پایان نامه های دانشجویان دکترای تخصصی گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/01/23-8:32
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

ردیف 

نام و نام خانوادگی

سال ورود

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

رشته تحصیلی

تاریخ دفاع

11 محمد رسولیان 91

بررسی اثر ضد توموری سازه های بیانی MDA-7/IL-24، BR2-IL-24 و RGD-IL-24 انسانی بر روی رده های سلولی سرطان کلورکتال SW480 و سرطان سینه MCF-7

دکتر خیراللهی پزشکی مولکولی 98/12/20

10

شایان ضیایی 

92

بررسی ارتباط الگوی متیلاسیون پروموتری با سطح بیان LncRNA SENCR و Crosstalk آن با miR-29a و فاکتور رونویسی EST-1 درسلول های تک هسته ای خون محیطی بیماران عروق کرونری زودرس مراجعه کننده به مرکز قلب تهران 

دکتر محمدرضا شریفی - دکتر محمد علی برومند

پزشکی مولکولی

97

9

سمیه تنهایی

90

ساخت سازه القایی بیان کننده ژن Fndc5، بررسی بیان در سطح RNA و پروتئین در سلول ها و بافت های مختلف و بررسی نحوه تنظیم بیان ژن از طریق microRNA ها

دکتر پروانه نیک پور و دکتر محمد حسین نسصر اصفهانی

پزشکی مولکولی

96

8

محبوبه کوهیان

91

مطالعه و تجزیه و تحلیل پیوستگی ژنتیکی جهت شناسایی لوکوس های عامل ناشنوایی غیر سندرمی با وراثت مغلوب اتوزومی  در 20 خانواده منفی برای جهش های GJB2  در استان اصفهان.

دکتر محمد امین طباطبایی فر و دکتر مرتضی هاشم زاده

پزشکی مولکولی

96

7

عباس مرید نیا

91

تعیین جهش در ژنهای کاندید در بیماران مبتلا به Diffuse gastric cancer

دکتر خیراللهی

پزشکی مولکولی

96

6

محمد کاظمی

90

بررسی شرایط بهینه تشخیص پیش از تولد غیرتهاجمی تریزومی 21 با استفاده از DNA جنینی آزاد موجود در خون مادر

دکتر منصور صالحی

پزشکی مولکولی

95

5

شریفه خسروی 

89

ارزیابی پروتکل تشخیص قبل از لانه گزینی جنین با بررسی توأم سیستم HLA و موتاسیون در یک لنفوسیت تکی در بیماران بتا تالاسمی

دکتر مجید خیراللهی

پزشکی مولکولی

95

4

محبوبه رمضان زاده

89

بررسی ارزش تشخیصی استفاده از DNA آزاد جنینی در نمونه پلاسمای مادر و مقایسه آن با روش تهاجمی CVSدر تشخیص پیش از تولد موتاسیون پدری در بتا تالاسمی ماژور

دکتر رسول صالحی-دکتر منصور صالحی - دکتر حسین خان احمد

پزشکی مولکولی

94

3

بهرام باقر پور

87

بررسی اثر راپامایسین بر بیان در سطح نسخه برداری ژنهای FOXP3 و GARP در سلولهای Treg و عملکرد این سلولها در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

دکتر منصور صالحی – دکتر وحید شایگان نژاد

پزشکی مولکولی

94

2

مرضیه اسدی

89

شناسایی موتاسیون های عامل آریتمی های قلبی ارثی سندرم بورگادا ،سندروم QT طولانی، در ژن SCN5A، سندروم سینوس بیمار در ژن های SCN5A و HCN4 و سندرم CPVT در ژن های CASQ2 و KCNJ2 در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان چمران اصفهان

دکتر پروانه نیک پور و دکتر محمد حسین نسصر اصفهانی

پزشکی مولکولی

94

1

بهرنگ علنی

87

بررسی اثر مهار ژنهای شوک حرارتی 90 و 70 با استفاده از فناوری RNAi بر فعالیت مسیر Nrf2 در سلول های شبه نورونی تمایز یافته دوپامینرژیک

دکتر محمد امین طباطبایی فر و دکتر مرتضی هاشم زاده

پزشکی مولکولی

 
 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir