اعضاء هیئت علمی گروه انگل و قارچ شناسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/02/05-10:22
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
  نام و نام خانوادگی                   رشته تحصیلی          اطلاعات بیشتر عکس
دکتر سیدحسین  میرهندی قارچ شناسی CV
دکتر سیدحسین حجازی انگل شناسی CV
دکتر حسین یوسفی انگل شناسی CV
دکتر نادر پسته چیان انگل شناسی CV
دکتر عباسعلی اسکندریان انگل شناسی CV
دکتر زهرا غیور انگل شناسی CV
مهندس مهران بهادران انگل شناسی CV
مهندس حسینعلی یوسفی انگل شناسی CV
دکتر مصطفی چادگانی پور قارچ شناسی CV
دکتر پروین دهقان قارچ شناسی CV
دکتر رسول محمدی قارچ شناسی CV
دکتر جواهرچعباوی زاده قارچ شناسی CV
دکتر سیدمحمد ابطحی حشره شناسی CV

 

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir