پایان نامه ها

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/02/07-4:37
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام استاد موضوع پایان نامه
 دکتر صادقی  ارتباط سطح آپوپتوز در سلولهای کومولوس و ارتباط آن با پارامترهای باروری اووسیت
دکتر صادقی ارتباط سطح آپوپتوز در سلولهای بتای جزایر لانگرهانس در موشهای ترانس ژنیک (HIP) با میزان اختلال تست تحمل گلوکز
دکتر صادقی ارتباط سطح آپوپتوز در سلولهای کومولوس با میزان آدنیل سیکلاز و سایر فاکتورهای ضد توقف متافازی تخمک در مایع فولیکولی
دکتر صادقی  بررسی ارتباط Micro deletion های DNA میتوکندریال در سلولهای کومولوس با پارامترهای اووسیت
دکتر صادقی بیان هیدروکسی استروئید هیدروژنازها در سلولهای کولوموس و ارتباط آنها با میزان آپوپتوز در این سلولها
دکتر صادقی بررسی نقش بهبود فاکتورهای حسی Proprioceptive توسط Walker هوشمند بر کاهش ضایعات ناشی از زمین خوردگی در سالمندان
دکتر صادقی بررسی نقش بهبود فاکتورهای حسی Proprioceptive توسط تمرینات ورزشی بر کاهش ضایعات ناشی از زمین خوردگی در سالمندان
دکتر اسفندیاری Plastination
دکتر اسفندیاری کشت سلولهای استخوانی
دکتر اسفندیاری ساخت Scaffold برای کشت سلولهای غضروفی
دکتر اسفندیاری Education of Anatomy
دکتر نیکبخت بررسی پلی مورفیسم کدون شماره 72 ژن P53 در نمونه های سرطانی پستان در شهر اصفهان
دکتر نیکبخت بررسی ناپایداری میکروساتلیت در نمونه های سرطانی پستان با ژنوتیپ های مختلف کدون شماره 72 ژن P53 در نمونه های سرطانی پستانی در شهر اصفهان
 دکترصباحی  کشت اپی درم جهت درمان سوختگی
 دکترصباحی  اثرات استرس ( آلودگی صوتی ) بر ترمیم زخم
 دکترصباحی  نقش ویتامین E و C در انژیوژنز
دکترصباحی کشت سلولهای ملانوسیت مشتق شده از اپی درم
دکترصباحی ارتباط خطوط پوستی ( درماتوگلینیک) و فرم جمجمه با خصوصیات شخصیتی
دکتر بهرامیان بررسی تاثیر نانوتیوب ها بر روی تمایز سلولهای P19 به سلولهای عصبی
دکتر رضوی بررسی کارآیی Annexin V در جداسازی اسپرمهای سالم از جمعیت اسپرمی
دکتر رضوی بررسی رابطه بین عدم بسته بندی صحیح کروماتین ، میزان فراگمانتاسیون DNA به روش S.C.D
دکتر دشتی اثر عصاره آبی کندر بر مرفولوژی سلولهای اندوتلیال آئورت و شریان کرونری قلب حیوانات آزمایشگاهی دریافت کننده ویتامین E و سرب .
دکتر دشتی مقایسه اثرات روی و کلسیم دی سدیم اتیلن در تترا – استیک اسید (CaNa2-EDTA) بر تجمع رگه های چربی در عروق آئورت و کرونر خرگوشهای نر تغذیه شده با رژیم کلسترول بالا
دکتر دشتی اثر سلنیوم (Selenium) و اسید اسکوربیک بر تجمع رگه های چربی در آئورت و عروق کرونر خرگوشهای نر تغذیه شده با رژیم کلسترول بالا
دکتر دشتی Effect of Zinc Overload and zinc deficiency on atherosclerosis in the hypercholesterolmic rabbit
دکتر دشتی Effect of garlic and Iron in Aorta and coronary arteries of male rabbits exposed to lead and fed with high cholesterol diet

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir