پایان نامه های تخصصی داخلی اعصاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/02/30-8:36
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام دستیار سال ورود موضوع تاریخ تصویب استاد راهنما
مهدیه افضلی 95 بررسی  توزیع فراوانی آنتی بادی ضد گلیکوپروتئین الیگودندروسیت میلین (Anti-MOG Ab) در بیماران مبتلا به میلیت عرضی مراجعه به کننده به بیمارستان الزهرا و کاشانی اصفهان و اثر آن بر پیش آگهی بیماری 98/9/19 دکتر چیت ساز
سمانه السادات مسجدی 94 Assessmend of fingatiad vebcu diaethgl lwrt far the freagag o mltipce scerolose a 24 moath falluup stady 98/2/31 دکتر اعتمادی فر
میترا رحیمی نژاد 94 Compaative study on the effect of batuliman injection in comparis with badafe adminst on syesticty in ms patiat 98/2/24 دکتر قاسمی
مرجان اوستاد 94 comparative study of donepezil 8  me montin in inproving cognitive function of patient with templ lobe epdcpy 98/2/24 دکتر نجفی
معصومه چشم آور 94 comparison of the efficacy of Rituximab and clatimer  acctate in patied with primay pagnssive ms 98/2/24 دکتر شایگان نژاد
لادن تفنگسازی 93 دفاع از پایان نامه Evalutiy the relation betwee preupray aurasnod postoprates oufebmes inpationts with MTS who had epileptic surgey inifaction 97.12.21 دکتر زارع
فرینازالسادات پورآذریان  95 پروپوزال بررسی مقایسه ای اثر کو آنزیم Q10 ال کارنیتین سدیم والپروات و پلاسبو بر شدت سردرد و سطح Calcitonin gene related peptid (CGRP بیماران مبتلا به میگرن مراجعه کننده به درمانگاه نورولوژی بیمارستان الزهرا در سال 97-98 97.7.22 د. حمصیان 
مریم رهنما  95 پروپوزال بررسی سطح سرمی روی ولگوتاتیون در بیماران مصرف کننده لووبل و فنی توئین و گروه شاهد و ارتباط آن با اختلال خلقی در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه های نورولوژی بیمارستان الزهرا   97.7.22 د.زارع
معصومه قادری 95 پروپوزال بررسی ارزش تشخیصی اختلال در رفلکس چشمک Blink reflex در تشخیص زودرس بیماری گیلن باره در مراجعین به بیمارستان الزهرا از خرداد 97 تا مهر98 مطرح 97.2.30 د.انصاری-د.بصیری
مهسا عبدالهیان  93 مقایسه ی یافته های سونوگرافی در بیماران گیلن باره و CIDP 97.2.23دفاع د.بصیری-د.قاسمی
مائده عباسی 93 ارتباط آنتی MOG انتی بادی و پروگنوز بیماران مبتلا به اولین حمله نوریت اپتیک  97.2.23دفاع د.اعتمادی فر
محبوبه خلیلی 93 مقایسه ارزیابی سکته مغزی حادایسکمیک و نیزگروهای اتیولوژیک ان بین بیمارستانهای دانشگاه وغیردانشگاهی در اصفهان -ایران  97.2.23 دفاع د.سعادت-د.خوروش
معصومه ملکیان  93 بررسی و مقایسه یافته های MRI و EEG براساس یافته های اگوراستیک بیماران صرعی در سال مهر 96-95 97/2/18دفاع  دکتر نچفی
ریحانه السادات مدنیان  93 بررسی و مقایسه 6-   , 17 -   در بیماران MS و NMO  و افراد سالم 

97/2/18دفاع

دکتر اشتری-دکترشایگان 
فاطمه قیصری 93 بررسی اثر درمانی تزریق توکسین بوتولونیوم و فاکتورهای مرتبط برپاسخ درمانی تزریق توکسین بوتولونیوم در بیماران ادیوپاتیک سرویکال دیستروفی در اصفهان 

97/2/18دفاع

دکتر چیت ساز 
مهساعبداله ئیان  93 مقایسه ی یافته های سونوگرافی گیلین باره با پلی نوروپاتی دمیلیزان التهابی مزمن CIDP 96/10/26مطرح دکتر بصیری - دکتر قاسمی
مولود رایانی 95 بررسی تاثیر مقایسه ای پره گابالین و گاباپنتین به نوروپاتی ناشی از CIDP در بیماران مراجعه کنندهبه کلینیک ویژه الزهرا 96/10/26مطرح دکتر بصیری - دکتر انصاری
اکرم عطایی 95 بررسی نتایج مقایسه ای OCT در بیماران MS و NMOSD در بیماران شهرستان اصفهان در سال 97-96 96/10/26مطرح  اشتری - شایگان نژاد
مهتا رنجبر 95 بررسی شیوع و پیش آگهی دایسکشن عروق مغزی در بیماران سکته مغزی در شهرستان اصفهان در سال 2017-2018 96/10/26مطرح  دکتر خوروش - دکتر سعادت نیا
مهدیه افضلی 95 بررسی توزیع فراوانی آنتی بادی ضد گلیکوپروتین الیگودندروسیت میلین Anti MOG Ab در بیماران مبتلا به میلیت عرضی مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا و کاشانی اصفهان 96/10/26مطرح دکتر چیت ساز - دکتر شایگان نژاد
محمد جواد فرج پور 95 مقایسه اثر دو داروی وارفارین و ریوارگساوان بر روی بیماران مبتلا ترومبوز ورید مغزی در بیمارستان الزهرا و کاشانی مهر96مطرح  دکتر سعادت نیا
زینب جعفری 94 بررسی مقایسه ای یافته های EKG در بیماران مبتلا به صرع لوب تمپورال مقاوم به درمان با گروه کنترل در مراجعین به کلینیک جامع صرع بیمارستان کاشانی در سال 96 مطرح96/3/23 دکتر مهوری
سمانه السادات مسجدی 94 بررسی مقایسه ای تاثیر دی دمتیل فومارات  فینگولیمود بر سیر بالینی بیماران مبتلا به ما لتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به کلینیک های سطح شهر اصفهان در سال 1396 مطرح96/3/23 دکتر اعتمادی فر
میترا رحیمی نژاد 94 بررسی مقایسه ای اثر بخشی توکسین بوتولینیوم در مقایسه با تجویز باکلوفن برای بهبود اسپاسیتی و فانکشن اندام تحتانی در بیماران MS مطرح 96/2/26 دکتر قاسمی- دکتر شایگان نژاد
مرجان اوستاد 94 بررسی مقایسه دونیزی و ممانتین در بهبود عملکرد شناختی بیماران مبتلا به صرع تمپورال TLE مقاوم به درمان در اصفهان 97-96 مطرح96/2/26 دکتر نجفی
معصومه چشم آور 94 بررسی مقایسه ای ریتو کسیماب با گلاتیرامراستات در سیر بیماران مبتلا به ms  مراجعه کننده به کاشانی سالها 97-96 مطرح 96/2/26 دکتر شایگان نژاد
روح اله اندامی 92 مقایسه صرع لوب مزیال و لترال تمپورال در فازایکتیال و اینترایکتال به واسطه یافته های نوار مغز سطحی در بیماران بستری در بخش صرع بیمارستان کاشانی 96/3/23 دکتر مهوری
نسرین اوجی فرد 92 تاثیر پایش طولانی مدت بر اصلاح الگوهای دارویی و درمان بیماران مقاوم به صرع 95/12/18 دکتر زارع
روشنک مهدی  پور 92 بررسی توزیع فراوانی ضایعات پاتولوژیک در MRI مغز و نخاع گردنی بیماران مبتلا به Nmo spectra disond مراجعه کننده به کلینیک ام اس بیمارستان کاشانی تا پایان سال 94 95/12/18 دکتر اشتری - دکتر شایگان نژاد
مریم علیزاده 92 مقایسه بین پروگنوز 6 ماهه بیماران لاکونار انفارکت بر اساس پالسالیتی ایندکس  95/12/18 دکتر سعادت نیا - دکتر خوروش
زهرا نیکو 92 مقایسه اثرات بالینی آزاتیوپرین وریتوکسیماب در بیماران مبتلا به NMO-SD&NMO  95/12/3  دکتر شایگان نژاد 
پدرام معینی  92 fingolimode versus high dose interferon beta-1a in multiple sclerosis patients with treatment failure on low dose interferon beta-A Randomized clinical trial  95/12/3 دکتر اعتمادی فر 
مریم شیرمردی  92 مقایسه ارزیابی پاسخ درمانی به سکلیب و پردنیزولون در سردرد ناشی از سوء مصرف دارو در دوز محرومیت از مسکن در سال 95 در اصفهان  95/11/26 دکتر چیت ساز - دکتر نجفی
فاطمه جهانشاهی  92 Assessing Inflammatory &coagulation fathuxy changes & their comelation with PCO in female siv 1394-1395 95/11/26 دکتر نجفی - دکتر چیت ساز 
ساناز معصومی 92 Determination of cut off point of cross sectional areaof median nerve at  the level of carpal tunnel inlet to diagnose carpal tunnel syndrome's 95/11/26 دکتر قاسمی - دکتر انصاری
هلیا حمصیان 91 Effetiveness of carotid artery intima media thickness and ABDC2 Score in predicting cardiovascular events after transient ischemic Attack 95/1/21 آقايان د.چيت ساز-د.خوروش
مهنوش صینعی 91 بررسي واسكولاريته اطراف عصب مدين و ارتباط آن با شدت CTS          94/12/24 دكتر قاسمي -دكتر خوروش
مانا احمديان 91 اثربحشي متفورمين و پريتيبالين بر راديكولوپاتي تحت حاد و مزمن      94/12/24 دكتر انصاري- دكتر قاسمي
فاطمه حيدري 91 بررسي موانع موجود بر سر راه تزريق rTPA در بيمارستان الزهرا و كاشاني       دستياري 94/11/20 د.خوروش-د.سعادت نيا-د.چيت ساز
دكتر باقر ذكي 90 seizure aufcomos in 14t lesional epilepsy sangary  94.3.24 دکتر مهوری
سميه السادات تيموري 90 بررسي كيفيت زندگي وبريشن اضطراب و كنترل تشنچ در بالغين ..... 94.3.24 دکتر مهوری
دكتر فتانه غلامي 90  بررسي تاثير ويتامين آنتي اكسيدان E.... 94.3.24 دكتر زارع
محمدحسين صفاري 90 بررسي وازوموتور راكتيويتي سربرال و تست ssr در بيماران اتونوميك نوروپاتي ديابتي 94.2.8 دکتر خوروش- دکتر قاسمی
محمدرضا محقق 90 بررسي ارزش تشخيصي سونوگرافي د برابر روش هاي الكترودياگنوستيك در سندرم تونل كارپال:دكتر 94.2.8 دکتر قاسمی
نفيسه طغياني فر 90 مقايسه  دوز بالاي ويتامين D3 بر روي سطح اينترلوكين 17 در بيماران مبتلا به ms 94.2.8 دکتر اشتری
 پريسا امامي 89  نامه رزيدنتي : بررسي ارتباط ميان يافته هاي OCT و اختلالات شناختي ...دكتر   دکتر اشتری
زهرا پيرحاجي 89 پايان نامه رزيدنتي : تعيين عوامل موثر بر بروز آدم يابي در بيماران مبتلا به...   دکتر سعادت نیا
شيما شاهزماني 89 پايان نامه دستياري:برررسي تاثير افزودن ارتيروپوسيتين برميتل پردنيزولون وريدي...   دکتر شایگان نژاد
فاطمه  ابريشم چي 89 بررسي مقايسه اي يافته هاي سونوگرافيك ....   دکتر قاسمی
دكتر نسيم تبريزي   مقاله بجاي پايان نامه دستياري : بررسي مقايسه اي مايتوكسانيرون و پلاسمافريز....:   دکتر اشتری - دکتر اعتمادی فر
         
مريم انصاري 88 بررسی تزریق بوتاکس دربیماران نوروپاتی دیابتی                               92.6.5 دکتر بصیری - دکتر قاسمی
منصور صالحی 88 بررسی اثرتحریک عصب تری ژمینتالدرکنترل صرع مقاوم به درمان                       دکتر زارع
 دكتر ابريشم چي   پايان نامه دستياري : بررسي مقايسه اي يافته هاي سونوگرافيك ....   دکتر قاسمی
دكتر رجائي   مقاله بجاي پايان نامه دستياري: Assesmnt of electromyograghic finding....   دکتر قاسمی
دكتر مائده ميرمحمدصادقي   مقاله بجاي پايان نامه دستياري : درمان با پروژسترون در زنان باصرع مقاوم :   دکتر نجفی
دكتر اعظم مرادي   مقاله بجاي پايان نامه دستياري: بررسي ارتباط بين سرطان سينه و ميگرن :   دکتر قربانی
دكتر معصومه اجلي   مقاله بجاي پايان نامه دستياري : بررسي ارتباط كمبود ويتامين d با افسردگي ....   دکتر شایگان نژاد - دکتر اشتری
دكتر علي مسائلي دستيار   دستياري : بررسي مقايسه وازوموتور راكتيويتي در MRI مغز ....   دکتر خوروش
دكتر مريم حاجي حسن خونساري   مقايسه اثر آمانتادين و كارني تين برخستگي د بيماران اسكلروز  رزيدنت   دکتر شایگان نژاد - دکتر اشتری
دكتر هادي حسين زاده   مقاله بجاي پايان نامه دستيار :       
دكتر فرنوش سنبلستان   مقایسه بارداری درخانم های مبتلا به صرع تحت درمان وخانم های سالم مقاله بجاي پايان نامه دستيار :      دکتر نجفی
دكتر فاطمه جمشيدي   طرح تحقيقاتي بجاي پايان نامه بررسي توزيع فراواني آنتي بادي IgE .... دستيار   دکتر اشتری
دكتر رسول نوروزي   بررسي علل تاخير قبل و داخل بيمارستان در شروع درمان مناسب در بيماران استروك    دکتر موسوی
دكتر مهري سالاري   بررسي تاثير ويتامين D بر تغيير رتين در بيماران مبتلا به نوريت اپتيك  :   دکتر اعتمادی فر
دكتر سهيل نادر   مقاله بجاي پايان نامه مقايسه داروها....در بيماران مبتلا به MS    
: دكتر الهام شيراني   بررسي مقايسه اي وازوموتور اكتيويتي عروق سربرال در بيماران مبتلا به لوپوس و افراد طبيعي   دکتر موسوی- دکتر خوروش
:دكتر اعظم طاوسي   مقاله بجاي پايان نامه بررسي توزيع فراواني علل سردرد رعد آسا از خرداد 88 تا 89    
دكتر مريم ملاباشي   مقاله بجاي پايان نامه seroprevalance of NMO-IgG :    
مرضیه رحیمی   مقایسه ضخامت medha.hnthmaعروق کاروئیددرافراددارای تیپ شخصیت dوافرادنرمال 40-60سال بدون ریسک فاکتور..   دکتر موسوی - دکتر خوروش
دكتر سوزان رحيمي   مقايسه تاثير پره گابالين و كايابازن بر بهبود درد نورالرژي تريژمينال در بيماران MS مبتلا به درد بيماران 15 تا 60 سال در سال 90 :     اشكال   دکتر چیت ساز
نوشین مهربد   میزان هیپراکوژینیستییsubstania nigraدربیماران tremor   دکتر موسوی - دکتر چیت ساز
         

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir