پایان نامه های دانشجویان دکترای تخصصی گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد شنبه,2018/03/10-12:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورود موضوع تاریخ تصویب در گروه استاد راهنما
عبدالرضا صباحي    اتخاذ شیوه ای جدید در تدریس هیستولوژی 1374 دکتر ابراهیم اسفندیاری
مظفرخزايي    تغییرات بافتی رحم موش در دوره قبل از لانه گزینی‌؛ عنوان به انگلیسیHistological changes in mouse uterus during preimplantation period : 1374 نصراصفهانی، محمدحسین‌؛ حسینی، احمد
محمد حسن حيدري    بررسی سلولهای انترواندوکرین روده کوچک (ژژونوم و ایلئوم) در ۲۲ نمونه انسانی 1374

دکتر احمد سبحان

دکترفرود بهمنی
سيد مجتبي صابرعلي    تشریح اعصاب کرانیال روی جسد ده نوزاد 1374 دکتر ابراهیم اسفندیاری
صغري بهمن پور   بررسی مراحل اولیه جنینی موش و تهیه اطلس میکروسکوپی همراه با تصاویر سونوگرافی جنین انسان 1374 دکتر محمدحسین نصر اصفهانی
زين العابدين بهدادي پور   بررسی سلولهای اتترواندوکرین (APUD) در 22 نمونه دئودنوم انسان 1374

دکتر شهراز طوری

دکتر ابراهیم اسفندیاری
محمد مرداني    بررسی تاثیر پایداری کروماتین اسپرم در لقاح آزمایشگاهی (IVF) 1376 دکتر محمدحسین نصر اصفهانی
شهناز رضوي   مقایسه روشهای ارزیابی کیفیت کروماتین اسپرم از لحاظ تراکم و پایداری در رابطه با میزان موفقیت در لقاح آزمایشگاهی (IVF) 1379

دکتر محمد مردانی

دکتر محمدحسین نصر اصفهانی
حميد بهراميان    بررسی تاثیر پروتئین CD46 یک پروتئین تنظیم کننده کمپلمان بر روی Motility اسپرم بعنوان یکی از علل ناباروری 1379

دکتر محمد حسین نصر اصفهانی

دکتر عباس رضایی
محمد هاشمي تبار   بررسی تاثیر پروتئین تنظیم کننده کمپلمان (CD56) بر تحرک اسپرماتوزوا 1379

دکتر محمدحسین نصراصفهانی

دکتر عباس رضایی
مرتضی انوری   بررسی تاثیر انجماد بر فعالیت آکروزومی اسپرم 1381

دکتر محمدحسین نصراصفهانی

دکتر سیدمهدی کلانتر
سيد فخر الدين مصباح    بررسی بلوغ آزمایشگاهی تخمک شتر یک کوهانه به وسیله میکروسکوپ نوری و الکترونی 1381

دکتر مجتبی کافی

دکتر حسن نیلی

دکتر محمدحسین نصراصفهانی
روشنك ابوترابي   ارزیابی آزمون MTT به عنوان تست حیاتی اسپرم و کاربرد بالینی آن در تزریق مستقیم اسپرم به داخل سیتوپلاسم تخمک 1381

دکتر محمدحسین نصر اصفهانی

دکتر ابراهیم اسفندیاری

دکتر محمد مردانی
عباسعلي ربيعي    ساخت پلی‌مر و تهیه بدن کامل انسان (Whole Body) به روش پلاستی‌نیشن حجمی (Plastination)  1382 دکتر ابراهیم اسفندیاری
حجت ا... كريمي    بررسی میزان بقاء و تعداد سلول‌های توده داخلی حاصل از بلاستوسیست‌های بدست آمده از اووسیت‌های بالغ شده گاوی در آزمایشگاه و ارتباط آن با انجماد شیشه‌ای 1382

دکتر محمدحسین نصراصفهانی

            دکتر محمد مردانی
حسين صادقي    بررسی آثار هم کشتی و محیطهای کشت متوالی بر میزان دستیابی به بلاستوسیست از اووسیتهای نابالغ گاوی در محیط آزمایشگاه 1382 دکتر محمدحسین نصراصفهانی
محمدرضا دارابي   تاثیر ولتاژ و زمان بر میزان فیوژن و تکوین جنینهای تتراپلوئید حاصل از الکتروفیوژن جنینهای دو سلولی گاو تا مرحله بلاستوسیست 1383

دکتر محمدحسین نصراصفهانی

دکتر محمد مردانی
رحیم گل محمدی   بررسی موتاسیون اکسون های 5 تا 9 ژن P53 در تومورهای بدخیم نواحی مختلف آناتومیک روده بزرگ با روش PCR-SSCP وبیان پروتئینP53 در نمونه های هیستوپاتولوژیک مربوطه 1385 دکتر مهدی نیکبخت
مریم انجم شعاع   تاثیر القایی نوتوکورد بر تمایز سلولهای بنیادی جنینی موش به سلولهای عصبی 1386

دکترمحمد مردانی

دکتر محمدحسین نصر اصفهانی

دکتر حسین بهاروند
معصومه فغانی   بررسی ناپایداری میکروساتلیت در نمونه های سرطانی پستان با ژنوتیپ های مختلف کدون شماره 72ژن P53 در شهر اصفهان 1386

دکتر مهدی نیکبخت

 دکتر منصور صالحی

دکتر محمد ربانی
محمدقاسم گل محمدی  

تعیین توزیع و فراوانی سلولهای بنیادی عصبی در محور بطنهای مغز موش بالغ

Determination of the Prevalence and Distribution of Neural Stem and Progenitor Cells along the Entire ventricular neuroaxis of the adult mouse brain
1386

دکتر ابراهیم اسفندیاری

دکتر محمد مردانی

پرفسور راد ریتز
حسن آذری  

راه اندازی یک روش فلوسیتومتری برای تولید نورونهای نابالغ از سلولهای بنیادی عصبی

Establishment of Flowcytometry-Based Method for Generation of Highly Enriched Immature Neurons from Neural Stem Cells
1386

دکتر ابراهیم اسفندیاری

پرفسور برنت آلان رینولدز

دکتر محمد مردانی
بتول هاشمی بنی   جداسازی سلولهای بنیادی مزانشیمی از بافت چربی انسانی و تمایز دادن سلولهای بدست آمده به کندروسیت تحت تاثیر فاکتور رشد BMP-6 در  Alginate culture 1387

دکتر ابراهیم اسفندیاری

دکتر شهناز رضوی

دکتر سعید کرباسی
محسن سقا   تاثیر سومایتهای جنین جوجه بر تمایز عصبی سلولهای بنیادی جنینی موش 1388

دکتر ابراهیم اسفندیاری

دکتر محمدحسین نصراصفهانی

دکتر حسین بهاروند
هاجر شفایی  

القاء کندروژنز در سلولهای بنیادی مشتق از چربی تحت تاثیر اولتراسوند

و TGFβو تعیین فنوتیپ مولکولی کندروسیتهای حاصل
1389

دکتر ابراهیم اسفندیاری

دکتر محمد مردانی

 دکتر شهناز رضوی
میترا سلیمانی   تمایز نورونی سلولهای بنیادی بدست آمده از پالپ دندان شیری انسانی 1389

دکتر حمید بهرامیان

دکتر محمد مردانی

دکتر محمدحسین نصراصفهانی

دکتر حسین بهاروند
حسین صالحی   تعیین ماهیت عصبی سلولهای پیش ساز عصبی حاصل از سلولهای بنیادی جنینی انسان بدنبال هم کشتی با سومیتها و نوتوکورد جنین جوجه 1390

دکتر شهناز رضوی

دکتر محمدحسین نصراصفهانی

دکتر حسین بهاروند
علی نیاپور   بررسی مقایسه ای پیوند همزمان سلولهای پیش ساز عصبی مشتق از سلولهای بنیادی جنینی انسانی و سلولهای شوان موش صحرایی در بهبود آسیب نخاعی در موش صحرایی 1390

دکتر محمد مردانی

دکتر محمدحسین نصراصفهانی

دکتر حسین بهاروند
زهرا تقی پور   بررسی میزان تاثیر پیوند سلول مزانشیمی و پیش ساز عصبی مشتق از پالپ دندان بر بهبود آسیب نخاعی موش صحرایی 1390

دکتر حمید بهرامیان

دکترمحمدحسین نصراصفهانی

دکترحسین بهاروند
احمد شبانی زاده   بررسی وضعیت متیلیشن ناحیه پروموتر ژنهای مهارکننده تومور BRCA1  و BRCA2 و بیان پروتئینهای مربوطه در ژنوتیپهای مختلف ژن MTHFR در نمونه سرطانی تخمدان 1390 دکتر مهدی نیکبخت
نوشین امیرپور   تمایز سلولهای بنیادی جنینی انسان با سلولهای فتورسپتوری شبکیه چشم از طریق هم کشتی با سلولهای لایه رنگدانه ای شبکیه 1390

ابراهیم اسفندیاری

محمد حسین نصر اصفهانی

 حسین بهاروند
آزاده کبیری   بررسی
اثر PRP پلاسمای غنی ازپلاکت بر روند کندروژنز سلولهای  بنیادی مزانشیمیمشتق از بافت چربی انسانی در سیستم کشت Transwell
1391

دکتر محمد مردانی

دکتر ابراهیم اسفندیاری
 
ملک
مسعود انصار
  بررسی اثر Saleramide به عنوان مهار کننده بیان ژن Sirtuin1 و CTB به عنوان فعال کننده بیان ژن P300 بر روی استیلاسیون پروتئین p53 و آپوپتوز حاصله در رده سلولیMCF-7 1391 دکتر

مهدی نیکبخت دستجردی

 محمد مردانی
محمدرضا سلحشور   بررسی اثر Saleramide به عنوان مهار کننده بیان ژن Sirtuin1 و CTB به عنوان فعال کننده بیان ژن P300 بر روی استیلاسیون پروتئین p53 و آپوپتوز حاصله در رده سلولیMCF-7 1391 دکتر

مهدی نیکبخت دستجردی

 محمد مردانی
سیده
زهرا بابازاده
 

بررسی تاثیر مهار کننده  های DNA  متیل ترانسفراز بر بیان  مجدد ژن RASSF1A و متعاقب آن آپوپتوز و توقف سیکل سلولی بر رده سلولی سرطانی PANC-1

1392 دکترمهدی نیکبخت
شیوا روشنخواه   بررسی تاثیر  میدان الکتریکی بر فرآیند کندروژنز در سلولهای
بنیادی حاصل از چربی
1392 دکتر ابراهیم اسفندیاری
محمد کریمی پور   بررسی تاثیرعصاره گل سرخ محمدی بر یادگیری ، حافظه فضایی، نورونزایی و شکل پذیری سیناپسی درسلولهای هیپوکامپ  در رت نر بالغ 1392 دکتر ابراهیم اسفندیاری
علی والیانی   بررسی تاثیر نانو لوله های کربنی بر فرآیند القاء کندروژنز در سلولهای بنیادی مشتق از بافت چربی انسان در داربست آلرژینات 1392 دکتر ابراهیم اسفندیاری
دکتر بتول هاشمی
فاطمه سادات مصطفوی   تعیین و مقایسه پتانسیل تمایز نوروژنیک در سلولهای بنیادی مشتق از بافت های چربی و مغز استخوان انسان تحت تاثیر هورمون تیروئیدی T3 1393 دکتر رضوی دکتر مردانی  دکتر اسفندیاری
ناظم قاسمی   بررسی کارایی پیوند سلولهای ترشح کننده فاکتورهای نوروتروفیک (NTF-SC) تمایز یافته از سلولهای بنیادی مشتق از بافت چربی انسان در رات، مدل بیماری مولتیپل اسکلروز 1393

دکتر شهناز رضوی

دکتر محمد مردانی

 دکتر ابراهیم اسفندیاری
فریدون کاوسی   تعیین اثر جنشتان بر روی بیان ژن مهار کننده ی تومور گیرنده استروژن نوع 1 (ER1) و آپوپتوز حاصل از هورمون درمانی در ردۀ سلولی سرطان کبد 1394

دکتر مهدی نیکبخت

 دکتر ابراهیم اسفندیاری
نیره ساجدی   بررسی اثرات myricetin بر روی بیان ژن های مهار کننده ی تومور BRCA1 و P53 و آپوپتوز حاصله در رده سلولی سرطان پستان 1396 دکتر مهدی نیکبخت
آزاده صفایی   ببرسی اثرات محافظتی سیاه دانه، کلسیم و ترکیب آن در برابر اثرات مخرب استات سرب بر اسپرم های دم اپی دیدیم و ساختار بافتی بیضه موش صحرایی  1396

استاد راهنما: دکتر گلشن ایرانپور

استاد مشاور: دکتر عباسعلی ربیعی

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir