پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد گروه باکتری و ویروس شناسی پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/11/28-6:57
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورود موضوع تاریخ تصویب در گروه تاریخ دفاع استاد راهنما
سیده سعیده ابراهیمی 95 بررسی اثر توام باکتریوفاژ و آنتی بیوتیک برروی بیوفیلم Acine tobacter. baumannii مقاوم به دارو   98 خانم دکتر مقیم
الهام حقیقی فر 95 بررسی فراوانی نسبی ژن های سیستم توکسین-آنتی توکسین higBA وrelBE  دراسینتوباکتر بومانی مقاوم به چند دارو (MDR) و تشکیل دهنده بیوفیلم جدا شده از عفونت زخم سوختگی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام موسی کاظم  شهراصفهان در سال 1397   98 آقای دکتر فاضلی
بهنام سی سخت پور 94 بررسی خصوصیات مولکولی و کارآیی فاژهای لیتیک اسینتوباکتربومانی مقاوم به چند دارو (MDR) جدا شده از بخش ICU در کشت سلولی   98 خانم دکتر مقیم
طیبه شکیبا دستگردی 95 بررسی فراوانی سپسیس در نوزادان با هدف تعیین منشاء عفونت و ردیابی ژن های bla CTX-M15 و bla OXA-48 درسویه های گرم منفی جدا شده از بیمارستان شهید بهشتی اصفهان در سال 97-96»   98 خانم دکتر وجیهه کرباسی زاده
صبا جلالی فر 95 «بررسی ژنوتایپ کپسول، پروتئین های سطحی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در استرپتوکوک گروه B جداسازی شده از عفونت مجاری ادراری بیمارستان های آموزشی شهر اصفهان»   98 آقای دکتر بهرام نصر اصفهانی
احد محمودی منفرد 95 «بررسی فراوانی ژنهایblaPER-1 و csuE و ارتباط آن با تشکیل بیوفیلم در سویه های آسینتوباکتربومانی جدا شده از نمونه های بالینی بیمارستانهای منتخب آموزشی اصفهان، 1396»   98 آقای دکتر جمشید فقری
یلدا استادی 94 بررسی فراوانی انواع افلاکس پمپ به روش فنوتیپی و ژنوتیپی در ایزوله های آسینتوباکتربومانی جدا شده از بیماران بستری در بخش ICU در بیمارستان الزهرا اصفهان در سال 1396   97 آقای دکتر جمشید فقری
فائزه قاضی عسگر 94 بررسی توزیع فراوانی ژنهای ace و agg و بررسی تشکیل بیوفیلم و مقاومت آنتی بیوتیکی در دوگونه انتروکوک (فکالیس و فاسیوم) جدا شده از نمونه های کلینیکی و مدفوع افراد سالم از آزمایشگاه های وابسته به برخی از بیمارستانهای اصفهان   97 خانم دکتر پورسینا
مهدی شعبانی 93 بررسی تاثیر miRNAhas-7704mimic  بر تکثیر ویروس هرپس سیمپلکس تیپ 1 در کشت سلولی   97 خانم دکتر مقیم
مهرداد محمدی 95 بررسی فراوانی و تنوع ژنتیکی بوکا ویروس انسانی و عفونت های ویروسی همراه RSV و روتا ویروس در کودکان زیر سه سال مبتلا به عفونتهای گوارشی و تنفسی ویروسی حاد در بیمارستان امام حسین شهر اصفهان در سالهای
 96-95
  97 خانم دکتر مقیم
لیلا قیطانی 94 بررسی فراوانی آنزیم کارباپنماز و ژن bla-KPC در ایزوله های کلبسیلا پنومونیه جدا شده از بیمارستانهای منتخب شهر اصفهان و تعیین اثر سینرژیسمی مروپنم و کلیستین در مهار رشد آنها در سال 1396   97 آقای دکتر فاضلی
مسعود کیخا 94 بررسی بررسی تنوع ژنتیکی مربوط به ژن های pncA و rpsA در ایزوله های بالینی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس استان اصفهان   97 آقای دکتر نصراصفهانی
نوید سپهر 93 «جداسازی و شناسایی مولکولی اکتینومایست های بیماری زا در مبتلایان به بیماریهای صعب العلاج»   96 آقای دکتر حسن شجاعی
دنیا زارع 93 «بررسی خصوصیات ژنوتایپی متالوبتالاکتامازهای bla-IMP ، bla-VIM و bla-SPM در انتروباکتریاسه های دارای مقاومت گسترده (XDR) جدا شده از بیماران مبتلا به سرطان و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آنها در بیمارستان سیدالشهداء شهر اصفهان و بیمارستان امام شهر تهران در سال 1395»     96 آقای دکتر حسین فاضلی
نعمت اله رحیمی 92 تعیین فراوانی ژنهای بیماریزای esp ، gel E و قدرت تشکیل بیوفیلم و مقاومت آنتی بیوتیکی در ایزوله های انتروکوکی جدا شده از ادرار در بیمارستان های الزهراء (س) و غرضی اصفهان   96 دکتر فرخنده پورسینا
شیما سپهرپور 92 ردیابی حضور ژن های کد کننده سیستم های توکسین- آنتی توکسین MqsR/MqsA و Ghot/Ghos و تشکیل بیوفیلم در سویه های بالینی مقاوم و حساس اشریشیاکلی جداسازی شده از بیماران مبتلا به عفونت مجاری ادراری مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا اصفهان   96 دکتر فرخنده پورسینا
مهدی خورشیدی 93 جداسازی و شناسایی فنوتیپیک و مولکولی عوامل بیماریزای باکتریایی موجود در عفونتهای بیماران دیابتی شهر اصفهان در سال 1395   96 دکتر حسن شجاعی
ملیحه کریمی 92 تایپینگ ژنتیکی سویه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از سواپ بینی پرسنل بخش مختلف بیمارستانهای منتخب شهر اصفهان با روش SCC mec typing   95 دکتر سید اصغر هوایی
صدیقه کریمی 92 بررسی الگوی ژنتیکی مربوط به ژن های rpsl و rrs در ایزوله های بالینی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس استان اصفهان   95 دکتر بهرام نصر اصفهانی
پوریا نصیر مقدس 92 بررسی فراوانی موتاسیون ژن های mucA و alg44 در باکتری های سودوموناس آئروجینوزا موکوئیدی و غیر موکوئیدی جدا شده از بیماران سوختگی بیمارستان امام موسی کاظم (ع)   95 دکتر حاجیه قاسمیان صفایی
نفیسه ملکی 92 بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و تعیین توزیع فراوانی blaCTX-M و blaTEM در ایزوله های کلبسیلا پنومونیه جدا شده از نمونه های ادراری بیماران مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا(س) شهر اصفهان    95 دکتر جمشید فقری
سیدابوالفضل حسینی 92 بررسی مولکولی ژنهای  کوئوروم سنسینگ ( lasR و  (pqsRدر سویه های مقاوم و حساس  سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از نمونه های کلینیکی بیماران سوختگی بیمارستان امام موسی کاظم(ع)   95 دکتر حاجیه قاسمیان صفایی
زهرا طاها نسب 92 بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و تعیین توزیع فراوانی ژن های bla CTX-M و bla TEM در ایزوله های کلبسیلا پنومونیه جدا شده از نمونه های بالینی بیماران بستری در بیمارستان الزهرا (س) شهر اصفهان در سال 94-93     95 دکتر جمشید فقری
سمیرا محمدی 92 مقایسه و تعیین مناسبترین روش جدا سازی DNA مایکوباکتریوم های غیر توبرکلوزیس با استفاده از تکنیک Multiplex Real Time PCR ژن ITS   95 دکتر بهرام نصر اصفهانی
محمدحسین رضائیان 92 بررسی تعیین ژنوتایپ گونه های مایکوباکتریوم غیر توبرکلوزیس موجود در نمونه های شیر دامهای اصفهان به روش PCR-RFLPژنhsp65و تعیین توالی ژن16 S rRNA   94 دکتر بهرام نصر اصفهانی
راضیه دهبانی 92 بررسی موتاسیون در ژنهای gyrA و parC اشریشیاکلی های مقاوم به فلوروکینولون ها در نمونه ادرار بیماران مبتلا به عفونت های مجاری ادراری بیمارستان الزهراء(س) اصفهان در سال 92-93   94 دکتر جمشید فقری
میثم روزبهانی 92 بررسی ویژگی های ژنتیکی ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس مولد توکسین پنتون والنتین جداشده از بیماران بیمارستان های منتخب شهر اصفهان در تابستان1392»     94 دکتر سیداصغر هوایی
حسینعلی راهدار 92 شناسایی و بررسی فیلوژنتیک نوکاریاهای موجود در منابع محیطی بیمارستانهای استان اصفهان براساس متدولوژی Moltilocous sequencing analysis   94 دکتر حسن شجاعی
زینب بابایی 91 شناسایی گونه های جداسازی شده کلی فرم در فیلترهای شنی تصفیه خانه آب اصفهان به روش فنوتیپیک و PCR-Sequensing ژنهای lacZ  و lamB   93

دکتر بهرام نصراصفهانی

دکتر حسین فاضلی

مریم احمدپور 91 بررسی فراوانی ایزوفرم های ژن لکوسیدین پنتون - ولنتین (pvl)و ارتباط آن ها با ژن mecA و تایپ های SCCmec در سویه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از بیماران در بیمارستان الزهرا اصفهان   93

دکتر سیداصغرهوایی

دکتر فرخنده پورسینا

راضیه کمالی 91 بررسی خصوصیات فنوتایپی و ردیابی ملکولی ژن های blaVEB و blaPER و blaSHV در ایزوله های کلبسیلا پنمونیه واجد ESBL در بیمارستان الزهراء (س) شهر اصفهان در سال 93-92»   93

دکتر حسین فاضلی

دکتر بهرام نصر اصفهانی

آزاده ترقیان 91 بررسی خصوصیات فنوتایپی و ردیابی ملکولی ژن های blaSHV و blaVEB در جدایه های بالینی آسینتوباکتربومانی تولید کننده ESBL در بیمارستان الزهراء (س) شهر اصفهان در سال 93-92   93

دکتر حسین فاضلی

دکتر فرخنده پورسینا

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir