پایان نامه های دانشجویان دکترای تخصصی گروه باکتری و ویروس شناسی پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/11/28-6:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورود موضوع تاریخ تصویب در گروه تاریخ دفاع استاد راهنما
رامین دیباج 92 بررسی تنوع اکتینومایستهای مهم پزشکی جدا شده از منابع حیوانی مرتبط با انسان و محیط پیرامون آنها با استفاده از روش های فنوتیپیک و مولکولی در اصفهان   98 آقای دکتر شجاعی
مهرداد زالی پور 92 بررسی تایپینگ مولکولی جدایه های بالینی انتروکوکوس فکالیس مقاوم به ونکومایسین در بیمارستان های منتخب اصفهان 96-95   98 آقای دکتر هوایی
سمیه جهانی شرافت 91 مطالعه تغییرات کمی کلستریدیوم و باکتریوئیدس در بافت سرطانی روده بزرگ در مقایسه با بافت سالم و ارزیابی توان آنها در القای جهش زایی و تغییر بیان ژن در کشت سلولی   98

خانم دکتر صفایی

خانم دکتر مقیم

هاجر محمدی برزلیقی 91 تعیین فراوانی و توالی ژن azurin در ایزوله های Pseudomonas aeruginosa جدا شده از بیماران سوختگی و بررسی اثرات ضد باکتریایی و ضد چسبندگی پروتئین آن در سویه های بیماریزای Campylobacter jejuni ، Salmonella typhi و Staphylococcus aureus   98 آقای دکتر حسین فاضلی
مهدی مقدم پور 92 بررسی تایپ های مولکولی جدایه های بالینی و محیطی کلبسیلا پنومونیه مولد کارباپنمازها از بیمارستان های منتخب شهر اصفهان   98 آقای دکتر جمشید فقری
حسین صداقت 91 «تایپینگ ملکولی و بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از نمونه های بالینی و بینی پرسنل و بیماران بیمارستان های منتخب اصفهان »     96 آقای دکتر سیداصغر هوایی
علی اکبر رضایی 91 «تایپینگ ایزوله های بالینی اسینتوباکتر بومانی مقاومت به کارباپنم ها با روشهای MLST و RAPD-PCR از بیمارستانهای منتخب اصفهان، 1394»     96 آقای دکتر جمشید فقری
داوود آزادی 91 جداسازی و شناسایی مولکولی اکتینومایستهای (مایکوباکتریوم، نوکاردیا و رودوکوکوس) با توانایی Bioremediation از اکوسیستمهای خاص ایران   96 دکتر حسن شجاعی
 فاطمه ریاحی 90 بررسی تایپ های مولکولی ایزوله های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس استان اصفهان بااستفاده از روش تایپینگ 24 لوکوسMIRU-VNTR   95 دکتر بهرام نصر اصفهانی دکتر شراره مقیم
سینا مباشری زاده 90 «  بررسی تنوع ژنتیکی سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین وابسته به جامعه در کودکان سنین 6-2 سال با روش Multi Locus Sequence Typing (MLST)   95

دکتر حسن شجاعی

دکتر سیداصغر هوایی

امیر مرتضی ابراهیم زاده نامور 88 تایپینگ مولکولی ایزوله های استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس جدا شده از نمونه های بالینی بیمارستان های اصفهان و تهران در سال 1392   93

دکتر سیداصغر هوایی

دکتر شراره مقیم

حمید واعظ 88 بررسی تایپ مولکولی و موتاسیون ژن های تنظیمی افلاکس پمپ (mexR و nfxB) در سودوموناس آئروژینوزا های جدا شده از نمونه های بالینی بیمارستان های اصفهان، 1392   93

دکتر قاسمیان صفایی

دکتر جمشید فقری

هومن صدیقیان 87 «  بررسی ژنوتیپی مقاومت آنتی بیوتیکی و جهشهای ژنهای مقاومت آنتی بیوتیکی در جدایه های بالینی سودوموناس آئروژینوزاهمراه با تایپینگ سویه های دارای مقاومت چندگانه آنتی بیوتیکی به روش(Multilocus Sequence Typing(MLST و بررسی همخوانی بیان ژن lasI با ژن ampC   92

دکتر حسین فاضلی

دکتر بهرام نصر اصفهانی

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir