اعضاء هیئت علمی گروه بیماریهای عفونی و گرمسیری

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/06/30-23:00
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
1 دکتر مرتضی پوراحمد

 

نوپا

Mortezapourahmad@yahoo.com

 

 

2

 دکتر عباسعلی جوادی

 

نوپا

javadi@med.mui.ac.ir

3

دكتر سميه حقيقي پور

 

نوپا

s_haghighipour@yahoo.com

4

دكتر آتوسا حکمی فرد

 

نوپا

a.hakamifard@med.mui.ac.ir

5 دکتر فرزین خوروش  

نوپا

khorvash@med.mui.ac.ir

 

 

 

6 دکتر رویا شرکت

CV

sherkat@med.mui.ac.ir


7

دكتر کیانا شیرانی

 

نوپا

kianashirani@med.mui.ac.ir

8

 دكتر حسن صالحي

 

نوپا

h_salehi@med.mui.ac.ir

9 دکتر بهروز عطایی  

نوپا

ataei@med.mui.ac.ir

 

10

 دكتر محسن ميداني

 

 

نوپا

meidani@med.mui.ac.ir

فلوشیپ بیماری های

عفونی در نقص ایمنی و پیوند

11 دکتر الهه نصری

elahe.nasri@yahoo.com

فلوشیپ بیماری های

عفونی در نقص ایمنی و پیوند

12

دكتر محمدرضا يزداني

 

نوپا

yazdani@med.mui.ac.ir

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir