واحد امور بین الملل

تاریخ ایجاد شنبه,1398/06/16-5:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آخرین مصوبات شورای بین المللی سازی پژوهش

 

  1. افراد پس از بازگشت از سفر ملزم به ارائه گزارش سفر علمی در یک جلسه عمومی خواهند بود.بر اساس امتیاز کسب شده از این گزارش، کمک هزینه سفر علمی به افراد اختصاص یابد.
  2. مسئولیت بررسی درخواست ­های دوره مشاهده گری داخل کشور با کارشناس اعزام­ها و شورای بین المللی سازی پژوهش نخواهد بود.
  3. بازدید علمی شامل حمایت ­های شورای بین المللی سازی پژوهش نخواهد بود.
  4. درخواست سفرهای علمی مربوط به اعضای هیات علمی قراردادی و بازنشسته قابل بررسی نخواهد بود.
آئین نامه ها، فرآیندها ، فرم ها و لیست مدارک مورد نیاز جهت شرکت در کنگره و همایش های علمی
فرآیند مدارک مورد نیاز آئین نامه فرم ها
فرآیند مدارک مورد نیاز برای درخواست شرکت در کنگره های خارج از کشور با ارائه مقاله به صورت پوستر یا سخنرانی   فرم شرکت در کنگره
 

 


 

مدارک مورد نیاز جهت درخواست دریافت هزینه شرکت در کنگره های خارج از کشور   فرم گزارش کنگره
      فرم درخواست هزینه
آئین نامه ها، فرآیندها ، فرم ها و لیست مدارک مورد نیاز جهت استفاده از فرصت مطالعاتی
فرآیند مدارک مورد نیاز آئین نامه فرم ها
فرآیند مدارک قبل از سفر آئین نامه فرم درخواست استفاده از دوره های فرصت مطالعاتی خارج از کشور
  مدارک بعد از سفر   فرم گزارش استفاده از دوره فرصت مطالعاتی
      فرم درخواست هزینه دوره فرصت مطالعاتی
آئین نامه ها، فرآیندها ، فرم ها و لیست مدارک مورد نیاز جهت استفاده از دوره مشاهده گری
فرآیند مدارک مورد نیاز آئین نامه فرم ها
فرآیند مدارک قبل از سفر   فرم درخواست دوره ی مشاهده گری
  مدارک بعد از سفر   فرم گزارش استفاده از دوره ی مشاهده گری
      فرم درخواست هزینه دوره مشاهده گری
      فرم پری پروپزال
آئین نامه ها، فرآیندها و فرم ها جهت شرکت در کارگاه
فرآیند مدارک مورد نیاز آئین نامه فرم ها
فرآیند مدارک قبل از سفر   فرم درخواست شرکت درکارگاه
  مدارک بعد از سفر   فرم بازگشت از سفر
      فرم درخواست هزینه سفر
       
آئین نامه ها، فرآیندها و فرم ها جهت جذب هیات علمی الحاقی
فرآیند مدارک مورد نیاز آئین نامه فرم ها
فرآیند به عضویت گرفتن   آئین نامه فرم های مربوطه
فرآیند تمدید قرارداد      
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir