نمرات کارآموز1

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/09/09-7:56
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نمرات
 نمرات تئوري دانشجويان بهمن لغايت اسفند ماه 91
 نمرات آسكي دانشجويان بهمن لغايت اسفند ماه 91
 نمرات نهايي تئوري دانشجويان آذر لغايت دي 91
 نمرات تئوري ميان ترم فروردين لغايت ارديبهشت ماه 92
 نمرات نهايي عملي آذر و دي 91
 نمرات نهايي تئوري بهمن و اسفند 91
 نمرات نهايي تئوري فروردين و ارديبهشت 92
نمرات آسكي فروردين و ارديبهشت 92 
 نمرات نهايي عملي - بهمن و اسفند 91
 نمرات ميان ترم - مهر لغايت آبان 92
 نمرات نهايي تئوري- مهر لغايت آبان 92
 نمرات نهايي عملي- فروردين و ارديبهشت 92
 نمرات آسكي مهر لغايت آبان 92
 نمرات نهايي ميان ترم آذر لغايت دي 92
 نمرات آسكي آذر لغايت دي 92
 نمرات نهايي عملي - مهر و آبان 92
 نمرات نهايي ميان ترم- بهمن و اسفند 92
نمرات نهايي تئوري - بهمن و اسفند 92
 نمرات نهايي تئوري- آذر لغايت دي 92
 نمرات آسكي - بهمن و اسفند 92
 نمرات آسكي مجدد
 نمرات نهايي تئوري - فروردين لغايت ارديبهشت 93
 نمرات آسكي فروردين - ارديبهشت 93
 نمرات عملي آذر لغايت دي 92
 نمرات عملي بهمن لغايت اسفند 92
 نمرات عملي بهار 93
 نمرات ميان ترم مهر لغايت آبان 93
 نمرات نهايي تئوري مهر لغايت آبان 93
 نمرات آسكي نهايي مهر لغايت آبان 93
 نمرات ميان ترم آذر لغايت دي 93
 نمرات آسكي آذر لغايت دي 93
 نمرات نهايي تئوري آذر لغايت دي 93
نمرات تئوري ميان ترم فروردين لغايت ارديبهشت 94
 نمرات نهايي عملي مهر لغايت آبان 93
نمرات آسكي فروردين لغايت ارديبهشت 94
نمرات تئوري پايان ترم فروردين لغايت اردبيهشت 94
نمرات نهايي تئوري فروردين لغايت ارديبهشت 94
نمرات نهايي عملي فروردين لغايت ارديبهشت 94
نمرات تئوري ميان ترم خرداد 94
نمرات نهايي عملي آذر لغايت دي 93
نمرات نهايي آسكي مرداد 94
نمرات نهايي تئوري تير 94
نمرات نهايي عملي خرداد لغايت تير 94
نمرات تئوري ميان ترم آبان 94
نمرات نهايي آسكي - آبان 94
نمرات نهايي تئوري- آبان 94
نمرات نهايي عملي- آبان 94
نمرات آسكي- دي 94
نمرات تئوري ميان ترم دي 94
نمرات نهايي تئوري - دي 94
نمرات تئوري ميان ترم - فروردين لغايت ارديبهشت 95
نمرات نهايي آسكي- خرداد 95
نمرات نهايي تئوري- خرداد 95
اصلاحيه نمرات نهايي آسكي- مرداد 95
نمرات تئوري ميان ترم - تير 95
نمرات نهايي تئوري- مرداد 95
نمرات تئوری میان ترم- مهر95
نمرات نهائی تئوری-آبان 95
نمرات آسکی - آبان 95

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir