پایان نامه دستیاران تخصصی آسیب شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/07/08-8:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف

نام دانشجو

سال ورود

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

تاریخ تصویب در گروه 

41 دکتر  راضیه قاسمی  1397 بررسی میزان بیان مارکرهای SATBو CDXو تومورهای موسینوس با منشا تخمدان و کولون در بیمارستان الزهرا و شهید بهشتی بین سال های 1388 تا 1398  دکتر پگاه هدایت 99/6/26
40 دکتر فرشته آیتی 1397 بررسی مقایسه ای فراوانی نسبی بیان ژن های KIF1B و KIF11 در بافت تومورال سیستم عصبی مرکزی بیماران مبتلا به مننژیوما در نمونه های موجود در بخش پاتولوژی بیمارستان الزهرا در سال های 97-99

دکتر پروین محزونی

دکتر مجید خیراللهی

99/5/22
39 دکتر محبوبه وفایی 1397 بررسی ارزش پیشگویی کننده مارکرهای CEA  و  CA15-30 در بیماران کانسر پستان برای     لنف نودآگزپلاری  دکتر آذر نعیمی 99/4/25
38 دکتر ملک محمد  1397 بررسی نقش  CD44 بر میزان بقای بیماران سرطان کولون مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا (ع) در سال های 90 تا 95 دکتر محمدحسین صانعی 98/11/30
37 دکتر فرناز نصری 1397 بررسی مقایسه ای توزیع فراوانی فاکتور P16 در کارسینوم مهاجم پستان و بافت سالم مجاور و نمونه های ماموپلاستی سالم و ارتباط آن با فاکتورهای کلینیکوپاتولوژیک پیش آگهی کارسینوم پستان  دکتر فرشته محمدی زاده 98/9/20
36

دکتر سارا نیک پور

1396

بررسی اثر تزریق  stem cell –SHED روی بهبود بیماری ایسکمیک کلیه در مقایسه با گروه کنترل

دکتر اردشیر طالبی

98/2/21

35

دکتر نسیم شبانی

1396

بررسی مقایسه ای روش های فنوتیپی با روش ژنوتیپی تعیین توالی ژن 16  در تشخیص جنس و گونه های باسیل های گرم منفی غیر تخمیر کننده جدا شده از خون در بیمارستان الزهرا و کاشانی شهر اصفهان

دکتر برادران 

دکتر اسکندری

98/2/21

34

دکتر سعیده السادات علمداری

1396

تعیین همراهی کمبود اسید فولیک بر روی شکنندگی کروموزم اسپرم، بلوغ اسپرم و سایر پارامترهای اسپرمی

دکتر درخشان

98/2/21

33

دکتر تینا فوده

1396

بررسی ارتباط بیان CD133 در سرطان کلون به روش هسیتوشیمی با فاکتورهای پروگنوستیک و میزان بقای بیماران مبتلا به سرطان کلون در بیمارستان الزهرا و سیدالشهدا (ع) در سال های 87 تا 95

 

98/2/21

32

دکتر الهام امینی

1396

بررسی مقایسه ای روش های فنوتیپی با روش Phoenix در تشخیص جنس و گونه  باسیل گرم منفی غیر تخمیر کننده جدا شده از نمونه کشت خون در بیمارستان الزهرا و کاشانی شهر اصفهان

دکتر آذر برادران

98/2/21

31

دکتر رویا صدیقین

1396

بررس بیان بیان ژن TRAF3IP2 دریافت تومورال مغز بیماران مبتلا به گلیوبلاستوم مولتی فرم و مقایسه آن با بافت غیر تومورال مغز

دکتر محزونی

98/2/21

30

دکتر رویا منصف

1396

بررسی ارزش تشخیصی KOC در افتراق افیوژن های پلور ادنوکارسینوم متاستاتیک و راکتیو کلید واژه ها : مارکر koc سلول مزوتلیال ، ادنوکارسینوما ، ایمونوهیستوشیمی

دکتر افسار مقدم

دکتر جوادی

98/2/21

29

دکتر امیرحسین کاظمیان

1395

مقایسه حداقل بیماری باقیمانده (MRD) در سلولهای نئوپلاستیک بیماران مبتلا به لوکمی لنفوبلاستیک حاد بر اساس مارکر  CD30 در بیماری های اولیه روشفوسیتومتریدر بیماران مراجعه کننده به بیمارستان سیدالشهدا(ع) در سال 98-97

دکتر پردیس نعمت اللهی

97/7/25

28

دکتر نوشین روحانی زاده

1395

بررسی مقایسه ای فراوانی بیان miRNA10-b در بین نمونه های پاتولوژی بیماران ملانوم با و بدون متاستاز مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا سالهای 92-91

دکتر مژگان مختاری

97/8/9

27

دکتر  فتانه فرخ پور

1395

مقایسه بیان مارکرهای  CD68,CD1A در نمونه های لیشمانیای پوستی یا جسم لشمن +و-

دکتر پروین رجبی

97/2/17

26

دکتر

رضا رخشان

1395

بررسی و مقایسه یافته های سیتولوژیک در نمونه های براش آندومتر با بافتهای هیستولوژیک به تفکیک گروههای سنین باروی، پره منوپوز و منوپوز

دکتر افشار مقدم

97/2/17

25

دکتر مهسا  باقریان

1395

بررسی مقایسه ای توزیع فراوانی متالوپروتئیناز ماتریکس 9 در کارسینوم مها جم پستان و بافت سالم مجاور و نمونه های ماموپلاستی سالم و ارتباط آن با فاکتورهای کلینیکو پاتولوژیک پیش آگهی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا (س) اصفهان بین سالهای 1395 تا 1397

دکتر فرشته محمدی زاده

96/1/9

24

دکتر

الهام امیدی

1395

بررسی همراهی کمبود ویتامینِ D با  شکنندگی کروموزوم اسپرم بلوغ اسپرم و سایر پارامترهای اسپرمی

دکتر درخشان

96/1/26

23

دکتر

مرجان حسینی بهشتی

1395

بررسی ارتباط تعداد ماکروفاژهای CD163 مثبت و فاکتورهای پروگنوستیک در تومورهای سروزی تخمدان در بیمارستان الزهرا در سالهای 96-92

دکتر حیدر پور

97/8/9

22

دکتر

نادره زارع

1395

بررسي ميزان بروز 4 Claudin در سرطان اوليه پستان Triple negative به روش ايمونو هيستوشيمي و ارتباط آن با برخي فاکتورهاي پيش گويي کننده سرطان پستان در بيمارستان الزهرا (س) و بيمارستان سيدالشهداء (ع) در سالهای ۹۰-۹۵

دکتر نعیمی

96/1/26

21

دکتر

محدثه حاجیان

1395

مقایسه تغییرات DNA در ژنوم بافت های سالم، هایپرپلازی و پاپیلری کارسینومای تیروئید در بیماران  به روش     RAPD -PCR

دکتر اردشیر طالبی

95/4/12
20

دکتر

مینا شاکری

1394

بررسی بیان CD49d دردر بیماران لوسمی لنفوسیتی مزمن وتعیین  ارتباط آن با برخی از فاکتورهای دموگرافیک و پروگنوستیک

دکتر  پردیس نعمت الهی

96/3/10

19

دکتر

سمیه حیدری

1394

بررسی فراوانی فیبرونکین در کارسینوم مهاجم پستان و ارتباط آن با فاکتورهای کلینیکوپاتولوژیک پیش آگهی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا(س) اصفهان بین سالهای 1395 تا 1397

دکتر فرشته محمدی زاده

96/3/10

18

دکتر

بهناز صباغی

1394

بررسی ارزش تشخیصی TP53 , Desmin در افتراق آدنوکارسینومای متاستاتیک و فروتلیال راکتیو در افیوژنهای پلور

دکتر نوشین  افشار مقدم

95/11/6

17

دکتر مریم  سلطان

1394

بررسی میزان بروز آندروژن  رسپتور در سرطان اولبه پستان Triple negative به روش ایمونوهیستوشیمی و ارتباط آن با برخی فاکتورهای پیش گویی کننده سرطان پستان در بیمارستان الزهرا(س) و بیمارستان سیدالشهدا(ع) در سالهای 90 تا 95

دکتر آذر نعیمی

96/3/10

16

دکتر امیر ورد

1394

اپیدمیولوژی کنسر پروستات

دکتر دیانا  طاهری

 
15

دکتر مهران  طاهری

1394

بررسی میزان بروز HER2 در آدنوکارسینوم مری و تأثیر آن بر پروگنوز بیماری

دکتر میترا حیدرپور

 
14

دکتر مریم کتانی

1394

بررسی مقایسه میزان بقا 5 ساله بیماران مبتلا به کانسر کولون با بروز ورسیکان اپی تلیان و استرومایی

دکتر محمد حسین صانعی

 
13

دکتر

آزاده کدخدایی

1393

فراوانی نسبی بروز   cd 117 در بیماران مبتلا به پسوریازیس در مقایسه با پوست سالم(دفاع شده)

دکتر پروین رجبی

 
12

دکتر

روژان محمدی

1393

بررسی شیوع EBV در مبتلایان به Ulcerative colitis  ( (دفاع شده)

دکتر مژگان مختاری

94/2/20

11

دکتر

میترا شواخی

1393

بررسی فراوانی نسبی بیان و شدت رنگ پذیری مارکر PSMA  در تومورهای glioblastom multiforme بیمارستان الزهرا

دکتر پروین محزونی

94/2/20

10

دکتر نگار حاجی اشرفی

1393

بررسی تغییرات ژنتیکی بافت سالم، هیپرپلازی و کارسینوم

دکتر اردشیر طالبی

94/2/20

9

دکتر

بهنوش محمدی

1393

بررسی فراوانی نسبی استافیلوکوکها به روش مولکولی در بیماران سرپایی و مراجعه کننده به بیمارستان الزهراء (دفاع شده )

دکتر آذر برادران

94/2/20

8

دکتر

ثریا دادخواه

1392

بررسی متیلاسیون MGMT در بیماران گلیوبلاستوم مولتی فرم و ارتباط  آن با  بقای بیمار

دکتر محزونی

93/12/10

7

دکتر

الناز بابایی پور

1392

بررسی ارزش تشخیصی مارکر اینوهیستوکمیستری  IgG4 در تشخیص بیماری پمفیگوس (دفاع شده)

دکتر رجبی- دکتر حیدرپور

94/10/10

6

دکتر

الهه صابری

1392

بررسی مقایسه میزان بقاء 5 ساله بیماران مبتلا به آدنوکارسینوم معمده با بروز ورسیکان اپی تلیالی واسترومایی (دفاع شده)

دکتر صانعی

93/12/10

5

دکتر

الهام عقیلی

1392

بررسی تظاهر ایمنوهیستوشیمی VEGF در مننژیوما و ارتباط آن با گرید تومور (دفاع شده)

دکتر پروین محزونی

93/12/10

4

دکتر

مریم دهقانی

1392

بررسی ارزش تشخیصی مارکر ایمونوهسیتوشیمی بتاکاتنی در تشخیص بازال سل کارسینوم تهاجمی از غیر تهاجمی (دفاع شده)

دکتر پروین رجبی

94/2/20

3

دکتر

متین شریعتی

1392

ارتباط ویروس EBV با لیکن پلان دهانی  به روش PCR ( (دفاع شده)

دکتر مژگان مختاری

94/2/20

2

دکتر

شهناز اسکندری

1392

بررسی مقایسه ای آنژیوژنز در لوسمی لنفوئیدی مزمن با گروه کنترل و ارتباط آن با الگوی درگیری مغز و استخوان(دفاع شده)

دکتر پردیس نعمت الهی

94/2/20

1

دکتر

فاطمه محمودی

1392

Evaluation of human CMVantigen expression in invasive breast carcinoma ( (دفاع شده)

دکتر فرشته محمدی زاده

94/2/20

 
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir