هیات علمی الحاقی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/05/21-10:06
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

آئین نامه ها، فرآیندها و فرم ها جهت جذب هیات علمی الحاقی
فرآیند آئین نامه فرم ها
فرآیند به عضویت گرفتن آئین نامه فرم های مربوطه
فرآیند تمدید قرارداد    

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir