هیات علمی الحاقی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/05/21-6:36
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

آئین نامه ها، فرآیندها و فرم ها جهت جذب هیات علمی الحاقی
فرآیند آئین نامه فرم ها
فرآیند به عضویت گرفتن آئین نامه فرم های مربوطه
فرآیند تمدید قرارداد    

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir