پایان نامه های دانشجویان دکترای حرفه ای گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/04/01-8:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی عنوان پایان نامه استاد راهنما تاریخ تصویب در گروه
1 سیدعباس ابراهیمی بررسی تاثیر تلفیق مطالب بالینی کاربردی در آموزش آناتومی اندام عملی بر نگرش بالینی فراگیران در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 دکتر صادقی دکتر والیانی  
2 راضیه السادات هاشمی بررسی تاثیر نیکوتینیک اسید وفولیک اسید برمورفولوژی ،تمامیت غشاء وکیفیت تراکم کروماتین اسپرم مردان نورموزرو اسپرمی در طی فرآیند انجماد دکتر گلشن   
3 ریحانه منتظری شاتوری بررسی تاثیر بیوتین واسید فولیک برحرکت ، بقاء وتراکم کروماتین اسپرم مردان نرموزواسپرمی درطی فرآیند انجماد دکتر دشتی  

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir