هیئت مدیره کانون فرهیختگان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1394/08/10-9:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نام ونام   خانوادگي

تخصص

مرتبه   علمی

Email

دكتر اكبر   بهداد

جراح   عمومي

استاد

a-behdad@med.mui.ac.ir

دكتر جواد   فيض

كودكان

استاد

Javad_feiz@yahoo.com

دكتر مهدي   بقايي

انگل   شناسي

استاد

baghaei@med.mui.ac.ir

دكتر   اسداله اسديان

فوق تخصصص   ريه

استادیار

asadian@med.mui.ac.ir

دكترسيد   جلال ضيائي

جراح مغز   واعصاب

استاد

Dr.ziaei26@gmail.com

دكتر مهدي   سالك

غدد   كودكان

استاد

salek@med.mui.ac.ir

دكتربهجت   السادات مويدي

كلينيكال   پاتولوژي

استاد

moayedi@med.mui.ac.ir

دكتر مينو اديب

ايمونولوژي

استاد

adib@med.mui.ac.ir

دکترحسنعلي سلطاني

بيهوشي

استاد

soltani@med.mui.ac.ir

دکتر محمد علي رجبي

جراحي

استاد

Ma_rajabi@gmail.com

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir