نوزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی در مرکز همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران(نمونه فعالیت نوآورانه معرفی شده به جشنواره کشوری:مورد پنجم)

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/11/01-9:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نوزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی با محور تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در تاریخ 12 لغایت 14 اردیبهشت 1397 در مرکز همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار خواهد شد.مهلت ارسال خلاصه مقالات در سامانه نوزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی تا 15 دی ماه 1396 است و متقاضیان می توانند در حیطه های برنامه ریزی درسی، ارزشیابی آموزشی(دانشجو، استاد و برنامه) روش های یاددهی یادگیری، مدیریت و رهبری آموزشی، مشاوره و حمایت دانشجویی، یادگیری الکترونیکی و...

طبق فرمت پیوست ارسال فرمایند.

پیوست1

پیوست2

مورد پنجم

همکاران

مجری/مجریان اصلی

محل انجام فعالیت

عنوان فعالیت

حیطه

دکتر علیرضا ایرج پور، مریم خسروی، آبگینه هایراپطیان، مریم حاجی کریمی، شکوه سجادی نایینی

احمد قدمی، میلاد حسینی

دانشکده پرستاری و مامایی

طراحی، اجرا و ارزشیابی لاگ بوک الکترونیک دانشجویان کارشناسی اتاق عمل

حیطه یادگیری الکترونیکی

 

شرح مختصری از فعالیت:

فعالیت صورت گرفته درپنج مرحله انجام گرفت. مرحله اول در دیدگاه دانشجویان کارشناسی اتاق عمل از روش ارزشیابی عملکرد بالینی بصورت لاگ بوک بررسی شد. نتایج بیانگر لزوم بازنگری در این شیوه ارزشیابی بود. در مرحله دوم اقدام به تدوین محتوای ارزشیابی عملکرد بالینی و حداقل سطح یادگیری دانشجویان کارشناسی اتاق عمل بصورت الکترونیک از طریق استفاده ازمنابع (جستجو و مروری بر متون مربوطه در داخل و خارج کشور و کوریکولوم آموزشی رشته تحصیلی اتاق عمل) ، تشکیل جلسات مکرر با افراد صاحب نظر و صاحبان فرایند صورت گرفت. در مرحله سوم محتوای تدوین شده لاگ بوک که در اختیار شرکت هینا جهت طراحی صفحات وب قرار داده شده. این ابزار شامل سه بخش ورود برای دانشجو، استاد و مدیر سایت می باشد. کنترل و ثبت فعالیت های دانشجو در طی واحدهای کارآموزی در طی چهار سال و همچنین ثبت نمرات، امکان بازخورد به دانشجو و..... قسمتی از ساختار این ابزار ارزشیابی است. در مرحله چهارم بعد از تدوین لاگ بوک الکترونیک با هماهنگی و اخذ مجوز از معاونت محترم آموزشی دانشگاه و دانشکده پرستاری و مامایی به منظور اجرا بصورت پایلوت، لینک ورود با آدرس Elogbooknm.mui.ac.ir بر روی سایت دانشکده پرستاری و مامایی قرار گرفت. بعد از برگزاری کلاس آموزشی برای 60 نفر از دانشجویان ترم 3 و 7 کارشناسی اتاق عمل دانشجویان و اساتید مربوطه این روش در نیمسال اول 95-96 اجرا شد. مرحله پنجم به منظور ارزشیابی شیوه الکترونیک مطالعه ای با هدف تعیین و مقایسه ای دو روش ارزشیابی عملکرد بالینی الکترونیک و کتابچه ای بردیگاه دانشجویان اتاق عمل انجام شد. نتایج مطالعه بیانگر رضایتمندی بیشتر دانشجویان از شیوه ارزشیابی الکترونیک نسبت به شیوه کتابچه ای بود.

مورد چهارم

همکاران

مجری/مجریان اصلی

محل انجام فعالیت

عنوان فعالیت

حیطه

دکتر علیرضا یوسفی

دکتر باقر لاریجانی

دکتر رضا دهنوی

دکتر پیمان ادیبی

حبیب اله رضایی

مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

نقشه راه بین المللی سازی آموزش پزشکی

مدیریت و رهبری آموزشی

ابتدا مولفه های بین المللی سازی دانشگاهها در زمینه ی تبادلات علمی و برنامه های آموزشی مشترک با دانشگاههای جهان با استفاده از اسناد موجود، مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه با افراد مطلع مولفه های بین المللی سازی استخراج گردید. سپس وضعیت موجود دانشگاههای علوم پزشکی کشور و نقاط قوت و ضعف آن با مطالعه کمی شناسایی شد.وضعیت دانشگاههای کشورهای خارجی نیز از طریق مصاحبه با جمعیت مورد مطالعه و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای مشخص گردید.جایگاه خدمات وبرنامه های آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی ایران و دانشگاههای معتبر دنیا در امر آموزش با استفاده از کاوش تحلیلی وب شناسایی شد. روند مولفه های بین المللی سازی تبادلات علمی و برنامه های آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی ایران و جهان تعیین گردید.اینده امکان پذیر، آینده محتمل و آینده دلخواه شبکه تبادلات علمی وبرنامه های آموزشی مشترک دانشگاههای علوم پزشکی ایران با دانشگاههای جهان از طریق سناریو نویسی شناسایی و در نهایت نقشه راه رسیدن به آینده مطلوب ترسیم شد.

 

مورد سوم

همکاران

مجری/مجریان اصلی

محل انجام فعالیت

عنوان فعالیت

حیطه

علیرضا ایرج پور

مریم اله بخشیان

مریم ورزش نژاد

زینب همتی

مهشید عبدی شهشهانی

دانشکده پرستاری و مامایی

ارزشیابی دوره کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه نوزادان بر اساس مدل سیپ در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

ارزشیابی آموزشی

ارزشیابی آموزشی برای تعیین میزان دسترسی به اهداف آموزشی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس الگوی سیپ در 4 حیطه: زمینه، درون داد، فرایند و برون داد طراحی گردید.  حیطه زمینه شامل بررسی نیاز جامعه و دانش آموختگان با توجه به اهداف دوره، حیطه درون داد شامل شناسایی و بررسی عامل منابع انسانی و غیر انسانی بود. حیطه فرایند شامل ارزشیابی فرایند یاددهی یادگیری و مدیریتی، سازمانی و حیطه برون داد دو عامل ویژگی ها و عملکرد دانش آموختگان و نیز ویژگی ها و عملکرد آموزشی دوره مورد بررسی و ارزشیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ارزشیابی حیطه زمینه، فرایند و برون داد مطلوب و حیطه درون داد شامل برنامه درسی، بودجه، اعضای هیات علمی، امکانات و تجهیزات آموزشی، نامطلوب می باشد.

مورد دوم

همکاران

مجری/مجریان اصلی

محل انجام فعالیت

عنوان فعالیت

حیطه

دکتر حجت اله یوسفی

دکتر مژگان جانی قربان، دکتر نیکو یمانی

دانشکده پرستاری و مامایی

توانمد سازی دانشجویان مامایی در اورژانسهای مامایی با استفاده از مدل های بومی شبیه سازی:یک اقدام پژوهی

حیطه یاددهی  و یادگیری

 

جهت بررسی وضعیت موجود، تبیین عوامل تسهیل کننده و بازدارنده توانمند سازی ساختاری و روان شناختی دانشجویان مامایی، نیاز سنجی انجام مداخله و حوزه های نیازمند مداخله، مصاحبه های فردی و گروهی انجام شد.با روش آنالیز محتوای کیفی داده های مصاحبه های تجزیه و تحلیل گردید.چالش ها و راهکارهایی استخراج شد.استفاده از شبیه سازی به عنوان راهکار دارای بیشترین اولویت انتخاب گردید.مداخله شبیه سازی بر اساس یافته های مرحله اول و مرور متون تهیه و در کنار برنامه آموزشی متداول دانشگاهی در 6 جلسه اجرا شد.توانمندی ساختاری، روانشناختی و حرفه ای این دانشجویان در ابتدا و انتهای نیمسال تحصیلی مورد سنجش قرار گرفت.

 

مورد اول

حیطه عنوان فعالیت محل انجام فعالیت مجری یا مجریان اصلی همکاران

تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی

بازنگری برنامه درسی پزشک عمومی مبتنی بر بیماری های شایع و مهمی که یک پزشک عمومی باید بداند مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دکتر اطهر امید، دکتر نیکو یمانی دکتر آرش نجیمی، شهلا شهیدی، دکتر پژمان عقدک، سارا حیدری، دکتر الهام معظم

تلفیقی از چند روش نیازسنجی و منابع مختلف جهت بررسی نیازهای آموزشی استفاده شد. مراحل کار شامل یک مطالعه کتابخانه ای و ساخت و تعیین روایی و پایایی ابزار و مرحله دوم نیاز سنجی اختصاصی از منظر پزشکان عمومی بود. نتیجه این فرایند چاپ کتاب پزشک عمومی توانمند کیست؟ تدوین و چاپ شد.

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir