هزینه انتشار مجله فارسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/08/29-10:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

هزینه انتشار مجله فارسی

راهنمای هزینه ها

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir