اعضای هیات علمی گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/08/22-12:02
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی برنامه هفتگی اطلاعات بیشتر عکس
 دکتر رسول صالحی جدول برنامه هفتگی

CV

دریافت CV از طریق اتصال به نوپا

اسامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی تحت مشاوره

شماره تماس: 37929087

ایمیل: r_salehi@med.mui.ac.ir

 

 

 دکتر حسین خان احمد جدول برنامه هفتگی

CV

دریافت CV از طریق اتصال به نوپا

 

اسامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی تحت مشاوره

 

شماره تماس: 37929197

ایمیل: hossein_khanahmad@med.mui.ac.ir

 

 دکتر منصور صالحی جدول برنامه هفتگی

CV

دریافت CV از طریق اتصال به نوپا

 

اسامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی تحت مشاوره

 

شماره تماس: 37929015

ایمیل: m_salehi@med.mui.ac.ir

 

دکتر پروانه نیک پور جدول برنامه هفتگی

CV

دریافت CV از طریق اتصال به نوپا

 

اسامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی تحت مشاوره

 

شماره تماس: 37929143

ایمیل: pnikpour@med.mui.ac.ir

 

دکتر مجید خیراللهی جدول برنامه هفتگی

CV

دریافت CV از طریق اتصال به پوپا

 

اسامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی تحت مشاوره

 

شماره تماس: 37929086

ایمیل: mkheirollahi@med.mui.ac.ir

 

دکتر محمد رضا شریفی جدول برنامه هفتگی

CV

دریافت CV از طریقاتصال به نوپا

 

اسامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی تحت مشاوره

 

شماره تماس: 37929037

ایمیل: mo_sharifi@med.mui.ac.ir

 

دکتر یوسف قیصری جدول برنامه هفتگی

CV

دریافت CV از طریق اتصال به نوپا

 

اسامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی تحت مشاوره

 

شماره تماس: 37929193

ایمیل: ygheisari@med.mui.ac.ir

 

دکتر محمدامین طباطبائی فر جدول برنامه هفتگی

cv

دریافت CV از طریق اتصال به نوپا

اسامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی تحت مشاوره

 

شماره تماس: 37929144

ایمیل: tabatabaiefar@med.mui.ac.ir

 

دکتر مهرداد زینلیان جدول برنامه هفتگی

CV

دریافت CV از طریق اتصال به نوپا

 

اسامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی تحت مشاوره

 

شماره تماس: 37929196

ایمیل: m.zeinalian@med.mui.ac.ir

 

دکتر محمد کاظمی جدول برنامه هفتگی

Cv

دریافت CV از طریق اتصال به نوپا

شماره تماس: 37929192

m_kazemi@med.mui.ac.ir

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir