هیات علمی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/04/29-8:20
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برنامه بخش و كشيك تاریخ برنامه بخش و كشيك
تير 99 فايل برنامه مرداد 99 فایل برنامه
ارديبهشت 99 فايل برنامه خرداد 99 فايل برنامه
اسفند 98 فايل برنامه فروردين 99 فايل برنامه
دي98 فايل برنامه بهمن 98 فايل برنامه
آبان 98 فايل برنامه آذر فايل يرنامه
شهريور 98 فايل برنامه مهر 98 فايل برنامه
تير98 فيل برنامه مرداد98 فايل برنامه
ارديبهشت 98 فايل برنامه خرداد98 فايل برنامه
اسفند 97 فايل برنامه فروردين 98 فايل برنامه
دي 97 فايل برنامه بهمن 97 فايل برنامه
آبان 97 فايل برنامه آذر97 فايل برنامه
شهريور 97 فايل برنامه مهر97 فايل برنامه
تير 97 فايل برنامه مرداد 97 فايل برنامه
خرداد97 فايل برنامه ارديبهشت 97 فايل برنامه
نوروز96 فايل برنامه فروردين 97 فایل برنامه
اسفند95 فايل برنامه اسفند96 فایل برنامه
بهمن 95 فايل برنامه بهمن 96 فايل برنامه
دي 95 فايل برنامه دي 96 فایل برنامه
آذر95 فايل برنامه آذر96 فایل برنامه
آبان 95 فايل برنامه آبان 96 فايل برنامه
مهر95 فايل برنامه مهر96 فايل برنامه
شهريور95 فايل برنامه شهريور96 فايل برنامه
مرداد 95 فايل برنامه مرداد 96 فايل برنامه
تير95 فايل برنامه تير96 فايل برنامه
خرداد 95 فايل برنامه خرداد 96 فايل برنامه
ارديبهشت 95 فايل برنامه رديبهشت 96 فايل برنامه
فروردين 95 فايل برنامه فروردين 96 فايل برنامه

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir