برنامه آنکال هیات علمی گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/09/30-9:51
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف برنامه کشیک/آنکال اعضای هیات علمی گروه چشم
  برنامه کشیک / انکال در سال 1398
10 برنامه انکالی  اعضای هیات علمی دی ماه 1398
9 برنامه انکالی  اعضای هیات علمی آذر ماه 1398
8 برنامه انکالی  اعضای هیات علمی آبان ماه 1398
7 برنامه انکالی  اعضای هیات علمی مهر ماه 1398
6 برنامه انکالی  اعضای هیات علمی شهریور ماه 1398
5 برنامه انکالی  اعضای هیات علمی مرداد ماه 1398
4 برنامه انکالی  اعضای هیات علمی تیر ماه 1398
3 برنامه انکالی  اعضای هیات علمی خرداد ماه 1398
2 برنامه انکالی  اعضای هیات علمی اردیبهشت ماه 1398
1 برنامه انکالی  اعضای هیات علمی فروردین ماه 1398
   برنامه کشیک / انکال در سال 1397
12

            برنامه انکالی  اعضای هیات علمی اسفندماه 1397

11 برنامه انکالی  اعضای هیات علمی بهمن ماه 1397
10 برنامه انکالی  اعضای هیات علمی دی ماه 1397
9 برنامه انکالی  اعضای هیات علمی آذرماه 1397
8 برنامه انکالی  اعضای هیات علمی آبانماه 1397
7 برنامه انکالی  اعضای هیات علمی مهرماه 1397
6 برنامه انکالی  اعضای هیات علمی شهریورماه 1397
5 برنامه انکالی  اعضای هیات علمی مرداد ماه 1397
4 برنامه انکالی  اعضای هیات علمی تیر 1397
3 برنامه انکالی  اعضای هیات علمی خرداد 1397
2 برنامه انکالی هیات علمی اردیبهشت 1397
1 برنامه انکالی هیات علمی فروردین ماه 1397

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir