نور علی اصغر

تاریخ ایجاد يكشنبه,1393/12/24-6:44
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ

 برنامه درمانگاه بيمارستان نور وعلي اصغر

شنبه : دكتر سيادت

يكشنبه : دكتر سيادت

دوشنبه : دكتر فقيهي

سه شنبه:  دكتر مختاري

چهارشنبه : دكتر فقيهي

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir