اعضاء هیئت علمی گروه بیماریهای عفونی و گرمسیری

تاریخ ایجاد دوشنبه,2018/04/16-9:38
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نام و نام خانوادگی

 

اطلاعات بیشتر

عکس

 دکتر فرزین خوروش

 راند اموزشی بیماران زخم دیابتی بیمارستان عیسی بن مریم:

شنبه الی پنج شنبه: ساعت 7 الی 8:15

 راند اموزشی بخش بیمارستان الزهرا:

شنبه الی پنج شنبه: ساعت 9:30 الی 14

درمانگاه بیمارستان الزهرا: یکشنبه- ساعت 9:30 الی 11

مورنینگ ریپورت: شنبه- ساعت 8:15 الی 9:30

کلاس دستیاری: یکشنبه- ساعت 8:15 الی 9:30

 کنفرانس مشترک رادیولوژی: سه شنبه-ساعت 8:15 الی 9:30

 ژورنال کلاب: پنج شنبه-ساعت 8:15 الی 9:30

کلینیک ویژه امام موسی صدر: شنبه تا چهارشنبه: ساعت 16 الی 22

CV

رتبه: استاد

khorvash@med.mui.ac.ir

 

 رییس بخش عفونی و زخم پای دیابتی

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات عفونت بیمارستانی- 

مسئول آموزش دستياري-

مسئول آموزش مداوم گروه-

عضو کمیته ی کنترل عفونت بیمارستان الزهرا-

رییس کمیته ی تجویز منطقی انتی بیوتیک ها بیمارستان الزهرا-

عضو کمیته ی اخلاق گروه-

عضو شورای  اموزشی گروه-

عضو هیات ممتحنه ی دانشنامه ی تخصصی بیماریهای عفونی-

مسیول ازمون گواهینامه تخصصی قطب اصفهان

 دكتر بهروز عطائي

شنبه:مورنینگ رپپورت- راند اموزشی بخش بیمارستان الزهرا:

شنبه- دوشنبه-ساعت 9:30 الی 14

مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی: یکشنبه- چهارشنبه

سه شنبه: بیمارستان امین- ساعت 8 الی 12

پنج شنبه: ژورنال کلاب-ساعت 8:15 الی 9:30

CV

رتبه: استاد

ataei@med.mui.ac.ir

معاون گروه- مسیول امور هیات علمی گروه- عضو شورای پژوهشی-

رییس پژوهشکده ی بیماریهای عفونی-

عضو کمیته ی اخلاق گروه- عضو شورای اموزشی گروه

 

 دكتر مجيد آويژگان

 راند اموزشی بخش بیمارستان الزهرا :

دوشنبه- سه شنبه- چهارشنبه- پنج شنبه-ساعت 8:15 الی 9:30

یک شنبه:کلاس دستیاری-ساعت 8:15 الی 9:30

مورنینگ رپورت: چهارشنبه-ساعت 8:15 الی 9:30

پنج شنبه: ژورنال کلاب-ساعت 8:15 الی 9:30

 

CV

رتبه: استاد

avijgan@yahoo.com

 

دكتر عباسعلي جوادي

 

CV

رتبه: دانشیار

javadi@med.mui.ac.ir

 

رییس سازمان نظام پزشکی اصفهان

عضو شورای شهر اصفهان

 دكتر حسن صالحي

 راند اموزشی بخش بیمارستان الزهرا:

شنبه- دوشنبه- چهارشنبه- ساعت 9:30 الی 14

مورنینگ رپپورت: دوشنبه-ساعت 8:15 الی 9:30

سه شنبه: سازمان نظام پزشکی

پنج شنبه: بررسی نسخ در نظام پزشکی

CV

رتبه: استاد

h_salehi@med.mui.ac.ir

 

مدیر گروه

 

 مسیول ICM

مسیول بررسی نسخ در سازمان نظام پزشکی

عضو کمیته ی تجویز و مصرف منطقی داروی دانشگاه علوم پزشکی

 

 دكتر محسن ميداني

ماموریت اموزشی فلوشیپ بیماریهای عفونی در بیماران مبتلا به نقص ایمنی و پیوند 

CV

رتبه: دانشیار

meidani@med.mui.ac.ir

 دكتر رويا شركت

راند بخش بیمارستان الزهرا:

شنبه الی پنج شنبه ساعت 9:30 الی 14

درمانگاه ایمونولوژی و الرژی: دوشنبه- سه شنبه

مرکز تحقیقات: یکشنبه

مورنینگ رپورت: شنبه 8:15 الی 9:30

 کنفرانس مشترک رادیولوژی: سه شنبه-ساعت 8:15 الی 9:30

ژورنال کلاب: پنج شنبه-ساعت 8:15 الی 9:30

CV

sherkat@med.mui.ac.ir

 

 دكتركيانا شيراني

راند اموزشی بخش بیمارستان الزهرا:

شنبه- یکشنبه- دوشنبه-پنج شنبه- ساعت 9:30 الی 14

 راند اموزشی بیمارستان امید:

سه شنبه- چهار شنبه- ساعت 9:30 الی 14

 کلاس دستیاری: یکشنبه-ساعت 8:15 الی 9:30

 مورنینگ ریپورت: دوشنبه-ساعت 8:15 الی 9:30

 ژورنال کلاب: پنج شنبه-ساعت 8:15 الی 9:30

کلینیک ویزه بیمارستان الزهرا: دوشنبه ها- ساعت 16 الی  20 

CV

رتبه: استادیار

kianashirani@med.mui.ac.ir

عضو شورای پژوهشی گروه-

عضو کمیته تجویز منطقی انتی بیوتیک بیمارستان الزهرا-

دبیر کنترل عفونت بیمارستان الزهرا-مسیول اموزش کاراموزان-

مسیول ازمون های دستیاران

دكتر سميه حقيقي پور

 راند اموزشی بخش:

شنبه- سه شنبه- چهارشنبه- پنج شنبه-ساعت 9:30 الی 14

 راند اموزشی بیمارستان امید:

یک شنبه- دوشنبه- ساعت 9:30 الی 14

 کنفرانس مشترک رادیولوژی: سه شنبه-ساعت 8:15 الی 9:30

 مورنینگ رپپورت: چهارشنبه-ساعت 8:15 الی 9:30

 ژورنال کلاب: پنج شنبه-ساعت 8:15 الی 9:30

CV

رتبه: استادیار

s_haghighipour@yahoo.com

 

دبیر کنترل عفونت بیمارستان سیدالشهدا-

عضو شورای اموزشی گروه

 

دكتر مرتضي پوراحمد

راند اموزشی بخش بیمارستان الزهرا:

شنبه الی پنج شنبه-ساعت 9:30 الی 14

کلاس دستیاری: یک شنبه-ساعت 8:15 الی 9:30

کنفرانس مشترک رادیولوژی: سه شنبه-ساعت 8:15 الی 9:30

 مورنینگ ریپورت: چهارشنبه-ساعت 8:15 الی 9:30

 ژورنال کلاب: پنج شنبه-ساعت 8:15 الی 9:30

کلینیک ویژه: بیمارستان امین: شنبه تا چهارشنبه- ساعت 16 الی 20

CV

رتبه: دانشیار

Mortezapourahmad@yahoo.com

عضو شورای اموزشی گروه- عضو شورای پژوهشی گروه-

مسیول ICM دانشکده-

مسیول کمیته کنترل عفونت الزهرا

دكتر محمدرضا يزداني

راند اموزشی بیمارستان الزهرا:

یک شنبه- دوشنبه- سه شنبه- چهارشنبه- ساعت 9:30 الی 14

 راند اموزشی بیمارستان امید: شنبه- پنج شنبه- ساعت 9:30 الی 14

کلاس دستیاری: یک شنبه-ساعت 8:15 الی 9:30

مورنینگ ریپورت: دوشنبه-ساعت 8:15 الی 9:30

کنفرانس مشترک رادیولوژی: سه شنبه-ساعت 8:15 الی 9:30

 ژورنال کلاب: پنج شنبه-ساعت 8:15 الی 9:30

CV

رتبه: استادیار

yazdani@med.mui.ac.ir

 

عضو شورای پژوهشی گروه

 

دكتر آتوسا حكمي فرد

راند اموزشی بیمارستان الزهرا:

شنبه- یکشنبه-سه شنبه- پنج شنبه- ساعت 9:30 الی 14

راند اموزشی بیمارستان امین: دوشنبه- چهارشنبه- ساعت 8 الی 14

درمانگاه بیمارستان امین: دوشنبه- چهارشنبه- ساعت 8 الی 12

مورنینگ ریپورت: شنبه-ساعت 8:15 الی 9:30

 کلاس دستیاری: یک شنبه-ساعت 8:15 الی 9:30

 کنفرانس مشترک رادیولوژی: سه شنبه-ساعت 8:15 الی 9:30

ژورنال کلاب: پنج شنبه-ساعت 8:15 الی 9:30

بیمارستان کاشانی: 14 الی 22

CV

رتبه: استادیار

a.hakamifard@med.mui.ac.ir

 

عضو شورای اموزشی گروه-

عضو کمیته تجویز منطقی انتی بیوتیک بیمارستان الزهرا-

مسیول کلاس های دستیاری-

مسیول ژورنال کلاب-مسیول ازمون های دستیاران

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir