اعضاء هیات علمی گروه ایمنی شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/06/04-9:05
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی  اطلاعات بیشتر عکس
دکتر عباس رضایی CV
دکتر علیرضا عندلیب CV
دکتر فرشته آل صاحب فصول CV
دکتر مزدک گنجعلی خانی حاکمی CV

دکتر ناهید اسکندری

CV

دکتر نفیسه اسماعیلی CV
دکتز مرضیه رضایی CV
دکتر محمدجعفر شریفی CV

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir