واحد امور بین الملل

تاریخ ایجاد شنبه,1398/04/01-8:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
آئین نامه ها، فرآیندها ، فرم ها و لیست مدارک مورد نیاز جهت شرکت در کنگره و همایش های علمی
فرآیند مدارک مورد نیاز آئین نامه فرم ها
فرآیند مدارک مورد نیاز برای درخواست شرکت در کنگره های خارج از کشور با ارائه مقاله به صورت پوستر یا سخنرانی   فرم شرکت در کنگره
 

 


 

مدارک مورد نیاز جهت صدور حکم ماموریت بدون درخواست هزینه شرکت در کنگره های خارج از کشور   فرم گزارش کنگره
  مدارک مورد نیاز جهت درخواست دریافت هزینه شرکت در کنگره های خارج از کشور    
آئین نامه ها، فرآیندها ، فرم ها و لیست مدارک مورد نیاز جهت استفاده از فرصت مطالعاتی
فرآیند مدارک مورد نیاز آئین نامه فرم
فرآیند مدارک قبل از سفر آئین نامه فرم درخواست استفاده از دوره های فرصت مطالعاتی خارج از کشور
  مدارک بعد از سفر   فرم گزارش استفاده از دوره فرصت مطالعاتی
آئین نامه ها، فرآیندها ، فرم ها و لیست مدارک مورد نیاز جهت استفاده از دوره مشاهده گری
فرآیند مدارک مورد نیاز آئین نامه ها فرم ها
فرآیند مدارک قبل از سفر   فرم درخواست دوره ی مشاهده گری
  مدارک بعد از سفر   فرم گزارش استفاده از دوره ی مشاهده گری
آئین نامه ها، فرآیندها و فرم ها جهت جذب هیات علمی الحاقی
فرآیند مدارک مورد نیاز آئین نامه فرم ها
فرآیند به عضویت گرفتن   آئین نامه فرم های مربوطه
فرآیند تمدید قرارداد      
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir