پایان نامه های دانشجویان دکترای تخصصی گروه باکتری و ویروس شناسی پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/04/22-10:41
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورود موضوع استاد راهنما تاریخ تصویب در گروه
محمدصادق دماوندی 96 جداسازی و شناسایی باکتری­های اندوفیت از گیاهان دارویی افسنطین، آویشن و بابونه و بررسی اثرات دارویی متابولیت­های ثانویه باکتری­های اندوفیت جدا شده، بر علیه تعدادی از پاتوژن­های باکتریایی مهم انسانی و رده­های سلولی سرطانی آقای دکتر شجاعی 98/10/10
فاطمه نوروزی 95 بررسی روند تکامل مقاومت به داروهای ضد مایکوباکتریوم توبرکلوزیس ایزوله های بالینی آزمایشگاه مرجع منطقه ای سل استان اصفهان با استفاده از روش مولکولار آقای دکتر نصر 98/4/22
آرزو میرزایی 95 بررسی مکانیسم مولکولی آنتی کوآروم سنسینگ عصاره گیاه خارشتر(Alhagi persarum) و اثر توام آن با فاژ درمانی بر پروتئوس میرابیلیس جدا شده از کاتتر در in-vitro و in-vivo خانم دکتر مقیم 98/3/1
راضیه کمالی 95 بررسی خصوصیات فنوتایپی و ژنوتایپی اشرشیاکلی پاتووار Adherent Invasive جدا شده از بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ مراجعه کننده به مرکز تحقیقات گوارش پورسینای حکیم آقای دکتر فاضلی 98/4/22
ازهر سالاری 94 بررسی حضور ژن های کارباپنمازها در ایزوله های کلبسیلا پنومونیه مولد متالوبتالاکتاماز دهلی نو از بیمارستان های منتخب شهر اصفهان و مهار آنزیم متالوبتالاکتاماز دهلی نو آقای دکتر فقری 97/12/7
پریسا صادقی 94 بررسی حضور ژنهای افلاکس پمپMexAB-oprM، شناسایی و تکامل جهش ژن MexB، در ایزوله های کلینیکی سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از بیمارستان های آموزشی اصفهان و تایپینگ این سویه ها با استفاده از روش DLST typing آقای دکتر فقری 98/4/4
آزاده ترقیان 94 شناسایی مستقیم و سریع هلیکوباکتر پیلوری به روش تولید آنتی بادی های پلی کلونال متصل به نانو ذرات طلا و تعیین حساسیت و ویژگی این روش در نمونه های کلینیکی آقای دکتر فاضلی 97/10/23
مهرداد حلاجی 94 بررسی مقایسه ای ویژگی های ملکولی جدایه های بالینی اشرشیاکلی یوروپاتوژنیک بدست آمده از بیماران سرپایی پیوندی و غیر پیوندی کلیه مبتلا به عفونت ادراری مراجعه کننده به آزمایشگاه بیمارستان های خورشید و الزهرا (س) اصفهان در سال 1398 آقای دکتر هوایی 97/11/15
فاطمه استاجی 93 بررسی توزیع اپشتاین-بار ویروس و هلیکوباکترپیلوری در بیماران مبتلا به سرطان های گوارشی و ارتباط دو پاتوژن در سرطانزایی با استفاده از بیان ژن های مرتبط خانم دکتر مقیم 96/8/20
مرضیه صفری 93 ترسیم نقشه کروموزومی ژن های مقاومت به داروهای خط اول غیر تزریقی و دوم تزریقی و تایپینگ ایزوله های بالینی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس مقاوم منطقه ای استان اصفهان با استفاده از روش های مولکولار آقای دکتر نصر  96/1/30
ژینا وزیرزاده 93 بررسی فراوانی هلیکوباکترپیلوری در پساب تصفیه خانه های فاضلاب و مقایسه تنوع ژنتیکی آن ها با سویه های بالینی جدا شده از نمونه های بیوپسی در شهر اصفهان 97-1396 خانم دکتر کرباسی زاده 96/10/13
طاهره مطلبی 92 بررسی شاخصه های ویرولانس، الگوی مقاومت دارویی و اپیدمیولوژی مولکولی ایزوله های کلونیزه شونده و تهاجمی استرپیتوکوکوس آگالاکتیه جداسازی شده از خانم های باردار و غیر باردار در اصفهان آقای دکتر نصر 95/11/20
رامین دیباج 92 بررسی تنوع اکتینومایستهای مهم پزشکی جدا شده از منابع حیوانی مرتبط با انسان و محیط پیرامون آنها با استفاده از روش های فنوتیپیک و مولکولی در اصفهان آقای دکتر شجاعی 95/11/23
مهرداد زالی پور 92 بررسی تایپینگ مولکولی جدایه های بالینی انتروکوکوس فکالیس مقاوم به ونکومایسین در بیمارستان های منتخب اصفهان 96-95 آقای دکتر هوایی 95/9/24
سمیه جهانی شرافت 91 مطالعه تغییرات کمی کلستریدیوم و باکتریوئیدس در بافت سرطانی روده بزرگ در مقایسه با بافت سالم و ارزیابی توان آنها در القای جهش زایی و تغییر بیان ژن در کشت سلولی

خانم دکتر صفایی

خانم دکتر مقیم

94/11/21
هاجر محمدی برزلیقی 91 تعیین فراوانی و توالی ژن azurin در ایزوله های Pseudomonas aeruginosa جدا شده از بیماران سوختگی و بررسی اثرات ضد باکتریایی و ضد چسبندگی پروتئین آن در سویه های بیماریزای Campylobacter jejuni ، Salmonella typhi و Staphylococcus aureus آقای دکتر حسین فاضلی 94/11/21
مهدی مقدم پور 92 بررسی تایپ های مولکولی جدایه های بالینی و محیطی کلبسیلا پنومونیه مولد کارباپنمازها از بیمارستان های منتخب شهر اصفهان آقای دکتر جمشید فقری 95/9/24
حسین صداقت 91 «تایپینگ ملکولی و بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از نمونه های بالینی و بینی پرسنل و بیماران بیمارستان های منتخب اصفهان »   آقای دکتر سیداصغر هوایی 94/9/1
علی اکبر رضایی 91 «تایپینگ ایزوله های بالینی اسینتوباکتر بومانی مقاومت به کارباپنم ها با روشهای MLST و RAPD-PCR از بیمارستانهای منتخب اصفهان، 1394»   آقای دکتر جمشید فقری 94/9/1
داوود آزادی 91 جداسازی و شناسایی مولکولی اکتینومایستهای (مایکوباکتریوم، نوکاردیا و رودوکوکوس) با توانایی Bioremediation از اکوسیستمهای خاص ایران دکتر حسن شجاعی 93/2/8
 فاطمه ریاحی 90 بررسی تایپ های مولکولی ایزوله های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس استان اصفهان بااستفاده از روش تایپینگ 24 لوکوسMIRU-VNTR دکتر بهرام نصر اصفهانی دکتر شراره مقیم 91/11/17
سینا مباشری زاده 90 «  بررسی تنوع ژنتیکی سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین وابسته به جامعه در کودکان سنین 6-2 سال با روش Multi Locus Sequence Typing (MLST)

دکتر حسن شجاعی

دکتر سیداصغر هوایی

91/11/17
امیر مرتضی ابراهیم زاده نامور 88 تایپینگ مولکولی ایزوله های استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس جدا شده از نمونه های بالینی بیمارستان های اصفهان و تهران در سال 1392

دکتر سیداصغر هوایی

دکتر شراره مقیم

91/11/4
حمید واعظ 88 بررسی تایپ مولکولی و موتاسیون ژن های تنظیمی افلاکس پمپ (mexR و nfxB) در سودوموناس آئروژینوزا های جدا شده از نمونه های بالینی بیمارستان های اصفهان، 1392

دکتر قاسمیان صفایی

دکتر جمشید فقری

91/12/1
هومن صدیقیان 87 «  بررسی ژنوتیپی مقاومت آنتی بیوتیکی و جهشهای ژنهای مقاومت آنتی بیوتیکی در جدایه های بالینی سودوموناس آئروژینوزاهمراه با تایپینگ سویه های دارای مقاومت چندگانه آنتی بیوتیکی به روش(Multilocus Sequence Typing(MLST و بررسی همخوانی بیان ژن lasI با ژن ampC

دکتر حسین فاضلی

دکتر بهرام نصر اصفهانی

90/8/4

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir