطی بیمارستانهای استان اصفهان براساس متدولوژی Moltilocous sequencing analysis دکتر حسن شجاعی 92/4/26
41 زینب بابایی 91 شناسایی گونه های جداسازی شده کلی فرم در فیلترهای شنی تصفیه خانه آب اصفهان به روش فنوتیپیک و PCR-Sequensing ژنهای lacZ  و lamB

دکتر بهرام نصراصفهانی

دکتر حسین فاضلی

92/10/30
42 مریم احمدپور 91 بررسی فراوانی ایزوفرم های ژن لکوسیدین پنتون - ولنتین (pvl)و ارتباط آن ها با ژن mecA و تایپ های SCCmec در سویه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از بیماران در بیمارستان الزهرا اصفهان

دکتر سیداصغرهوایی

دکتر فرخنده پورسینا

92/10/30
43 راضیه کمالی 91 بررسی خصوصیات فنوتایپی و ردیابی ملکولی ژن های blaVEB و blaPER و blaSHV در ایزوله های کلبسیلا پنمونیه واجد ESBL در بیمارستان الزهراء (س) شهر اصفهان در سال 93-92»

دکتر حسین فاضلی

دکتر بهرام نصر اصفهانی

92/9/9
44 آزاده ترقیان 91 بررسی خصوصیات فنوتایپی و ردیابی ملکولی ژن های blaSHV و blaVEB در جدایه های بالینی آسینتوباکتربومانی تولید کننده ESBL در بیمارستان الزهراء (س) شهر اصفهان در سال 93-92

دکتر حسین فاضلی

دکتر فرخنده پورسینا

92/9/9

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir