هیئت علمی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/11/30-5:41
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ
اسفند 98
بهمن 98
دي ماه 98
آذر 98
ابان 98
مهر 98
شهريور98
مرداد 98
تير98
خرداد98
ارديبهشت 98
فروردين98
اسفند97
بهمن 97
دي ماه 97
اذر 97
آبان 97
مهر 97
شهريور 97
مرداد97
تيرماه 97
خرداد 97
ارديبهشت 97
فروردين 97
برنامه اسفند 96
برنامه بهمن 96
برنامه دي 96
برنامه آذر 96
برنامه آبان 96
برنامه كشيك مهر ماه 96
برنامه كشيك شهريور96
برنامه كشيك مردادماه 96
برنامه كشيك تيرماه 96
برنامه كشيك خرداد 96
برنامه كشيك ارديبهشت 96
برنامه كشيك فروردين 96
برنامه کشیک اسفندماه 95
برنامه كشيك بهمن 95
اصلاحيه 1 برنامه كشيك اساتيد پوست دي ماه 95
برنامه كشيك اساتيد پوست دي 95
اصلاحيه 2 كشيك اساتيد پوست آذر 95
اصلاحيه 1 كشيك اساتيد پوست آذر 95
برنامه كشيك اساتيد پوست آذر 95
برنامه كشيك اساتيد پوست آبان 95
برنامه كشيك اساتيد پوست مهر 95
برنامه كشيك اساتيد پوست شهريور 95
برنامه كشيك اساتيد پوست مرداد 95
تير 95
خرداد 95
ارديبهشت 95
فروردين 95
ارديبهشت 94
فروردين 94 
اسفند 93
بهمن 93 
دي 93 
آذر 93 
مهر 93 
شهريور 93 
مرداد 93 
تير 93 
خرداد 93 
ارديبهشت 93 
فروردين 1393 
اسفند 92 
بهمن 92 
آذر 92 
آبان 92 
مهر92 
مرداد 92 
تيرماه 92 
خرداد 92 
ارديبهشت 92 
 فروردين 92
 
آبان 91 
ديماه91 
بهمن 91 
اسفند 91 
 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir