هیئت علمی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/09/16-8:19
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر
 دکتر علی حکمت نیا CV
 دکتر مهدي كرمي CV
 دکتر مسعود رباني CV
 دکتر رضا بصیرت نیا CV
دکتر مهشيد حقيقي CV
دکتر مهری سیروس CV
دکتر آتوسا اديبي CV
دکتر مريم مرادي CV
دكتر مريم فرقداني CV
 دكتر آذين شايگان فر CV
 مهندس جمشيد شوشتريان CV
دکتر مریم ریاحی نژاد CV
دكتر سميه حاجي احمدي CV
دكتر محمد صالح جعفرپيشه CV

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir