اعضاء هیئت علمی گروه بیماریهای عفونی و گرمسیری

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/29-16:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نام و نام خانوادگی

اطلاعات بیشتر

عکس

دکتر مرتضی پوراحمد

رتبه: استاد

http://isid.research.ac.ir/Morteza_Pourahmad

Mortezapourahmad@yahoo.com

 

 

 دکتر عباسعلی جوادی

رتبه: دانشیار

http://isid.research.ac.ir/AbbasAli_Javadi

javadi@med.mui.ac.ir

دكتر سميه حقيقي پور

رتبه: استادیار

http://isid.research.ac.ir/Somayeh_Haghighipour

s_haghighipour@yahoo.com

دكتر آتوسا حکمی فرد

رتبه: استادیار

http://isid.research.ac.ir/Atousa_Hakamifard

a.hakamifard@med.mui.ac.ir

دکتر فرزین خوروش

رتبه: استاد

http://isid.research.ac.ir/Farzin_Khorvash

khorvash@med.mui.ac.ir

 

 

 

دکتر رویا شرکت sherkat@med.mui.ac.ir  

دكتر کیانا شیرانی

رتبه: استادیار

http://isid.research.ac.ir/Kiana_Shirani

kianashirani@med.mui.ac.ir

 دكتر حسن صالحي

رتبه: استاد

http://isid.research.ac.ir/Hassan_Salehi

h_salehi@med.mui.ac.ir

دکتر بهروز عطایی

رتبه: استاد

ataei@med.mui.ac.ir

http://isid.research.ac.ir/Behrooz_Ataei

 دكتر محسن ميداني

رتبه: دانشیار

http://isid.research.ac.ir/Meidani_Mohsen

meidani@med.mui.ac.ir

دكتر محمدرضا يزداني

 

رتبه: استادیار

http://isid.research.ac.ir/MohammadReza_Yazdani

yazdani@med.mui.ac.ir

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir