اعضای هیات علمی گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/11/28-7:02
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف  نام و نام خانوادگی برنامه هفتگی اطلاعات بیشتر عکس
1  دکتر رسول صالحی جدول برنامه هفتگی

دریافت CV از طریق اتصال به نوپا

شماره تماس: 37929087

ایمیل: r_salehi@med.mui.ac.ir

 

2  دکتر حسین خان احمد جدول برنامه هفتگی

دریافت CV از طریق اتصال به نوپا

شماره تماس: 37929197

ایمیل: hossein_khanahmad@med.mui.ac.ir

 

3  دکتر منصور صالحی جدول برنامه هفتگی

دریافت CV از طریق اتصال به نوپا

شماره تماس: 37929015

ایمیل: m_salehi@med.mui.ac.ir

 

4 دکتر پروانه نیک پور جدول برنامه هفتگی

دریافت CV از طریق اتصال به نوپا

شماره تماس: 37929143

ایمیل: pnikpour@med.mui.ac.ir

5 دکتر مجید خیراللهی جدول برنامه هفتگی

دریافت CV از طریق اتصال به پوپا

شماره تماس: 37929086

ایمیل: mkheirollahi@med.mui.ac.ir

6 دکتر محمد رضا شریفی جدول برنامه هفتگی

دریافت CV از طریقاتصال به نوپا

شماره تماس: 37929037

ایمیل: mo_sharifi@med.mui.ac.ir

7 دکتر یوسف قیصری جدول برنامه هفتگی

دریافت CV از طریق اتصال به نوپا

شماره تماس: 37929193

ایمیل: ygheisari@med.mui.ac.ir

 

8 دکتر محمدامین طباطبائی فر جدول برنامه هفتگی

دریافت CV از طریق اتصال به نوپا

شماره تماس: 37929144

ایمیل: tabatabaiefar@med.mui.ac.ir

 

9 دکتر مهرداد زینلیان جدول برنامه هفتگی

دریافت CV از طریق اتصال به نوپا

شماره تماس: 37929196

ایمیل: m.zeinalian@med.mui.ac.ir

 

10 دکتر محمد کاظمی جدول برنامه هفتگی

دریافت CV از طریق اتصال به نوپا

شماره تماس: 37929192

m_kazemi@med.mui.ac.ir

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir