اعضاء هیات علمی گروه ایمنی شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/06/29-9:03
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی  اطلاعات بیشتر عکس
1 دکتر ناهید اسکندری http://isid.research.ac.ir/Nahid_Eskandari
2 دکتر نفیسه اسمعیل http://isid.research.ac.ir/Nafiseh_Esmaeil
3 دکتر عباس رضایی http://isid.research.ac.ir/Abbas_Rezaei
4 دکتز مرضیه رضایی http://isid.research.ac.ir/Marzieh_Rezaei
5 دکتر محمدجعفر شریفی CV
6 دکتر علیرضا عندلیب http://isid.research.ac.ir/Alireza_Andalib
7 دکتر بهروز قرلباش https://isid.research.ac.ir/Behrooz_Ghezelbash  
8 دکتر مزدک گنجعلی خانی حاکمی http://isid.research.ac.ir/Mazdak_GanjalikhaniHakemi

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir