اعضاء هیات علمی گروه ایمنی شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/07/22-9:17
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی  اطلاعات بیشتر عکس
1 دکتر فرشته آل صاحب فصول http://isid.research.ac.ir/Fereshteh_Alsahebfosoul
2 دکتر ناهید اسکندری http://isid.research.ac.ir/Nahid_Eskandari
3 دکتر نفیسه اسمعیل http://isid.research.ac.ir/Nafiseh_Esmaeil
4 دکتر عباس رضایی http://isid.research.ac.ir/Abbas_Rezaei
5 دکتز مرضیه رضایی http://isid.research.ac.ir/Marzieh_Rezaei
6 دکتر محمدجعفر شریفی CV
7 دکتر مزدک گنجعلی خانی حاکمی http://isid.research.ac.ir/Mazdak_GanjalikhaniHakemi
8 دکتر علیرضا عندلیب

http://isid.research.ac.ir/Alireza_Andalib

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir