نمرات کارورزان

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/11/02-14:00
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
سوالات و پاسخنامه كارورزان زنان و مامايي آذر و دي 97
نمرات نهايي اخلاق حرفه اي كارورزان زنان و مامايي مهر و آبان 97
نمرات نهايي كارورزان زنان و مامايي مهر و آبان 97
سوالات و پاسخنامه كارورزان زنان و مامايي مهر و آبان 97
نمرات نهايي كارورزان زنان و مامايي مرداد و شهريور 97
نمرات نهايي اخلاق حرفه اي كارورزان زنان مرداد و شهريور 97
سوالات و پاسخنامه كارورزان زنان و مامايي مرداد و شهريور 97
نمرات نهايي كارورزان زنان خرداد و تير 97
سوالات و پاسخنامه كارورزان زنان و مامايي خرداد و تير 97
نمرات نهايي كارورزان زنان فروردين و ارديبهشت ماه 97
سوالات و پاسخنامه كارورزان زنان فروردين و ارديبهشت ماه 97
نمرات پايان دوره كارورزان زنان و مامايي بهمن و اسفند ماه 96
سوالات و پاسخنامه كارورزان زنان و مامايي بهمن و اسفند 96
سوالات و پاسخنامه كارورزان زنان و مامايي آذر و دي 96
نمرات نهايي پايان دوره كارورزان زنان ومامايي مهر و آبان 96
سوالات و پاسخنامه كارورزان زنان ومامايي مهر و آبان 96
نمرات پايان دوره كارورزان زنان و مامايي مرداد و شهريور  96
نمرات نهایی کارورزان زنان و مامایی خرداد و تیر 96
 سوالات  و پاسخنامه امتحان کتبی پایان دوره کارورزان زنان و مامایی خرداد و تیر 96
نمرات نهایی کارورزان زنان و مامایی فروردین و اردیبهشت 96
سوالات و پاسخنامه امتحان کتبی پایان دوره کارورزان زنان و مامایی فروردین و اردیبهشت 96
نمرات نهایی کارورزان زنان و مامایی بهمن و  اسفند 95
سوالات و پاسخنامه کارورزان زنان بهمن و اسفند 95
نمرات کارورزان زنان و مامایی آذر و دی 95
نمرات کارورزان زنان و مامایی مهر و ابان 95

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir