برنامه آنکال هیات علمی گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/12/03-10:35
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف برنامه کشیک/آنکال اعضای هیات علمی گروه چشم
  برنامه کشیک / انکال در سال 1400
1 برنامه انکالی  اعضای هیات علمی فروردین ماه 1400
  برنامه کشیک / انکال در سال 1399
12 برنامه انکالی  اعضای هیات علمی اسفند ماه 1399
11 برنامه انکالی  اعضای هیات علمی بهمن ماه 1399
10 برنامه انکالی  اعضای هیات علمی دیماه 1399
9 برنامه انکالی  اعضای هیات علمی آذرماه 1399
7 برنامه انکالی  اعضای هیات علمی آبان ماه 1399
6 برنامه انکالی  اعضای هیات علمی شهریور ماه 1399
5 برنامه انکالی  اعضای هیات علمی مرداد ماه 1399
4 برنامه انکالی  اعضای هیات علمی تیر ماه 1399
3 برنامه انکالی  اعضای هیات علمی خرداد ماه 1399
2 برنامه انکالی  اعضای هیات علمی اردیبهشت ماه 1399
1 برنامه انکالی  اعضای هیات علمی فروردین ماه 1399
  برنامه کشیک / انکال در سال 1398
12 برنامه انکالی  اعضای هیات علمی اسفند ماه 1398
11 برنامه انکالی  اعضای هیات علمی بهمن ماه 1398
10 برنامه انکالی  اعضای هیات علمی دی ماه 1398
9 برنامه انکالی  اعضای هیات علمی آذر ماه 1398
8 برنامه انکالی  اعضای هیات علمی آبان ماه 1398
7 برنامه انکالی  اعضای هیات علمی مهر ماه 1398
6 برنامه انکالی  اعضای هیات علمی شهریور ماه 1398
5 برنامه انکالی  اعضای هیات علمی مرداد ماه 1398
4 برنامه انکالی  اعضای هیات علمی تیر ماه 1398
3 برنامه انکالی  اعضای هیات علمی خرداد ماه 1398
2 برنامه انکالی  اعضای هیات علمی اردیبهشت ماه 1398
1 برنامه انکالی  اعضای هیات علمی فروردین ماه 1398
   برنامه کشیک / انکال در سال 1397
12

            برنامه انکالی  اعضای هیات علمی اسفندماه 1397

11 برنامه انکالی  اعضای هیات علمی بهمن ماه 1397
10 برنامه انکالی  اعضای هیات علمی دی ماه 1397
9 برنامه انکالی  اعضای هیات علمی آذرماه 1397
8 برنامه انکالی  اعضای هیات علمی آبانماه 1397
7 برنامه انکالی  اعضای هیات علمی مهرماه 1397
6 برنامه انکالی  اعضای هیات علمی شهریورماه 1397
5 برنامه انکالی  اعضای هیات علمی مرداد ماه 1397
4 برنامه انکالی  اعضای هیات علمی تیر 1397
3 برنامه انکالی  اعضای هیات علمی خرداد 1397
2 برنامه انکالی هیات علمی اردیبهشت 1397
1 برنامه انکالی هیات علمی فروردین ماه 1397

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir