کشیک هیئت علمی گروه کودکان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/11/29-11:11
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف

بیمارستان امام حسین(ع)

بیمارستان الزهرا(س)

بیمارستان امین

69 اسفند 99 اسفند 99 -
68 بهمن 99 بهمن 99 -
67 دی 99 دی 99 -
66 آذر 99 آذر 99 -
65 آبان ماه 99 آبان ماه 99 -
64 مهر ماه 99 مهر ماه 99 -
63 شهریور ماه 99 - شهریور ماه 99
62 مرداد ماه 99 - مرداد ماه 99
61 تیر ماه 99 - تیر ماه 99
60 خرداد ماه 99 - خرداد ماه 99
59 اردیبهشت ماه 99 - اردیبهشت ماه 99
58 اصلاحیه نوروز 99
57 اصلاحیه آنکال بخش عفونی و جنرال اسفند 98 و فروردین ماه 99
56 نیمه دوم فروردین 99 نیمه دوم فروردین 99 نیمه دوم فروردین 99
55 نوروز 99
54 اسفند 98 اسفند 98 اسفند 98
53 بهمن 98 بهمن 98 بهمن 98
52 دی 98 دی 98 دی 98
51 آذر 98 آذر 98 آذر 98
50 آبان 98 آبان 98 آبان 98
49 مهر 98 مهر 98 مهر 98
48 شهریور 98 شهریور 98 شهریور 98
47 مرداد 98 مرداد 98 مرداد 98
46 تیر 98 تیر 98 تیر 98
45 خرداد 98 خرداد 98 خرداد 98
44 اردیبهشت 98 اردیبهشت 98 اردیبهشت 98
43 نيمه دوم فروردين 98 نيمه دوم فروردين 98 نيمه دوم فروردين 98
42 اسفند 97 اسفند 97 اسفند 97
41 نوروز 98
40 بهمن 97 بهمن 97 بهمن 97
39 دي 97 دي 97 دي 97
38 آذر 97 آذر 97 آذر 97
37 آبان 97 آبان 97 آبان 97
36 مهر 97 مهر 97 مهر 97
35 شهريور 97 شهريور 97 شهريور 97
34 مرداد 97 مرداد 97 مرداد 97
33 تير 97 تير 97 تير 97
32 خرداد 97 خرداد 97 خرداد 97
31 ارديبهشت 97 ارديبهشت 97 ارديبهشت 97
30 نيمه دوم فروردين 97 نيمه دوم فروردين 97 نيمه دوم فروردين 97
29 نوروز 97
28 اسفند ماه 96 اسفند ماه 96 اسفند ماه 96
27 بهمن 96 بهمن 96 بهمن 96
26 دي 96 دي 96 دي 96
25 آذر 96 آذر 96 آذر 96
24 آبان 96 آبان 96 آبان 96
23 مهر 96 مهر 96 مهر 96
22 شهريور 96 شهريور 96 شهريور 96
21 مرداد 96 مرداد 96 مرداد 96
20 تير 96 تير 96 تير 96
19 خرداد 96 خرداد 96 خرداد 96
18 ارديبهشت 96 ارديبهشت 96 ارديبهشت 96
17 نيمه دوم فروردين 96 نيمه دوم فروردين 96 نيمه دوم فروردين 96
16 اسفند 95 اسفند 95 اسفند 95
15 نوروز 96
14

بهمن 95

بهمن 95

بهمن 95

13

دي 95

دي ماه 95

آذر 95

12

آذر 95

آذر ماه 95

آبان95

11

آبان 95

آبان ماه 95

مهر 95

10

مهر 95

مهر ماه 95

شهريور 95

9

شهريور 95

شهريور ماه 95

مرداد 95

8

اصلاحيه مرداد 95

مرداد ماه 95

تير 95

7

مرداد 95

تير ماه 95

خرداد 95

6

تير 95

خرداد ماه 95

ارديبهشت 95

5

خرداد 95

-

فروردين 95

4

ارديبهشت 95

-

اسفند 94

3

اصلاحيه نوروز 95

-

بهمن 94

2

نوروز 95

-

دي 94

1

فروردين 95

-

-

63

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir