پایان نامه های دانشجویان دکترای تخصصی گروه میکروب شناسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/05/25-11:25
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورود موضوع تاریخ تصویب در گروه تاریخ دفاع استاد راهنما
 فاطمه ریاحی 90 بررسی تایپ های مولکولی ایزوله های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس استان اصفهان بااستفاده از روش تایپینگ 24 لوکوسMIRU-VNTR   95 دکتر بهرام نصر اصفهانی دکتر شراره مقیم
سینا مباشری زاده 90 «  بررسی تنوع ژنتیکی سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین وابسته به جامعه در کودکان سنین 6-2 سال با روش Multi Locus Sequence Typing (MLST)   95

دکتر حسن شجاعی

دکتر سیداصغر هوایی

امیر مرتضی ابراهیم زاده نامور 88 تایپینگ مولکولی ایزوله های استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس جدا شده از نمونه های بالینی بیمارستان های اصفهان و تهران در سال 1392   93

دکتر سیداصغر هوایی

دکتر شراره مقیم

حمید واعظ 88 بررسی تایپ مولکولی و موتاسیون ژن های تنظیمی افلاکس پمپ (mexR و nfxB) در سودوموناس آئروژینوزا های جدا شده از نمونه های بالینی بیمارستان های اصفهان، 1392   93

دکتر قاسمیان صفایی

دکتر جمشید فقری

هومن صدیقیان 87 «  بررسی ژنوتیپی مقاومت آنتی بیوتیکی و جهشهای ژنهای مقاومت آنتی بیوتیکی در جدایه های بالینی سودوموناس آئروژینوزاهمراه با تایپینگ سویه های دارای مقاومت چندگانه آنتی بیوتیکی به روش(Multilocus Sequence Typing(MLST و بررسی همخوانی بیان ژن lasI با ژن ampC   92

دکتر حسین فاضلی

دکتر بهرام نصر اصفهانی

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir