اعضاء هیئت علمی گروه انگل و قارچ شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/04/10-8:41
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
  نام و نام خانوادگی                   رشته تحصیلی          اطلاعات بیشتر عکس
دکتر حسین یوسفی دکترای انگل شناسی CV
دکتر سیدحسین حجازی دکترای انگل شناسی CV
دکتر نادر پسته چیان دکترای انگل شناسی CV
دکتر عباسعلی اسکندریان دکترای انگل شناسی CV
دکتر زهرا غیور دکترای انگل شناسی CV
مهندس مهران بهادران کارشناس ارشد انگل شناسی CV
مهندس حسینعلی یوسفی کارشناس ارشد انگل شناسی CV
دکتر سپیده طلوعی دکترای انگل شناسی CV

 

دکتر صدیقه صابری دکترای انگل شناسی CV

 

دکتر مصطفی چادگانی پور دکترای قارچ شناسی CV
دکتر سیدحسین  میرهندی دکترای قارچ شناسی CV
دکتر پروین دهقان دکترای قارچ شناسی CV
دکتر رسول محمدی دکترای قارچ شناسی CV
دکتر جواهرچعباوی زاده دکترای قارچ شناسی CV
دکتر سیدمحمد ابطحی دکترای حشره شناسی CV

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir